Kategória

Referencie

3D s.r.o.

Autor: Referencie – Tecnomatix
Kontrola zvarov v tandeme umelej inteligencie a robota

Spoločnosť 3D vytvára výrobné a robotické linky primárne pre oblasť automotive, ale aj mimo nej. Na návrhu využíva simulačné riešenia Tecnomatix. 3D patrí medzi firmy s výrazným inovačným prístupom. Okrem iných má za sebou aj úspešný inovatívny príbeh, na začiatku ktorého bola postavená pred úlohu efektívnej  vizuálnej kontroly kvality zvarov na zváracej linke a na jeho konci bolo jedinečné riešenie, kde kvalitu zvarov monitoruje umelá inteligencia. Viac

ZTS VVÚ Košice a.s.

Autor: Referencie

ZTS VVÚ Košice a.s. pôsobí v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Vznikla už v roku 1976 a v roku 1992 bola transformovaná na súkromnú akciovú spoločnosť. V súčasnosti má 99 zamestnancov s ktorými zabezpečuje vývoj, výrobu, komplexné dodávky a servis zariadení pre zákazníkov doma i v zahraničí najmä v nasledujúcich odboroch: dopravné a manipulačné systémy, roboty a manipulátory, zariadenia pre papierenský a chemický priemysel, zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu….

Tlak trhu nás nútil z dôvodu zabezpečenia konkurencieschopnosti našej spoločnosti neustále skracovať termíny realizácie zákaziek a zvyšovať kvalitu dodávaných produktov, pričom dochádzalo k neustálemu zvyšovaniu technickej náročnosti konštrukcie. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť realizuje špecializované dodávky komplexných systémov „šitých“ na mieru toho ktorého zákazníka s minimálnym percentom opakovania zákaziek, bolo bezpodmienečné nájsť taký CAD systém, ktorý by v čo najväčšom meradle odbremenil konštrukčný tím od neefektívnej práce a v maximálnej miere podporil etapu návrhu a vývoja daného zariadenia.

V roku 1999 sme zahájili výberové konanie na 3D CAD systém, ktorého základom bola vypracovaná analýza. Stanovili sme si základné kritériá, ktoré sme ohodnotili podľa dôležitosti a priradili sme im váhu v bodoch:

 • 3D parametrické a objektovo orientované modelovanie
 • tvorba variantných alternatívnych riešení s výberom určujúcich parametrov z tabuliek
 • tvorba zostáv skladaním jednotlivých častí s možnosťou kontroly kolízii
 • súbežná tímová práca na jednotlivých skupinách a podskupinách zákazky a podľa potreby možnosť zobrazenia aktuálneho stavu riešení
 • tvorba úplné strojárenskej výkresovej dokumentácie z 3D modelu s podmienkou asociatívnej väzby medzi nimi
 • plnohodnotné 2D kreslenie
 • možnosť vkladania negrafických informácií s následnou podporou generovania a tlače konštrukčného kusovníka.
 • rýchle osvojenie systému a krátka doba zaškolenia

Výberového konania sa zúčastnilo 9 CAD systémov. Po jeho skončení bolo rozhodnuté o testovaní dvoch najlepších CAD systémov – Solid Edge a SolidWorks. Na základe výsledkov testovania sme sa v januári 2001 rozhodli pre systém Solid Edge.
Rozhodnutie považujeme za správne, ale nebolo to tak jednoduché ako sme očakávali. Nie je to len nákup softvéru a hardvéru, ale predovšetkým zmena myslenia konštruktérov.

V súčasnosti používame v ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 20 plávajúcich licencií Solid Edge, s ktorými pracuje 28 konštruktérov. Jednoznačne musím potvrdiť že to, čo sme si predsavzali na začiatku, pri výbere nového CAD systému sa nám aj podarilo naplniť. Pokiaľ pred nasadením 3D systému bol pomer medzi tvorivou prácou (návrh a vývoj) konštrukcie zariadenia a netvorivou prácou (samotná tvorba výkresovej dokumentácie) 30% ku 70% v prospech netvorivej práce, po zavedení 3D CAD systému Solid Edge sa tento pomer obrátil v prospech tvorivej práce v pomere 60% ku 40%. Toto je najvýraznejší a najvýznamnejší prínos pre našu spoločnosť.
Aj vďaka implementácii systému Solid Edge na konštrukčné divízie a zvýšeniu pomeru tvorivej práce sa naša spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE a.s. mohla úspešne uchádzať o technicky náročné zákazky v domácich a zahraničných tendroch. Spomedzi mnohých spomeniem najvýraznejší úspech, keď sme získali zákazku pre Európske centrum jadrového výskumu v Ženeve (CERN) Švajčiarsko v konkurencii 78 európskych firiem.
O správnej voľbe svedčia aj ocenenia a úspechy, ktoré sme po zavedení systému Solid Edge dosiahli:.

 • 2003 – CENA VEĽTRHU za MANIPULÁTOR MT 80 A
  Medzinárodný strojársky veľtrh 2003, Nitra
 • 2004 – Cena ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2004 v kategórii „PRESTÍŽNA ORGANIZÁCIA VÝSKUMU A VÝVOJA“
  za dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji výrobkov ťažkej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku
 • 2005 – ZLATÁ PLAKETA 2005 pre ZTS VVÚ KOŠICE – CERN, Švajčiarsko
  za vynikajúce výsledky v produkcii Robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli urýchľovača v CERNe, Ženeva, Švajčiarsko

XIMEA, s.r.o.

Autor: Referencie

Spoločnosť XIMEA je inovačným výrobcom kamier využívaných v aplikáciách priemyselnej automatizácie, ako aj moderných vedeckých produktoch.

Prínosy z používaného riešenia NX:

 • čas ušetrený integrovaným prepojením medzi CAD, CAM, a podsystém Drafting nám zrýchlil vývoj produktov a ich dokumentáciu o 40 %,
 • využitie generovaných 3D modelov mechaniky pri návrhu vnútornej elektroniky znížilo chybovosť a výskyt kolízií komponentov o 60 %,
 • presné a prehľadné 3D modely, rezy a popisy produktov zrýchlili komunikáciu so zákazníkmi, a zjednodušili integráciu našich produktov o 30 %.

Max Larin, XIMEA, s.r.o.

PRAGA Cars s.r.o.

Autor: Referencie

PRAGA Cars s.r.o. – vývoj a výroba závodných áut.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:
úspora času pri vývoji prototypu o 60 %, pri sériovej výrobe o 20 %,
zníženie výroby nepodarkov o 30 %,
presné analýzy pri návrhu náprav s vylúčením zmätkových stavov,
úspora nákladov na vývoj o 28 %,
prehľadnosť a dostupnosť dát pre všetky oddelenia firmy,
rýchle odhalenia kolíznych stavov pri konštrukčnom návrhu,
využiteľnosť produktu na 95 %.

Peter Polak, vývojový konštruktér, PRAGA Cars s.r.o.

ProMinent Slovensko, s.r.o.

Autor: Referencie

je slovenským zástupcom spoločnosti ProMinent – svetovo etablovaným výrobcom dávkovacích čerpadiel, dávkovacích systémov a technológií pre úpravu vody.

V súvislosti s hlavnou víziou spoločnosti „Experti v chemickom dávkovaní a úprave vôd“, ProMinent Slovensko prináša zákazníkom progresívne riešenia a technológie úpravy vôd a dávkovania v energetike, výrobe pitnej vody, chemickom, potravinárskom a nápojovom priemysle.

Transformáciou spoločnosti z predajcu komponentov na dodávateľa komplexných riešení vznikla potreba prechodu z 2D kreslenia na 3D platformu. Išlo predovšetkým o uľahčenie procesu návrhov montážnych celkov dávkovacích zostáv a zariadení, ich transfer do viacerých 2D pohľadov ako projekčných podkladov pre projektantov. Taktiež bolo nutné zvýšiť projekčné kapacity, zlepšiť prípravu výroby a montáže, prezentovať zákazníkovi riešenia spoločnosti a uľahčiť zákazníkovi/projektantovi implementáciu zariadení a celkov.

Podnet pre nasadenie riešenia Solid Edge bol inicializovaný materskou spoločnosťou ProMinent, ktorá nasadila SE aj vo svojich výrobných závodoch.

Používanie konštrukčného riešenia Solid Edge prinieslo nasledujúce výhody:

 • posun spoločnosti od dodávateľa komponentov k dodávateľovi komplexných technologických celkov bez potreby navyšovania personálnych kapacít projekcie
 • minimalizovanie subdodávky externých projekčných prác
 • zvýšený podiel projektov s detailnou prípravou výroby a montáže
 • zlepšenú komunikáciu požiadaviek a spätnej kontroly s materskou spoločnosťou hlavne pri tvorbe zložitejších, zákaznícky orientovaných celkov.

„Našli sme jednoduchú a cenovo prijateľnú 3D platformu pre stredne veľkú spoločnosť, ktorá sa primárne nesústredí na výrobu alebo projekciu, no tieto činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti firmy.“
– Ing. Mikuláš Krescanko, ProMinent Slovensko, s.r.o.

www.prominent.sk

Slovenské a Švédske zastúpenie ProMinent partnersky dodávalo komplexnú technológiu výroby pitnej vody z Baltického mora. Návrh technológie a projekciu realizoval ProMinent Slovensko, s.r.o. aj s využitím nástroja Solid Edge ST7.

Výsledkom je Úprava Vôd s výkonom 125m3/h pre dodávku pitnej vody pre severnú časť ostrovu Öland, patriacemu Švédskemu kráľovstvu.