Všetky články od

SOVA Digital

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

Autor: | Projekty

Popis projektu

Cieľom projektu je vyvinúť tri inovačné koncepty softvérovej platformy, ktoré budú môcť byť poskytované zákazníkom samostatne, ale aj ako integrácia do už existujúceho softvéru v riadiacom procese výroby a logistiky

  1. Digitálny majster – Výskum a vývoj inteligentného riadenia výrobných celkov založený na simulačných a virtuálnych systémoch
  2. Digitálny technológ – Výskum a vývoj Inteligentných metód porovnávania objektov a ich výrobných dát pre potreby automatizované stanovanie technologickej prípravy výroby a kalkulácie nákladovosti
  3. Digitálne dvojča logistických procesov – Výskum a vývoj nového spôsobu riadenia logistiky s využitím real-time dát z výroby a digitálnych simulačných technológií.

Deň techniky 2019

Autor: | Novinky

Počas 4. ročníka Dňa techniky na Súkromnej strednej odbornej škole technickej sme žiakom zo 16 základných škôl prezentovali okrem iného aj funkčný model digitálneho dvojčaťa v Plant Simulation.

Teší nás, že sa o štúdium technických smerov zaujíma viac ako 700 študentov základných škôl z okolitých okresov.

Nový návrhový systém Solid Edge PCB

Autor: | Solid Edge – Novinky

Spoločnosť Siemens PLM Software na svojich web stránkach informuje o novom produkte s názvom Solid Edge PCB.
Už z názvu je zrejmé, že ide o program na návrh dosiek plošných spojov v nadväznosti na známy 3D MCAD systém Solid Edge od tejto spoločnosti.

Zo stručného popisu na web stránke a krátkeho videa vyplýva, že Solid Edge PCB zahŕňa editor schematického zapojenia s možnosťou kreslenia hierarchických schém, a to v priamom prepojení na editor dosky plošných spojov. Ponúka sofistikované možnosti rozmiestnenia súčiastok, návrh high-speed, vysokofrekvenčných analógových a digitálnych častí dosky. Routovanie plošných spojov prebieha pomocou autointeraktívneho routera simultánne v 2D i 3D prostredí. Väzba medzi ECAD a MCAD systémami prebieha v reálnom čase. Z dostupných informácií je tiež zrejmé, že program disponuje veľkou knižnicou súčiastok buď priamo, alebo stiahnutím z externých zdrojov.


Obr. Doska plošných spojov v 3D priestore výsledného produktu

Úlohou programu Solid Edge je umožniť vytvoriť a kontrolovať mechanický návrh dosky priamo v 3D priestore s možnosťou obojstrannej výmeny dát medzi prepojenými MCAD a ECAD systémami.

Spoločnosť Siemens tak rozširuje portfólio svojich produktov nadväzujúcich na platformu Solid Edge, a doplňuje tak už zavedený Solid Edge Electrical pre návrh káblových zväzkov.
Oba nástroje: Solid Edge Electrical i Solid Edge PCB – sú určené na návrh zariadení, kde je vývoj elektrickej/elektronickej časti výrobku úzko previazaný na návrh mechanickej časti.
Vzájomná väzba medzi oboma profesijnými programami umožňuje kontrolovať návrh zariadenia v priebehu jednotlivých etáp jeho vývoja.

Solid Edge PCB bude vo veľmi krátkej dobe uvedený na trh.

Zdroj: www.dps-az.cz

Súťaž študentov strojníckych fakúlt Ako ošúpať banán inak ako ručne pozná víťazov

Autor: | Tlačové správy

Bratislava,  30. máj 2019   Prvý ročník súťaže o top inovačný tím študentov strojníckych fakúlt „Ako ošúpať banán inak ako ručne“ vyhlásila spoločnosť SOVA Digital v partnerstve s Asociáciou priemyselných zväzov v apríli tohto roku. Zapojili sa do nej študentské tímy zo strojníckych fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline, STU v Bratislave a TU v Košiciach. Víťazom súťaže sa stal inovačný tím „Φškusov“ zo SjF Technickej univerzity v Košiciach v zložení: Ivana Mazúrová, Juraj Mazúr, Patrik Kováčik. Finále a ocenenie víťazov sa konalo na prvom stretnutí R&D (Research & Development) lídrov výskumno-vývojových centier priemyselných firiem SR, 23. a 24. mája v hoteli Chopok v Demänovskej doline.

Zámerom organizátora súťaže je prepájanie škôl s praxou, kooperácia R&D centier s mladými talentami, ale aj aktívna podpora a propagácia zaujímavých príbehov mladých ľudí s technickým vzdelaním. Pretože jedným z najväčších problémov praxe je dnes nedostatok absolventov škôl s technickým vzdelaním. Pod problém sa podpisuje nezáujem mladých ľudí o štúdium technických predmetov. „Potreba zvýšenia vzdelávania v technických predmetoch je viac ako naliehavá. S ich výučbou je potrebné začať už na základných školách a rozvíjať ich na ďalších stupňoch vzdelávania. Pomôže užšia spolupráca so školami, študentami, ale aj motivácia cez propagáciu podmienok práce v našich podnikoch. Ukázať moderné, automatizované a digitalizované prevádzky, robotizované pracoviská. Pretože o tom sú dnes naše fabriky,“ informoval o dôvodoch a motívoch vyhlásenia súťaže Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách – fakultnom a celoslovenskom. Úlohou súťažných tímov bolo vymyslieť inovačné riešenie na zadaný technický problém. Súťažnou úlohou prvého ročníka bolo zadanie, ktoré sa skrýva v názve súťaže, ošúpať banán inak ako ručne. Fakultné kolá prebehli na jednotlivých univerzitách koncom apríla. Trojčlenný súťažný tím mal na vyriešenie problému 105 min. a svoje riešenia odprezentoval štvorminútovou prezentáciou pred hodnotiacou komisiou. Víťazi fakultných kôl získali, okrem vecných cien a vstupu na inovačný workshop, postup do celoslovenského finále spojený s príležitosťou stretnutia s TOP R&D lídrami Slovenska na dvojdňovom pobyte, a možnosť výhry vo výške 1 500 eur. Postup do celoslovenského kola si zabezpečili dva trojčlenné tímy z každej zo zúčastnených fakúlt. Úlohou celoslovenského kola bolo dopracovanie riešenia z fakultných kôl. Finalisti odprezentovali svoje projekty pred R&D lídrami, ktorí vybrali absolútny víťazný tím. Porazených a slabých by však nikto v tejto súťaži nenašiel.

„Invencia a prístup študentov k riešeniam zadania bol na vysokej úrovni. Zaujali reálne prototypy zariadení, ale aj samotné prezentácie riešení. Študenti využili príležitosť stretnúť sa s R&D lídrami najvýznamnejších slovenských firiem a zviditeľniť sa. Takéto stretnutia sú pre nich zdrojom motivácie, vytvárania väzieb a príležitostí pre svoj rozvoj a vzájomnú spoluprácu,“ zhodnotil prvý ročník súťaže Vladimír Švač, špecialista pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital. Súťaž z pohľadu študentov zhodnotila členka víťazného tímu Ivana Mazúrová z košickej Technickej univerzity: „Chceli sme zistiť na čo všetko máme. Súťaž nám dala veľa skúseností, nových kontaktov. Podporila v nás vlastnú kreativitu. Spojila nás nielen s R&D lídrami, ale aj nás študentov navzájom. Verím, že naša spolupráca nadobudne ďalší rozmer.

Víťazi 1. ročníka súťaže „Ako ošúpať banán inak ako ručne“:

  1. miesto: tím „Φškusi“ – SjF TUKE
  2. miesto: tím „Bananavengers “ – SjF UNIZA
  3. miesto: tím „99% zvedavosti“ – SjF TUKE

 

„Pre firmy a podniky je dôležité, aby do praxe prichádzali kvalifikovaní ľudia, ktorí získavajú vzdelanie v odboroch, ktoré prax reálne potrebuje. My sa chceme zamerať hlavne na R&D centrá na Slovensku. Preto vidíme ako nevyhnutnú spoluprácu R&D centier a škôl už počas štúdia. Musia vzájomne kooperovať vo väčšom rozsahu,“ skonštatoval Vladimír Švač.

 

Víťazný tím „Φškusov“ zo SjF Technickej univerzity Košice pri  prezentácii svojho riešenia.

 

Okrem ocenení si študenti zo súťaže odnášajú príjemné zážitky, nové skúsenosti a užitočné kontakty. Víťazné tímy spolu s Andrejom Laszom, generálnym sekretárom Asociácie priemyselných zväzov a Martinom Morháčom, predsedom predstavenstva SOVA Digital.

 

 

Fotografie: SOVA Digital

 

Organizátor a odborný garant súťaže:

SOVA Digital už 29 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR, za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. SOVA Digital má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.