Kategória

Referencie

HASMA, s.r.o.

Autor: Referencie

Firma Hasma Krompachy vznikla v roku 1994. Nosným programom bola výroba poistkových spodkov pre nožové poistky. Firma neskôr výrazne expandovala, a rozšírila svoj výrobný program o výrobu NN rozvádzačov rôznych typov a prevedení. Momentálne u nás pracuje asi 60 ľudí a máme strategické postavenie na trhu. Hlavnými odberateľmi našej produkcie sú energetické spoločnosti – VSD, ZSD, SSE – Distribúcia, veľkoobchody a montážne firmy.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:
Solid Edge nám výrazným spôsobom pomáha pružne reagovať na všetky zmeny a požiadavky trhu, a udržať si tak stabilné postavenie v skupine výrobcov rozvádzačov NN.

  • úspora materiálov pri výrobe prototypov o 100 % (návrhy robíme už len v elektronickej podobe),
  • úspora času pri tvorbe a vykonávaní zmien vo výkresovej dokumentácii o 60 %,
  • úspora materiálových a výrobných nákladov optimálnou konštrukciou o 15 %.

Jaroslav Tokarčík, Manager technical preparation of production, HASMA, s.r.o.

ESOX – PLAST, s.r.o.

Autor: Referencie

ESOX – PLAST – nástrojáreň a lisovňa plastových dielov. Spoločnosť sa zaoberá výrobou foriem pre plastové diely a lisovaním plastových výliskov prevažne pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

 Prínosy z používaného riešenia NX9 CAD/CAM: 
– skrátenie TPV prípravných časov o 50 %,
– zníženie počtu konštrukčných chýb,
– skrátenie prototypovej fázy, zníženie počtu skúšok z 5 na 2,
– flexibilita pri predstavení proto-produktu zákazníkovi,
– výrazné skrátenie času potrebného na zavedenie a realizáciu zmeny.

Ing. Ján Lubelan, Technical manager, Esox s.r.o.

Emerson Branson a.s.

Autor: Referencie

BRANSON je najstaršia divízia akciovej spoločnosti EMERSON, ktorá začala svoju činnosť v Novom Meste nad Váhom v roku 1995. Divízia sa zaoberá výrobou ultrazvukových a vibračných zváracích zariadení na zváranie plastov, ultrazvukových nástrojov a príslušenstva, ktoré sú používané najmä v automobilovom priemysle. Vyrábajú sa tu štandardné a špeciálne systémy pre európsky trh, ako aj zámorie. V roku 2004 získala ocenenie za top strojársky výrobok.

Na tvorbu konštrukčných riešení a následne dokumentácie pre výrobu spoločnosť používa softvér NX od firmy Siemens PLM Software. Vďaka tomuto nástroju sa podarilo výraznejšie skrátiť čas pri polohovaní ultrazvukových nástrojov. Rovnako sme skrátili čas pri konštrukcii lôžok ultrazvukových technológií, dielov pridržiavačov, hot-plate nástrojov a výrazne sa zefektívnila práca pri dizajne celkov ultrazvukových, vibračných strojov.

S nasadením zatiaľ poslednej, šiestej verzie systému NX dosiahla spoločnosť ďalšiu úsporu času a zjednodušenie procesu návrhu vďaka zabudovanej synchrónnej technológii. „Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi“, povedal Ing. Bohuš Baranovič z Emerson Branson a.s..

Používaním tejto technológie sa skrátil čas návrhu konštrukčného riešenia cca. o 15%, a vďaka nej môže spoločnosť rozširovať svoj výrobný program.

Konštruktéri v Bransone s napätím očakávajú aké nové možnosti im prinesie synchrónna technológia v najbližších verziách NX.

EKOM spol. s.r.o.

Autor: Referencie

Simulácia pracoviska montáže kompresorov

Spoločnosť EKOM sa zaoberá výrobou bezolejových kompresorov. Je to progresívna firma, ktorá ide s trendom Industry 4.0, a preto sa rozhodla využiť moderné digitálne technológie, príkladom je simulačný softvér – Plant Simulation.

Z celkovej montáže kompresorov bol Plant Simulation aplikovaný v časti montáže, a to na montáži agregátov. Agregát je jedna z montážnych podskupín kompresoru. Základné rozdelenie agregátov je: 1V (jednovalec), 2V ( dvojvalec) a 4VR ( štvorvalec).

Cieľ inštalácie Plant Simulation v EKOMe je:

  • zavádzanie moderných technológií vo firme,
  • využitie programu pre detailné simulácie a kalkulácie, napr. overovanie kapacity linky pre rôzne varianty plánu výroby, vyťaženosti operátorov,
  • porovnanie aktuálneho stavu s prípadnou zmenou v montážnom procese.

Finálna výroba kompresorov sa vo firme riadi 2-týždňovým výrobným plánom, kde prvý týždeň je fixný plán a druhý predbežný.  Na základe plánu výroby sa prideľujú ľudské zdroje na jednotlivé pracoviská. Spoločne sme sa zamerali na zefektívnenie ich operatívneho plánovania výroby.

Po zmapovaní a analýze procesov na montáži agregátov,  sme vytvorili moderný nástroj pre operatívne plánovanie výroby, ktorý umožňuje spoločnosti EKOM simulovať  plán výroby agregátov s kapacitným prepočtom, a určiť efektívny počet montážnych pracovníkov na základe virtuálnej kópie pracoviska.

Vývoj a implementáciu aplikácie sme rozdelili do etáp, ktorým sme pridelili čiastkové ciele:

  • Hlavným cieľom bolo vytvoriť nástroj na podporu operatívneho plánovania s ohľadom na kapacitu pracoviska.
  • Sekundárnym cieľom tohto simulačného modelu bolo porovnať reálny čas výroby s TPV časmi  a aj MTM časmi.
  • Terciárnym cieľom bolo zistiť reálnu efektivitu a vyťaženosť pracovníkov pri rôznych veľkostiach výrobného objemu. 

Výhodou navrhnutého riešenia  je možnosť definovať a meniť parametre tak, aby nástroj dokázal pružne reagovať na aktuálne podmienky. Umožní jedným stlačením tlačidla nahrať nový výrobný plán či nové technologické postupy. Aplikácia umožňuje tieto dáta priamo nahrať do simulačného modelu v dátovom formáte XLS (MS Excel). Parametrický model tak umožňuje pracovať vždy s aktuálnymi dátami.

Zákazník si ešte pred samotnou implementáciou vybral parametre, ktoré potrebuje v rámci operatívneho plánovania sledovať. Na základe týchto parametrov sa mu jedným stlačením v prostredí aplikácie načítajú všetky požadované štatistiky a grafy (obr.2).

Obr. 2: Detailný sumár montáže

Veľmi dôležitou súčasťou parametrického modelu je možnosť zmeny počtu montážnych pracovníkov prideľovaných na pracoviská. Výstupom sú potom analýzy, ktoré zobrazujú vyťaženosť pracovníkov (obr.3), ich prejdenú vzdialenosť a podobne.

Obr. 3: Vyťaženosť pracovníkov

Uvedený model v Plant Simulation v spoločnosti EKOM slúži na porovnávanie reálneho času montáže s TPV časmi, prípadne MTM časmi, prípadne na simulovanie rôznych variant výrobnej dávky.

Veríme, že pre modernú a progresívnu piešťanskú firmu je spoločné riešenie prínosom, a že jeho využívanie bude viesť k efektívnemu využívaniu kapacít montážnej linky na výrobu agregátov.

Spoločnosť EKOM s.r.o. v Piešťanoch je významným výrobcom ekologických kompresorov, ktoré pracujú bez potreby mazania olejom. Tieto špeciálne kompresory sa najmä využívajú v medicínskych, dentálnych aplikáciách, ale aj v priemyselných aplikáciách.