Skip to main content

Kreditný systém

Autor: 16. januára 202319 januára, 2023Nezaradené

Účelom kreditného systému je rozšíriť zákazníkom ponuku služieb technickej podpory nad rámec záväzku o technickej podpore (Maintenance & Services – ME&S) so spoločnosťou Siemens Digital Industries Software a priniesť jasný prehľad vo využívaní služieb technickej podpory.

 1. Zákazník získa určitý počet kreditov:
  – ich poskytnutím od spoločnosti SOVA Digital a.s. na základe výšky plnenia zmluvy ME&S uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou SOVA Digital a.s.. Tá musí byť v minimálnej výške € 1 500,- bez DPH. Alebo
  – priamo si ich zakúpi u spoločnosti SOVA Digital a.s.
 2. Hodnota kreditu je € 18,- bez DPH.
 3. Kredity je možné zakúpiť kedykoľvek, a to v hodnote minimálne 50 kreditov alebo násobkov 50.
 4. Služby, ktoré poskytuje zákazníkovi priamo spoločnosť SIEMENS – hlavne nové verzie softvéru, správa licencií cez vlastný webkey sú poskytované automaticky, v plnom rozsahu, bez akéhokoľvek vzťahu voči kreditnému systému.
 5. Služby, o ktoré zákazník požiada alebo ktoré zákazník ohlási spoločnosti SOVA Digital a.s., poskytuje spoločnosť SOVA Digital a.s., pričom jednotlivé služby sú podrobnejšie rozpísané v pripojenej tabuľke.
 6. Zamestnanec zákazníka požiada spoločnosť SOVA Digital a.s. o poskytnutie služby. Zamestnanec spoločnosti SOVA Digital a.s. ho vopred upozorní, že touto službou si vyčerpá stanovený počet. Pri službách, pri ktorých je počet kreditov závislý na rozsahu služby, sa vopred odhadne rozsah služby a počet kreditov potrebných na dodanie tejto služby následne zákazník potvrdí realizáciu takejto služby.
 7. Po vykonaní služby je zo spoločnosti SOVA Digital a.s. zákazníkovi zaslaný mail, potvrdzujúci vykonanú službu a počet vyčerpaných kreditov za túto službu.
 8. Spoločnosť SOVA Digital a.s. je povinná na požiadanie povereného zamestnanca zákazníka mu kedykoľvek zaslať report o stave čerpania jeho kreditov.
 9. Kredity poskytnuté spoločnosťou SOVA Digital a.s. na základe výšky plnenia zmluvy ME&S sú neprenosné na iné produkty okrem tých, ktoré sú predmetom zmluvy ME&S.
 10. Kredity majú platnosť jeden rok (12 mesiacov), voči dátumu ich pripísania. Kredity sa medziročne neakumulujú a nie je možné žiadať náhradu alebo kompenzáciu za nevyužité kredity.
 11. Počet kreditov a ich hodnotu, ktoré poskytne spoločnosť SOVA Digital a.s. zákazníkovi v nasledujúcich kalendárnych rokoch, budú zákazníkovi zo strany spoločnosti SOVA Digital a.s. oznamované priebežne.
 12. Právo zmien podmienok kreditného systému je zo strany dodávateľa SOVA Digital a.s. vyhradené. Aktuálne platné pravidlá a cenník kreditného systému je zverejnený na webových stránkach spoločnosti SOVA Digital a.s. Dokument zverejnený na webových stránkach je vždy platným dokumentom a ruší platnosť akýchkoľvek predchádzajúcich verzií tohto dokumentu.
 13. Tento systém nepodmieňuje popísanú spoluprácu a je pre zákazníkov s ME&S aj bez ME&S dobrovoľný.