Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky:
Digitálne automatizované pracovisko