Skip to main content

Product Cost Management

Riaďte ziskovosť produktu tým, že vykonáte riadenie nákladov na výrobok už na začiatku životného cyklu produktu

Product Costing

Rýchle a presné kalkulácie
produktov

Tool Costing

Rýchle a presné odhady cien nástrojov

Profitabilita

Sledovanie ziskovosti projektov

Product Cost Management

Teamcenter Product Cost Management pomáha našim zákazníkom nájsť príležitosti pre úsporu nákladov počas celého životného cyklu produktu a teda zvyšovania zisku. PCM poskytuje riešenie pre kalkuláciu ceny produktu (Product Costing) a nástroja (Tool Costing) ako aj ziskovosti projektu (Profitability calculation) na jednej platforme.

Tipy a triky PCM

Product Cost Management je jedným z najkomplexnejších nástrojov pre kalkuláciu nákladov na trhu. V jednom systéme je možné kalkulovať náklady na diel, produkt a projekt, ako aj náklady na nástroj použitý pri výrobe dielu. Kombinácia Product Costingu (projekty, zostavy a diely) a Tool Costingu (nástroje) je plne integrovaným riešením kalkulácie nákladov dielu a nákladov na nástroj.

Product Costing

Je databázový systém, ktorý využitím metódy kalkulovania „zdola nahor“ umožní detailný pohľad na jednotlivé výrobné kroky a ich časti. Zabudované databázy regiónov, strojov, materiálov či procesov prispejú k presnejšej výslednej kalkulácii. Integráciou s ERP a/alebo PLM systémom a využitím existujúcich firemných dát sa celý proces kalkulovania zefektívni. Viditeľným výsledkom sú detailné informácie o nákladoch a nákladových skladbách v rámci všetkých úrovní projektu (komponenty, podzostavy, zostavy). Tieto informácie sú potom použité vo výsledných reportoch (cost breakdowns).

Profitabilita

Modul Profitabilita je nadstavbou Product Costingu a ponúka dynamický pohľad na celý projekt. Je silným podporným nástrojom kontrolingu a manažmentu pri rozhodovaní o projekte. Profitabilita zahŕňa:

  • zobrazenie jednotlivých cash-flow pre špecifické investície počas projektu
  • dynamizáciu jednotkových nákladov a predajných cien pre jednotlivé obdobia projektu
  • kľúčové ukazovatele, ako napr. NPV, IRR, návratnosť investície, …
  • výkaz ziskov a strát, (diskontovaný) cash-flow
  • varianty projektu, citlivostné analýzy
Tool Costing

Modul určený na kalkuláciu nákladov nástrojov nielen pre výrobcov nástrojov, ale aj pre nákupcov.

Tool Costing využíva parametrickú metódu a 3D model pri kalkulovaní rôznych technológií ako napr.:

  • vstrekovanie plastov
  • vysokotlakové liatie
  • postupové nástroje
  • transferové nástroje

Výber profilu a regiónu umožňuje využiť prednastavené dáta ako filozofia výroby (postup jednotlivých výrobných krokov), hodinové sadzby pracovísk, ceny materiálov a i. v integrovaných databázach. Tieto informácie môžu byť nastaviteľné a rozšírené užívateľom. Výsledkom je detailná kalkulácia nákladov na nástroj, ktorá umožní rýchle a presné cenové ponuky ušité na mieru zákazníkom.

Benefity

ktoré môžete získať používaním riešenia PCM

Zrýchlenie vypracovania cenových ponúk

50%

Úspora nákladov vo fáze naceňovania pre vybrané projekty

16%

Zníženie nákladov vďaka zjednodušenému porovnaniu variant

30%

Pokles neproduktívneho času

25%

Vďaka TCPCM sme pri niektorých projektoch zaznamenali úsporu nákladov až do 15% pri naceňovaní ponúk.

Frank SemmlerGRAMMER AG

S riešením, ktoré ponúka TCPCM, dosahujeme vysokú transparentnosť štruktúry nákladov pre nakupované diely, vďaka čomu jednáme s našimi dodávateľmi o faktoch a prípadných optimalizáciách.

Michael KurzBROSE Group

Čím viac kalkulujeme v TCPCM, tým viac výhod nám to prináša.

Thomas DorflerWIRTHWEIN

V minulosti 3D dáta poskytované našimi zákazníkmi boli nekvalitné a nedali sa použiť ako základné dáta. Riešenie Tool costing v kombinácii s 3D modulom dnes vďaka kvalitnejším a spoľahlivejším CAD dátam môže využiť svoj plný potenciál.

Thomas DorflerWIRTHWEIN

Teraz sme schopní promptnejšie reagovať na zákaznicke ponuky. Používaním TCPCM sme efektívnejší o približne 50%. Riešenie Teamcenter Tool Costing je otvorený a flexibilný systém. Dáta sú prehľadne usporiadané a používanie tohto nástroja je užívateľsky priateľské a transparentné. Sme nadšení z toho, aký je jednoduchý a modulárny.

Christian HamannKLEINER

Informácie získané pomocou riešenia Teamcenter Product Cost Management podporujú potenciálne optimalizácie.

Martina JägerMANN+HUMMEL