Skip to main content

EKOM spol. s.r.o.

Autor: 12. septembra 2018Referencie

Simulácia pracoviska montáže kompresorov

Spoločnosť EKOM sa zaoberá výrobou bezolejových kompresorov. Je to progresívna firma, ktorá ide s trendom Industry 4.0, a preto sa rozhodla využiť moderné digitálne technológie, príkladom je simulačný softvér – Plant Simulation.

Z celkovej montáže kompresorov bol Plant Simulation aplikovaný v časti montáže, a to na montáži agregátov. Agregát je jedna z montážnych podskupín kompresoru. Základné rozdelenie agregátov je: 1V (jednovalec), 2V ( dvojvalec) a 4VR ( štvorvalec).

Cieľ inštalácie Plant Simulation v EKOMe je:

  • zavádzanie moderných technológií vo firme,
  • využitie programu pre detailné simulácie a kalkulácie, napr. overovanie kapacity linky pre rôzne varianty plánu výroby, vyťaženosti operátorov,
  • porovnanie aktuálneho stavu s prípadnou zmenou v montážnom procese.

Finálna výroba kompresorov sa vo firme riadi 2-týždňovým výrobným plánom, kde prvý týždeň je fixný plán a druhý predbežný.  Na základe plánu výroby sa prideľujú ľudské zdroje na jednotlivé pracoviská. Spoločne sme sa zamerali na zefektívnenie ich operatívneho plánovania výroby.

Po zmapovaní a analýze procesov na montáži agregátov,  sme vytvorili moderný nástroj pre operatívne plánovanie výroby, ktorý umožňuje spoločnosti EKOM simulovať  plán výroby agregátov s kapacitným prepočtom, a určiť efektívny počet montážnych pracovníkov na základe virtuálnej kópie pracoviska.

Vývoj a implementáciu aplikácie sme rozdelili do etáp, ktorým sme pridelili čiastkové ciele:

  • Hlavným cieľom bolo vytvoriť nástroj na podporu operatívneho plánovania s ohľadom na kapacitu pracoviska.
  • Sekundárnym cieľom tohto simulačného modelu bolo porovnať reálny čas výroby s TPV časmi  a aj MTM časmi.
  • Terciárnym cieľom bolo zistiť reálnu efektivitu a vyťaženosť pracovníkov pri rôznych veľkostiach výrobného objemu. 

Výhodou navrhnutého riešenia  je možnosť definovať a meniť parametre tak, aby nástroj dokázal pružne reagovať na aktuálne podmienky. Umožní jedným stlačením tlačidla nahrať nový výrobný plán či nové technologické postupy. Aplikácia umožňuje tieto dáta priamo nahrať do simulačného modelu v dátovom formáte XLS (MS Excel). Parametrický model tak umožňuje pracovať vždy s aktuálnymi dátami.

Zákazník si ešte pred samotnou implementáciou vybral parametre, ktoré potrebuje v rámci operatívneho plánovania sledovať. Na základe týchto parametrov sa mu jedným stlačením v prostredí aplikácie načítajú všetky požadované štatistiky a grafy (obr.2).

Obr. 2: Detailný sumár montáže

Veľmi dôležitou súčasťou parametrického modelu je možnosť zmeny počtu montážnych pracovníkov prideľovaných na pracoviská. Výstupom sú potom analýzy, ktoré zobrazujú vyťaženosť pracovníkov (obr.3), ich prejdenú vzdialenosť a podobne.

Obr. 3: Vyťaženosť pracovníkov

Uvedený model v Plant Simulation v spoločnosti EKOM slúži na porovnávanie reálneho času montáže s TPV časmi, prípadne MTM časmi, prípadne na simulovanie rôznych variant výrobnej dávky.

Veríme, že pre modernú a progresívnu piešťanskú firmu je spoločné riešenie prínosom, a že jeho využívanie bude viesť k efektívnemu využívaniu kapacít montážnej linky na výrobu agregátov.

Spoločnosť EKOM s.r.o. v Piešťanoch je významným výrobcom ekologických kompresorov, ktoré pracujú bez potreby mazania olejom. Tieto špeciálne kompresory sa najmä využívajú v medicínskych, dentálnych aplikáciách, ale aj v priemyselných aplikáciách.