Skip to main content

NX

Nová generácia dizajnových, simulačných a výrobných riešení

Konštrukcia

Jednoduchá práca s importovanou aj skenovanou geometriou

Obrábanie

Programovanie konvenčných obrábacích strojov, obrábacích robotov, podpora aditívnej výroby a 3D tlače

Simulácie

Integrované FEM a CFD analýzy v jednotnom prostredí
s CAD

Virtuálne sprevádzkovanie

Oživenie virtuálneho stroja napojením na reálne riadiace systémy

NX

poskytuje platformu pre komplexný vývoj produktu od jeho návrhu (CAD), cez simulácie (CAE), programovanie CNC strojov (CAM) až po programovanie meracích strojov (CMM). Umožňuje teda “bezšvové” prepojenie všetkých oddelení, ktoré sa podieľajú na vývoji výrobkov.
Siemens NX je jedným z najkomplexnejších CAx nástrojov na trhu. V jednom systéme je možné riešiť celý proces vývoja výrobku, od tvorby konceptu, cez detailný konštrukčný návrh, overovanie a simulácie, prípravu NC programov pre CNC stroje až po programovanie meracích strojov.
Okrem toho umožňuje uchovávať firemné know-how, kontrolovať dodržiavanie firemných štandardov, a v spojení so systémom Teamcenter umožňuje sledovať a riadiť celý životný cyklus výrobku.

Tipy a triky NX
NX Modeling (CAD)

Modul NX Modeling v sebe spája tri rôzne prístupy k tvorbe modelov. Je to klasické parametrické modelovanie (tzv. Feature-based), priama editácia geometrie bez potreby histórie (synchronous technology) a tvorba tvarovo zložitých modelov (freeform modelling). Užívateľ sa nemusí prepínať medzi rôznymi modulmi, podľa toho čo presne potrebuje v danej chvíli robiť. V jednom module sú dostupné a vzájomne kombinovateľné nástroje pre všetky tri spôsoby. To umožňuje pristupovať k tvorbe geometrie veľmi flexibilne a dáva to užívateľovi ohromné možnosti robiť modely veľmi efektívnym spôsobom.

Viac o NX CAD
NX Manufacturing (CAM/AM)

Modul obsahuje veľmi vyspelé možnosti pre prípravu a ladenie NC programov pre CNC stroje. Samozrejmosťou je podpora 2,5 osích až 5 osích operácií, sústruženia, drôtového rezania, ale NX ako prvý podporoval aj nové metódy obrábania, ako je obrábanie robotmi, či tzv. aditívne obrábanie (AM). Vytvorené NC programy je možné verifikovať na virtuálnych obrábacích strojoch, ktorých kinematika zodpovedá reálnym strojom zákazníka. Okrem programovania obrábacích strojov je možné pripravovať aj programy pre meracie stroje. Pokiaľ je model pre meranie vytvorený v NX, príprava programu môže trvať len pár minút. Modul si totiž dokáže načítať z modelu predpísané tolerancie a automaticky pripraviť meracie body aj s dráhami pohybu.

Viac o NX CAM/AM
Simcenter 3D (CAE)

Modul je určený na virtuálne analýzy modelov-budúcich výrobkov, ako sa budú správať v reálnych podmienkach. Umožňuje riešiť celý rad úloh, od lineárnych statických výpočtov, cez nelineárne, tepelné výpočty, analýzy prúdenia, previazané úlohy (napr. teplo-prúdenie), až po optimalizáciu tvaru súčiastky pre daný typ zaťaženia. Veľkou výhodou je priame prepojenie s CAD modulom. V praxi to znamená veľmi rýchle analýzy rôznych variant konštrukčných návrhov, ale aj veľmi dobré možnosti pre optimalizáciu geometrie pre účely analýz.

Viac o Simcenter 3D
Virtual Commissioning

Riešenie NX Mechatronics Concept Designer umožňuje prepojiť svet mechanickej konštrukcie, elektro projektantov a PLC programátorov do jedného spoločného virtuálneho sveta. Umožňuje overiť funkčnosť stroja vo virtuálnom prostredí bez potreby reálneho stroja.

Viac o Virtual Commissioning
Skúšobná verzia NX CAD

Vyskúšajte riešenie NX CAD bez ďalších podmienok na 30 dní.

NX kombinuje prácu s plochami, solidmi, drôtovým, parametrickým modelom, a priamu editáciu 3D modelu v jednom CAD softvérovom balíku, ktorý vám umožňuje vybrať si ten najlepší nástroj pre danú úlohu. Geometrické modelovanie je neuveriteľne rýchle a intuitívne, pretože používatelia NX majú slobodu modifikovať geometriu 3D pomocou jednoduchého vstupu push-and-pull. Pre väčšiu univerzálnosť NX používa synchrónnu technológiu na úpravu všetkých nie natívnych typov CAD dát, čím umožňuje jednoduchú spoluprácu v prostredí multi-CAD.

So skúšobnou verziou NX môžete:

 • pracovať s rozsiahlou sadou nástrojov pre plochy, ktoré sú užitočné vo všetkých krokoch výrobného inžinierstva od konceptualizácie po výrobu
 • experimentovať s popredným CAD softvérom cez cloud – nie je potrebný špeciálny hardvér alebo sťahovanie
 • vyskúšať moduly pre analýzy FloEFD a NX CFD
 • mať prístup k príkladom a exkluzívnym návodom
 • spojiť sa s veľkou komunitou používateľov CAD

Skúšobná verzia je vo forme cloudovej aplikácie. Nie je potrebná žiadna inštalácia.

Vyskúšať cloud verziu NX CAD na 30 dní ZADARMO
Skúšobná verzia NX CAM

Vyskúšajte riešenie NX CAM bez ďalších podmienok na 30 dní.

S NX CAM môžete vytvárať NC programy pre 2,5 a 3-osé frézovanie, a tiež vŕtacie cykly. Skúšobná verzia riešenia NX CAM vám pomôže maximalizovať návratnosť investície do najnovších technológií obrábacích strojov.

Skúšobná verzia tiež poskytuje:

 • možnosť vytvárať jednoduché aj komplexné CAD modely, alebo import geometrie z iných systémov
 • overovanie a detekciu kolízií
 • postprocesory pre rôzne riadiace systémy strojov a možnosť ich prispôsobenia
 • prístup k podrobným návodom priamo v NX CAM

Využite zároveň príležitosť získať rýchle zaškolenie s našimi technickými špecialistami, ktorí vám prostredníctvom osobného stretnutia predvedú možnosti NX CAM.

Skúšobná verzia je vo forme cloudovej aplikácie. Nie je potrebná žiadna inštalácia.

Vyskúšať cloud trial verziu NX CAM na 30 dní ZADARMO
SOVA Tools

Najmä na základe vašich podnetov pripravila spoločnosť SOVA Digital sadu utilít, ktorých cieľom je zjednodušiť niektoré rutinné činnosti v NX. Utility sú programované tak, aby ich bolo možné spúšťať so všetkými licenčnými balíkmi NX. Balík utilít budeme neustále rozširovať, preto uvítame vaše podnety na nové utility, ktoré by vašu prácu v NX uľahčili.

SOVA Tools pre NX CAD
CHANGE DISPLAYED PART

Utilita zjednodušuje orientáciu v zostave pri otváraní komponentov. Ak používateľ otvorí komponent zostavy funkciou „Make Displayed Part“, pomocou utility vidí štruktúru, ktorá je nad týmto komponentom. Teda podzostavu, do ktorej patria aj všetky nadradené zostavy. Ak je to komponent, ktorý patrí viacerým zostavám a tie sú otvorené, zobrazí ich všetky. Pri označení komponentu alebo zostavy sa zobrazí jej náhľad. Dvojklikom sa komponent otvorí (funguje ako Make Displayed Part).
Utilita zobrazuje aj zoznam všetkých otvorených komponentov. Označením komponentu sa zobrazí jeho náhľad. Pre jednoduchšie hľadanie podľa názvu je možné vložiť do filtrovacieho políčka časť názvu komponentu, ktorý hľadáte.
Ak používateľ pracuje pod Teamcentrom, namiesto názvu súboru sa zobrazuje číslo/revízia.

PART ATTRIBUTES EDITOR

NX štandardne obsahuje pomerne dosť systémových atribútov, ktoré priraďuje jednotlivým súborom. Ak k nim pridajú používatelia ďalšie atribúty, ktoré potrebujú napríklad pre vypĺňanie kusovníkov alebo rohových razítok, vznikne neprehľadné okno s atribútmi. Utilita zjednodušuje a sprehľadňuje prácu s atribútmi.
Umožňuje:

 • meniť poradie atribútov metódou Drag&Drop,
 • skrývať atribúty (napríklad tie, ktoré nepotrebujete vypĺňať),
 • ak používateľ zmení atribút, zobrazí sa symbol v stĺpci „Modified“,
 • zmenené atribúty je možné vrátiť späť na pôvodné hodnoty,
 • tooltip nad atribútom zobrazuje o aký typ atribútu ide,
 • klávesou TAB alebo ENTER je možné sa presúvať na ďalší riadok. Ak sa k nim stlačí SHIFT, presunie sa predchádzajúci riadok.
COPY ASSEMBLY

Utilita skopíruje všetky komponenty vybranej zostavy do jedného spoločného adresára. Je možné kopírovať komponenty otvorenej zostavy alebo vložiť cestu k zostave, ktorú chce používateľ kopírovať. Utilita umožňuje prepínačom „Create Directory for Assembly“ automaticky vytvoriť v cieľovej zložke adresár, ktorý bude mať názov ako zostava. Priebeh kopírovania je možné kedykoľvek zastaviť tlačidlom STOP COPYING.

PART CONVERTER

Utilita umožňuje prevádzať modely alebo celé zostavy vytvorené v palcovej sústave do metrickej a naopak. Je možné prevádzať aj viac súborov naraz. Pri konverzii sa vytvorí v adresári pôvodného komponentu nový adresár, ktorý má názov mm alebo in – podľa toho, do akých jednotiek sa model prevádzal. Utilita si skontroluje, v akých jednotkách je model urobený. Ak ho netreba prevádzať, vypíše status „Not required“. Takýto komponent sa následne iba skopíruje do výstupného adresára.

LAYERS

Nástroj sa skladá z dvoch utilít:

 • Sort Objects to Layers Settings: slúži na úvodné nastavenie pravidiel triedenia objektov do hladín. Je možné nastaviť triedenie základných typov objektov (Curves, Datums, Dimension), ale aj ich podtypov (Curve: line, arc, ellipse… Datums: datum plane, datum axis, datum csys…).
 • Sort Object to Layers: Spustí triedenie do hladín podľa nastavených pravidiel. Používateľ má ešte možnosť zvoliť:
  • Include Components: Používa sa v zostave, ak používateľ chce triediť objekty aj v komponentoch zostavy, nie len v hlavnej zostave.
  • Only Selected Objects: Ak je potrebné triediť objekty iba na vybraných komponentoch alebo objektoch, a nie na všetkých.
  • Only Objects from Work Layer: Triedenie bude prebiehať iba na objektoch v pracovnej hladine.
SOVA Tools

Najmä na základe vašich podnetov pripravila spoločnosť SOVA Digital sadu utilít, ktorých cieľom je zjednodušiť niektoré rutinné činnosti v NX. Utility sú programované tak, aby ich bolo možné spúšťať so všetkými licenčnými balíkmi NX. Balík utilít budeme neustále rozširovať, preto uvítame vaše podnety na nové utility, ktoré by vašu prácu v NX uľahčili.

SOVA Tools pre NX CAM
SHOW CAM GEOMETRY

Nástroj, kde si môžete nechať zobraziť iba konkrétny typ geometrie (PART, BLANK, CHECK, DRIVE), aby ste pracovali iba s prvkami, ktorými chcete, a nemuseli ich vopred rozdeľovať do hladín alebo nejak triediť.

CHANGE CUT DIRECTION

Tento nástroj je užitočný, ak pracujete so zrkadlenými dráhami, a potrebujete zmeniť smer opracovania zo súbežného na protibežný na niekoľkých operáciách naraz.

FORMAT OPERATION NAMES

Tento nástroj uľahčuje orientáciu v programe tým, že premenuje všetky operácie podľa názvu programu a priradí im číslo.

Benefity

ktoré môžete získať používaním riešenia NX

Zrýchlenie TPV vďaka integrovanému CAD/CAM riešeniu

50%

Zníženie počtu prototypov vďaka pokročilým kinematickým a CAE analýzam

80%

Odstránenie kolízií v zostavách vďaka pokročilým analýzam kolízií

93%

Zrýchlenie úprav neparametrických modelov

76%

Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi.

Ing. Bohuš BaranovičEmerson Branson a.s.

S NX sa nám podarilo znížiť kolízie jednotlivých dielov zostavy na 0,1 %

Ing. Pavel PavelkaIngmetal

Integráciou CAD a CAM do jedného balíka sme ušetrili čas a kapacitu pracovníkov o 30%

HTP Slovakia Vráble