Skip to main content

Kreditný systém

Autor: 16. septembra 2021Nezaradené

Účelom kreditného systému je priniesť zákazníkom jasný prehľad v čerpaní služieb technickej podpory. Garantuje, že zákazník cez kredity dostane služby v dohodnutom rozsahu.

Pravidlá kreditného systému:

 1. Zákazník získa určitý počet kreditov:
  – ich poskytnutím od spoločnosti SOVA Digital a.s. na základe výšky plnenia Zmluvy o poskytovaní technickej podpory uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou SOVA Digital a.s. alebo
  – priamo si ich zakúpi u spoločnosti SOVA Digital a.s.
 2. Služby, ktoré poskytuje zákazníkovi priamo spoločnosť SIEMENS – hlavne nové verzie softvéru, sú poskytované automaticky, v plnom rozsahu, bez akéhokoľvek vzťahu voči kreditnému systému.
 3. Služby, o ktoré zákazník požiada, alebo ktoré zákazník ohlási spoločnosti SOVA Digital a.s., poskytuje spoločnosť SOVA Digital a.s.
 4. Zamestnanec zákazníka požiada spoločnosť SOVA Digital a.s. o poskytnutie služby. Zamestnanec spoločnosti SOVA Digital a.s. ho vopred upozorní, že touto službou si vyčerpá stanovený počet. Pri službách, pri ktorých je počet kreditov závislý na rozsahu služby, sa vopred dohodnú na výške kreditov potrebných na dodanie tejto služby.
 5. Po vykonaní tejto služby je zo spoločnosti SOVA Digital a.s. zákazníkovi zaslaný mail, potvrdzujúci vykonanú službu a počet vyčerpaných kreditov za túto službu.
 6. Spoločnosť SOVA Digital a.s. je povinná na požiadanie povereného zamestnanca zákazníka mu kedykoľvek zaslať report o stave čerpania jeho kreditov.
 7. Podpora v rámci kreditného systému je neprenosná na iné produkty okrem tých, ktoré sú predmetom zmluvy o technickej podpore.
 8. Kredity majú vždy platnosť jeden rok (12 mesiacov), voči dátumu ich získania. Kredity je možné vymeniť i za iné služby, ktoré budú ponúkané zo strany spoločnosti SOVA Digital a.s.
 9. Aktuálne hodnoty:
  – hodnota kreditu je 10 €,-
  – kredity je možné zakúpiť kedykoľvek, a to v hodnote minimálne 50 kreditov alebo násobkov 50.
 10. Počet kreditov a ich hodnotu, ktoré poskytne spoločnosť SOVA Digital a.s. zákazníkovi v nasledujúcich kalendárnych rokoch, budú zákazníkovi zo strany spoločnosti SOVA Digital a.s. oznamované priebežne.
 11. Právo zmien podmienok kreditného systému je dodávateľom vyhradené. O zmenách je zákazník informovaný vopred.
 12. Tento systém je pre zákazníkov dobrovoľný.