Skip to main content
Kategória

Referencie

InterTechnic s.r.o.

Autor: Nezaradené, Referencie, Referencie – CITO

InterTechnic:
Potrebovali sme úplný a aktuálny prehľad o celej firme

Nárast zákaziek vo firme InterTechnic priniesol potrebu zavedenia informačného systému. Bolo nevyhnutné sprehľadniť technickú dokumentáciu, a zabezpečiť prístup k presným a aktuálnym dátam. Vedenie InterTechnic hľadalo lokálne riešenie, ktoré by bolo flexibilnejšie, a v porovnaní s robustnejším a ťažkopádnejším systémom materskej spoločnosti, by prinieslo tak efektívnejšiu prácu s ľuďmi a celkové zníženie nákladov.   Viac

Branson Ultrasonics, a.s.

Autor: Referencie, Referencie – Teamcenter

Konštruktéri potrebujú riadiť dáta prostredníctvom inteligentného softvéru

Mnoho firiem pozná podobné situácie… konštruktér namiesto toho, aby hľadal v nedôsledne archivovaných návrhoch, s nedôsledne zaznamenanými úpravami, si radšej diel nadizajnuje nanovo. Je to pre neho jednoduchšie a rýchlejšie. Paralelne bežia problémy s revíziami, kedy nezachytenie poslednej znamená vyrábanie dielov v starej revízii… Aj v prípade Branson Ultrasonics bolo zadaním pre SOVA Digital nastavenie zmenových procesov na oddelení konštrukcie, ktoré umožnia dohľadanie aktuálnej verzie, ich automatické zaznamenávanie a evidenciu zmien.

Ako sme problém riešili

V prvom kroku sme zaviedli inteligentný systém pre správu dát a podkladov pre konštrukciu. Následne, po získaní kontroly nad dátami, sme začali zefektívňovať procesy na oddelení konštrukcie. Zaviedli sme automatický systém riadeného pristupovania k dátam a úlohám jednotlivých konštruktérov. Zároveň sme  nastavili systém na zachytenie informácií o rozpracovanosti projektov. Stali sa tak transparentné a prístupné pre využívanie podľa potreby projektovými manažérmi, vedením, oddelením nákupu, či pri plánovaní výroby.

Čo klient dosiahol

Klient získal online prehľad o dátach pre rôzne oddelenia. Minulosť bola postavená na e-mailoch a mítingoch. Ale aj na nepríjemnej skutočnosti, že pokiaľ odíde konštruktér z firmy, tak jeho dáta sú ťažko dohľadateľné a spracovateľné. Dnes sú v systéme PDM Teamcenter zmeny zaznamenávané tak, akoby všetko robil jeden konštruktér. Minimalizujú sa reworky a scrapy. Zjednodušil a urýchlil sa proces prenosu informácií medzi systémami (PDM – ERP). To, čo v minulosti trvalo tri dni, je dnes urobené za dramaticky kratší čas, a automatizované exporty dát robí systém sám.

„Každá firma, ktorá má viac ako jedného konštruktéra, potrebuje takýto softvér. Či už je to Teamcenter alebo Smart team alebo niečo iné. Ak zavádzate nové projekty a snažíte sa inovovať … treba bojovať. Pretože svet ide ďalej, svet sa vyvíja. Pokiaľ by sme nebojovali, tak by sme stále kreslili na tabule a na papier, na pauzáky. Treba inovovať.“

Ing. Miroslav Kurtiš, Mechanical Engineering Supervisor, Branson Ultrasonics, a.s.

Branson Ultrasonics, a.s.

Americká nadnárodná spoločnosť Emerson využila v Novom Meste nad Váhom priestorové a personálne kapacity bývalého Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie a založila tu svoju prvú sekciu na Slovensku – Branson. Po 20 rokoch je práve výskum nových metód pri zváraní plastov a neželezných kovov oblasť, ktorá im dáva náskok pred konkurenciou a robí z nich lídrov v tejto oblasti. Nezameriavajú sa len na jednu technológiu, ale vedia využiť na zváranie ultrazvuk, vibračnú, infračervenú aj laserovú technológiu.

Technológia použitá v riešení: PDM systém Siemens Teamcenter, NX CAD a NX CAM, automatizácia programovaním špecifických utilít SOVA Digital

3D s.r.o.

Autor: Referencie – Tecnomatix
Kontrola zvarov v tandeme umelej inteligencie a robota

Spoločnosť 3D vytvára výrobné a robotické linky primárne pre oblasť automotive, ale aj mimo nej. Na návrhu využíva simulačné riešenia Tecnomatix. 3D patrí medzi firmy s výrazným inovačným prístupom. Okrem iných má za sebou aj úspešný inovatívny príbeh, na začiatku ktorého bola postavená pred úlohu efektívnej  vizuálnej kontroly kvality zvarov na zváracej linke a na jeho konci bolo jedinečné riešenie, kde kvalitu zvarov monitoruje umelá inteligencia. Viac

ZTS VVÚ Košice a.s.

Autor: Referencie

ZTS VVÚ Košice a.s. pôsobí v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Vznikla už v roku 1976 a v roku 1992 bola transformovaná na súkromnú akciovú spoločnosť. V súčasnosti má 99 zamestnancov s ktorými zabezpečuje vývoj, výrobu, komplexné dodávky a servis zariadení pre zákazníkov doma i v zahraničí najmä v nasledujúcich odboroch: dopravné a manipulačné systémy, roboty a manipulátory, zariadenia pre papierenský a chemický priemysel, zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu….

Tlak trhu nás nútil z dôvodu zabezpečenia konkurencieschopnosti našej spoločnosti neustále skracovať termíny realizácie zákaziek a zvyšovať kvalitu dodávaných produktov, pričom dochádzalo k neustálemu zvyšovaniu technickej náročnosti konštrukcie. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť realizuje špecializované dodávky komplexných systémov „šitých“ na mieru toho ktorého zákazníka s minimálnym percentom opakovania zákaziek, bolo bezpodmienečné nájsť taký CAD systém, ktorý by v čo najväčšom meradle odbremenil konštrukčný tím od neefektívnej práce a v maximálnej miere podporil etapu návrhu a vývoja daného zariadenia.

V roku 1999 sme zahájili výberové konanie na 3D CAD systém, ktorého základom bola vypracovaná analýza. Stanovili sme si základné kritériá, ktoré sme ohodnotili podľa dôležitosti a priradili sme im váhu v bodoch:

 • 3D parametrické a objektovo orientované modelovanie
 • tvorba variantných alternatívnych riešení s výberom určujúcich parametrov z tabuliek
 • tvorba zostáv skladaním jednotlivých častí s možnosťou kontroly kolízii
 • súbežná tímová práca na jednotlivých skupinách a podskupinách zákazky a podľa potreby možnosť zobrazenia aktuálneho stavu riešení
 • tvorba úplné strojárenskej výkresovej dokumentácie z 3D modelu s podmienkou asociatívnej väzby medzi nimi
 • plnohodnotné 2D kreslenie
 • možnosť vkladania negrafických informácií s následnou podporou generovania a tlače konštrukčného kusovníka.
 • rýchle osvojenie systému a krátka doba zaškolenia

Výberového konania sa zúčastnilo 9 CAD systémov. Po jeho skončení bolo rozhodnuté o testovaní dvoch najlepších CAD systémov – Solid Edge a SolidWorks. Na základe výsledkov testovania sme sa v januári 2001 rozhodli pre systém Solid Edge.
Rozhodnutie považujeme za správne, ale nebolo to tak jednoduché ako sme očakávali. Nie je to len nákup softvéru a hardvéru, ale predovšetkým zmena myslenia konštruktérov.

V súčasnosti používame v ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 20 plávajúcich licencií Solid Edge, s ktorými pracuje 28 konštruktérov. Jednoznačne musím potvrdiť že to, čo sme si predsavzali na začiatku, pri výbere nového CAD systému sa nám aj podarilo naplniť. Pokiaľ pred nasadením 3D systému bol pomer medzi tvorivou prácou (návrh a vývoj) konštrukcie zariadenia a netvorivou prácou (samotná tvorba výkresovej dokumentácie) 30% ku 70% v prospech netvorivej práce, po zavedení 3D CAD systému Solid Edge sa tento pomer obrátil v prospech tvorivej práce v pomere 60% ku 40%. Toto je najvýraznejší a najvýznamnejší prínos pre našu spoločnosť.
Aj vďaka implementácii systému Solid Edge na konštrukčné divízie a zvýšeniu pomeru tvorivej práce sa naša spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE a.s. mohla úspešne uchádzať o technicky náročné zákazky v domácich a zahraničných tendroch. Spomedzi mnohých spomeniem najvýraznejší úspech, keď sme získali zákazku pre Európske centrum jadrového výskumu v Ženeve (CERN) Švajčiarsko v konkurencii 78 európskych firiem.
O správnej voľbe svedčia aj ocenenia a úspechy, ktoré sme po zavedení systému Solid Edge dosiahli:.

 • 2003 – CENA VEĽTRHU za MANIPULÁTOR MT 80 A
  Medzinárodný strojársky veľtrh 2003, Nitra
 • 2004 – Cena ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2004 v kategórii „PRESTÍŽNA ORGANIZÁCIA VÝSKUMU A VÝVOJA“
  za dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji výrobkov ťažkej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku
 • 2005 – ZLATÁ PLAKETA 2005 pre ZTS VVÚ KOŠICE – CERN, Švajčiarsko
  za vynikajúce výsledky v produkcii Robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli urýchľovača v CERNe, Ženeva, Švajčiarsko

XIMEA, s.r.o.

Autor: Referencie

Spoločnosť XIMEA je inovačným výrobcom kamier využívaných v aplikáciách priemyselnej automatizácie, ako aj moderných vedeckých produktoch.

Prínosy z používaného riešenia NX:

 • čas ušetrený integrovaným prepojením medzi CAD, CAM, a podsystém Drafting nám zrýchlil vývoj produktov a ich dokumentáciu o 40 %,
 • využitie generovaných 3D modelov mechaniky pri návrhu vnútornej elektroniky znížilo chybovosť a výskyt kolízií komponentov o 60 %,
 • presné a prehľadné 3D modely, rezy a popisy produktov zrýchlili komunikáciu so zákazníkmi, a zjednodušili integráciu našich produktov o 30 %.

Max Larin, XIMEA, s.r.o.