Kategória

Referencie

NES Nová Dubnica s.r.o.

Autor: | Referencie

NES Nová Dubnica s.r.o. je firma zameraná na vývoj, výrobu a predaj zariadení výkonovej elektroniky, pohonov a automatizačnej techniky. Dodáva technologické zariadenia vysokej technickej úrovne s dôrazom na vlastné firemné know – how. Firma sa tiež špecializuje na komplexné elektrotechnické dodávky v investičnej výstavbe v gumárenskom, automobilovom, chemickom, sklárskom, potravinárskom a textilnom priemysle, realizuje dodávky pre energetiku, elektrárne, cementárne, vápenky, vodárne a železnice.

Podstatu pracovnej náplne vývojovej konštrukcie NES tvorí návrh skriniek z oceľových profilov, plechových krytov, montážnych a ovládacích panelov, rozmiestnenia prvkov v rozvádzačoch, návrh silnoprúdových medených pásnic pre rozvádzače (vstupy, výstupy a prepojenia), vŕtania hliníkových chladičov (vŕtacie plány pre otvory…) a iné práce. Spoločnosť NES používala na kreslenie technickej dokumentácie 2D CAD, ale to im už nepostačovalo a hľadali výkonnejšie, modernejšie a perspektívnejšie 3D CAD riešenie. Po mesačnom testovaní a odskúšaní práce na vlastných príkladoch v Solid Edge, rozhodli sa pre tento produkt.
Koncom roka 2005 zakúpili 2 licencie systému Solid Edge so strojárskou nadstavbou TDS – Technik. Veľmi rýchlo sa v tomto systéme naučili pracovať vďaka jeho jednoduchosti, intuitívnosti ovládania a prístupnosti používateľského prostredia. Neskoršie školenia ešte rozšírili tvorivé možnosti a rozsah použiteľnosti jednotlivých funkcií a modulov tohto kvalitného 3D riešenia v konštruktérskej praxi oboch pracovníkov.

Solid Edge využívajú naplno pri svojich projektoch. Iný CAD systém v konštrukcii už nepoužívajú. Solid Edge im so svojimi vlastnosťami na ich prácu plne vyhovuje. Tento prostriedok používajú niečo vyše pol roka, ale už teraz im prináša nemalú úsporu času, skvalitnenie a zjednodušenie práce. Viditeľné je zvýšenie ich produktivity práce, badateľné je i skvalitnenie výstupov.

Asi najviac pri svojej technickej vývojovej a konštrukčnej práci využívajú modul PLECH na komplexný návrh plechových súčiastok, rozvin plechových dielcov a na generovanie exportných súborov do formátu DXF pre výrobu plechových dielov v kooperácii (pre rezacie alebo páliace stroje).
Samozrejme, veľmi výhodná je pre nich i asociativita modelového a výkresového priestoru a z toho plynúca rýchla a jednoduchá editácia, čím sa výrazne skracuje doba návrhu.

Ing. Daniel Išteneš, vedúci konštrukcie, dnes hodnotí: „Solid Edge je efektívne riešenie. Plne vyhovuje našim potrebám a sme spokojní, že sme si ho zvolili za náš pracovný nástroj. Pri vývoji nových prvkov je úspora času oproti starému systému najmenej 20%. Pri úprave alebo prispôsobovaní už existujúcich prvkov je to až 80%.“

Konštruktér Andrej Valábek dopĺňa: „Zatiaľ sme nedokázali naplno zúžitkovať všetky jeho možnosti, chystáme sa lepšie využiť aj vizualizácie v module Virtual Studio Plus na kvalitnejšiu prezentáciu našich výrobkov.“

Vedúci konštrukcie ešte dopĺňa: „V blízkej budúcnosti chceme kontinuálne zvyšovať kvalitu a možnosti PC pracovísk, aby sme mohli ešte viac zefektívniť našu prácu. Tým chceme prispieť k zvyšovaniu produktivity, zvyšovaniu konkurencieschopnosti, k minimalizovaniu nepodarkovosti a modernými riešeniami dosiahnuť najvyššiu kvalitu našej produkcie.“

MTS, spol. s r.o.

Autor: | Referencie

Firma MTS spol. s.r.o. dodáva špičkové produkty a technológie pre rôzne oblasti priemyselnej výroby, najmä pre výrobcov automobilov a ich príslušenstva, ale aj výrobcov strojov a zariadení.

Ťažiskom výrobného programu je automatizačná technika a automatizácia výrobných procesov. Firma realizuje vlastný vývoj strojov, zariadení a kompletných technologických celkov. Stojí za množstvom projektov a riešení podľa špecifických požiadaviek zákazníkov, ku ktorým poskytuje vlastné know-how vo forme odborného poradenstva, servisu a školení.

Podnetom k pristúpeniu prijatia riešenia NX a Teamcenter bola snaha zefektívniť interné procesy tak, aby firma zvládla úlohy súvisiace s rozvojom firmy a s narastajúcim počtom zamestnancov. Hľadali sme taký
PDM/PLM systém, ktorý by komplexne vyriešil naše potreby a zefektívnil komunikáciu a prácu na
projektoch, ale aj v rámci jednotlivých oddelení firmy.

Pri hľadaní vhodného riešenia sme vychádzali z týchto potrieb: 

 • vnútrofiremné zdieľanie dát a ich centralizácia,
 • zefektívnenie tímovej práce na projektoch, uľahčenie práce na opakujúcich sa projektoch,
 • zabezpečenie dostupnosti a aktuálnosti dát,
 • automatizácia rutinných činností,
 • podchytenie a úplná kontrola projektu vo jeho všetkých fázach (uchovanie histórie projektu),
 • definovanie procesov od návrhu a vývoja produktu cez výrobu a montáž, až po jeho expedíciu ku konečnému zákazníkovi,
 • zavedenie firemného workflow, a pod.

Z neustále narastajúcich potrieb sme teda usúdili, že budeme musieť pristúpiť ku komplexnej zmene v doterajšom systéme práce a tomu prispôsobiť aj software, ktorý nám umožní flexibilne reagovať na potreby zákazníkov a tým sa udržať medzi špičkou na trhu a byť konkurencie schopným podnikom.
Z tohto dôvodu sa nám prijatie NX a Teamcenter javilo ako najlepšie riešenie, a to nielen z pohľadu aktuálnych potrieb firmy, ale aj pre potreby budúcnosti.

KNOTT spol. s r.o.

Autor: | Referencie

KNOTT spol. s r.o. – výrobca komponentov prívesovej techniky a priemyselných bŕzd.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge: 

 • kvalitné foto-realistické vizualizácie a ich jednoduchá modifikácia v reálnom čase boli do veľkej miery rozhodujúcim faktorom pre získanie nového zákazníka, čo spoločnosti prinieslo možnosti ďalšej spolupráce na jeho projektoch,
 • redukcia nákladov určených na externé marketingové aktivity až o 60 %,
 • príprava profesionálnych podkladov určených na prezentáciu produktov zákazníkom vo vlastnej réžii.

Miroslav Viktorin, KNOTT spol. s r.o.

Ing. Alexander Pivovarník – INGMETAL

Autor: | Referencie

Nástrojáreň INGMETAL sa špecializuje na výrobu foriem na lisovanie expandovaného polystyrénu a polypropylénu. Firma má vlastné oddelenie konštrukcie a programovania, kde sa na základe požiadaviek zákazníkov modelujú a programujú formy s využitím softvéru NX.

Prínosy z používaného riešenia NX:

 • minimalizácia kolízií jednotlivých prvkov konštrukcie na 0.1 %,
 • skrátenie času konštruovania o 60 %,
 • zrýchlenie zavedenia zmenového konania o 60 %,
 • skrátenie času potrebného na technicky presnú vizualizáciu požiadaviek zákazníka o 70 %.
Ing. Pavel Pavelka, Head of CAD design dept., INGMETAL

HKS Forge, s.r.o.

Autor: | Referencie

Spoločnosť HKS Forge patrí medzi najväčšie kováčne v stredovýchodnej Európe. Jej 25 ročná história je históriou hľadania svojho postavenia v neľahkých časoch spoločenských premien. Je členom skupiny výrobných podnikov spoločnosti Energy Group, ktorá je od roku 2003 jej 100% majiteľom. Zámerom spoločnosti je stabilná pozícia na trhu s výkovkami pre partnerov z oblasti automobilového priemyslu a všeobecného strojárstva, ale aj poľnohospodárskeho a železničného priemyslu.

Oblasť zápustkového kovania je síce neoddeliteľnou súčasťou strojárstva, ale je natoľko špecifickou oblasťou, že bez skúseností prameniacich z dlhých rokov praxe na jednej strane, a bez správneho skĺbenia s technickými výdobytkami dnešnej doby na strane druhej, by jeho napredovanie a životaschopnosť neboli možné. A tak aj v oblasti technickej prípravy výroby spoločnosť prešla od doby keď doménou konštruktéra bola rysovacia doska, kalkulačka a dostatočne dobrá predstavivosť, ktorá mu umožňovala budúcu realitu preniesť na pauzák, po dobu keď jeho hlavným pracovným nástrojom sa stal PC a softvér, za pomoci ktorých spracováva svoje vízie do formy potrebnej pre výrobu. Tento vývoj, hlavne vďaka správnemu pochopeniu vedenia a cieľavedomého prístupu pracovníkov TPV, bol v HKS Forge pomerne kontinuálny, a vždy bol výsledkom skutočných potrieb a možností firmy. Napriek tomu v tomto vývoji bolo možné vždy zaznamenať určité zlomové miesta, ktoré znamenali zmenu v prístupe k daným riešeniam. Takýmto zlomom bol napríklad začiatok tvorby výkresovej dokumentácie prostredníctvom PC v roku 1998. Ďalšími boli masové vybavenie firmy PC, ich zosieťovanie a začiatok ich používania na všetkých úrovniach ako riadenia tak aj výroby, nasadenie CNC strojov vo výrobe náradia, a v roku 2005 začiatok používania simulačných softvérov kovania.

Hlavne posledné spomenuté zmeny a neustále silnejúce tlaky na kvalitu predznamenali ďalší krok vpred v oblasti konštrukcie. Bolo potrebné nielen zabezpečiť adekvátne vstupy pre simulácie procesov kovania, ale aj podklady pre výrobu na CNC strojoch. Súčasne to mal byť ďalší krok vpred v oblasti konkurencieschopnosti a efektivity. Týmto krokom sa stalo zakúpenie softvéru Solid Edge so strojárskou nadstavbou TDS – Technik zaradením do procesu tvorby návrhu. V tej dobe sa jednalo o Solid Edge V 17. V súčasnosti využíva spoločnosť verziu Solid Edge ST.

Tento moment sa stal nadlho zapamätateľnou zmenou v samotnom princípe vytvárania návrhov a tvorby technickej dokumentácie. Presun tvorby návrhu z roviny 2D do priestoru 3D bolo ešte väčším skokom, ako prechod od rysovacej dosky ku PC, nakoľko to, čo sa dovtedy odohrávalo konštruktérovi v hlave, bolo zrazu pri modelovaní viditeľné na monitore. Aj otázka komunikácie tohto softvéru s inými zabezpečila jeho bezproblémové začlenenie do zabehnutého procesu. Komplexnosť a súčastne prehľadnosť pri používaní tohto CAD systému plne pokryla súčasné potreby HKS Forge.

Nasadené riešenie odbúralo odkázanosť spoločnosti na externých dodávateľov modelov. Súčasne podstatne zlepšilo schopnosť komunikácie so zákazníkmi v dátovej podobe, a spoločnosť u nich získala vyšší kredit. Ako certifikovaná spoločnosť zabezpečila aj v tejto oblasti neustále zvyšovanie kvality. Celkový čas konštrukcie náradia sa skrátil v priemere o 30% a jeho súčasťou sa stali aj 3D modely. Implementácia zmien do stávajúcej dokumentácie sa skrátila o neuveriteľných 80%. Solid Edge sa stal základným nástrojom tvorby technickej dokumentácie, a významnou mierou zvýšil efektívnosť tohto procesu.

HASMA, s.r.o.

Autor: | Referencie

Firma Hasma Krompachy vznikla v roku 1994. Nosným programom bola výroba poistkových spodkov pre nožové poistky. Firma neskôr výrazne expandovala, a rozšírila svoj výrobný program o výrobu NN rozvádzačov rôznych typov a prevedení. Momentálne u nás pracuje asi 60 ľudí a máme strategické postavenie na trhu. Hlavnými odberateľmi našej produkcie sú energetické spoločnosti – VSD, ZSD, SSE – Distribúcia, veľkoobchody a montážne firmy.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:
Solid Edge nám výrazným spôsobom pomáha pružne reagovať na všetky zmeny a požiadavky trhu, a udržať si tak stabilné postavenie v skupine výrobcov rozvádzačov NN.

 • úspora materiálov pri výrobe prototypov o 100 % (návrhy robíme už len v elektronickej podobe),
 • úspora času pri tvorbe a vykonávaní zmien vo výkresovej dokumentácii o 60 %,
 • úspora materiálových a výrobných nákladov optimálnou konštrukciou o 15 %.

Jaroslav Tokarčík, Manager technical preparation of production, HASMA, s.r.o.

ESOX – PLAST, s.r.o.

Autor: | Referencie

ESOX – PLAST – nástrojáreň a lisovňa plastových dielov. Spoločnosť sa zaoberá výrobou foriem pre plastové diely a lisovaním plastových výliskov prevažne pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

 Prínosy z používaného riešenia NX9 CAD/CAM: 
– skrátenie TPV prípravných časov o 50 %,
– zníženie počtu konštrukčných chýb,
– skrátenie prototypovej fázy, zníženie počtu skúšok z 5 na 2,
– flexibilita pri predstavení proto-produktu zákazníkovi,
– výrazné skrátenie času potrebného na zavedenie a realizáciu zmeny.

Ing. Ján Lubelan, Technical manager, Esox s.r.o.

Emerson Branson a.s.

Autor: | Referencie

BRANSON je najstaršia divízia akciovej spoločnosti EMERSON, ktorá začala svoju činnosť v Novom Meste nad Váhom v roku 1995. Divízia sa zaoberá výrobou ultrazvukových a vibračných zváracích zariadení na zváranie plastov, ultrazvukových nástrojov a príslušenstva, ktoré sú používané najmä v automobilovom priemysle. Vyrábajú sa tu štandardné a špeciálne systémy pre európsky trh, ako aj zámorie. V roku 2004 získala ocenenie za top strojársky výrobok.

Na tvorbu konštrukčných riešení a následne dokumentácie pre výrobu spoločnosť používa softvér NX od firmy Siemens PLM Software. Vďaka tomuto nástroju sa podarilo výraznejšie skrátiť čas pri polohovaní ultrazvukových nástrojov. Rovnako sme skrátili čas pri konštrukcii lôžok ultrazvukových technológií, dielov pridržiavačov, hot-plate nástrojov a výrazne sa zefektívnila práca pri dizajne celkov ultrazvukových, vibračných strojov.

S nasadením zatiaľ poslednej, šiestej verzie systému NX dosiahla spoločnosť ďalšiu úsporu času a zjednodušenie procesu návrhu vďaka zabudovanej synchrónnej technológii. “Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi”, povedal Ing. Bohuš Baranovič z Emerson Branson a.s..

Používaním tejto technológie sa skrátil čas návrhu konštrukčného riešenia cca. o 15%, a vďaka nej môže spoločnosť rozširovať svoj výrobný program.

Konštruktéri v Bransone s napätím očakávajú aké nové možnosti im prinesie synchrónna technológia v najbližších verziách NX.