Skip to main content

ZTS VVÚ Košice a.s.

Autor: 13. septembra 2018Referencie

ZTS VVÚ Košice a.s. pôsobí v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Vznikla už v roku 1976 a v roku 1992 bola transformovaná na súkromnú akciovú spoločnosť. V súčasnosti má 99 zamestnancov s ktorými zabezpečuje vývoj, výrobu, komplexné dodávky a servis zariadení pre zákazníkov doma i v zahraničí najmä v nasledujúcich odboroch: dopravné a manipulačné systémy, roboty a manipulátory, zariadenia pre papierenský a chemický priemysel, zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu….

Tlak trhu nás nútil z dôvodu zabezpečenia konkurencieschopnosti našej spoločnosti neustále skracovať termíny realizácie zákaziek a zvyšovať kvalitu dodávaných produktov, pričom dochádzalo k neustálemu zvyšovaniu technickej náročnosti konštrukcie. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť realizuje špecializované dodávky komplexných systémov „šitých“ na mieru toho ktorého zákazníka s minimálnym percentom opakovania zákaziek, bolo bezpodmienečné nájsť taký CAD systém, ktorý by v čo najväčšom meradle odbremenil konštrukčný tím od neefektívnej práce a v maximálnej miere podporil etapu návrhu a vývoja daného zariadenia.

V roku 1999 sme zahájili výberové konanie na 3D CAD systém, ktorého základom bola vypracovaná analýza. Stanovili sme si základné kritériá, ktoré sme ohodnotili podľa dôležitosti a priradili sme im váhu v bodoch:

 • 3D parametrické a objektovo orientované modelovanie
 • tvorba variantných alternatívnych riešení s výberom určujúcich parametrov z tabuliek
 • tvorba zostáv skladaním jednotlivých častí s možnosťou kontroly kolízii
 • súbežná tímová práca na jednotlivých skupinách a podskupinách zákazky a podľa potreby možnosť zobrazenia aktuálneho stavu riešení
 • tvorba úplné strojárenskej výkresovej dokumentácie z 3D modelu s podmienkou asociatívnej väzby medzi nimi
 • plnohodnotné 2D kreslenie
 • možnosť vkladania negrafických informácií s následnou podporou generovania a tlače konštrukčného kusovníka.
 • rýchle osvojenie systému a krátka doba zaškolenia

Výberového konania sa zúčastnilo 9 CAD systémov. Po jeho skončení bolo rozhodnuté o testovaní dvoch najlepších CAD systémov – Solid Edge a SolidWorks. Na základe výsledkov testovania sme sa v januári 2001 rozhodli pre systém Solid Edge.
Rozhodnutie považujeme za správne, ale nebolo to tak jednoduché ako sme očakávali. Nie je to len nákup softvéru a hardvéru, ale predovšetkým zmena myslenia konštruktérov.

V súčasnosti používame v ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 20 plávajúcich licencií Solid Edge, s ktorými pracuje 28 konštruktérov. Jednoznačne musím potvrdiť že to, čo sme si predsavzali na začiatku, pri výbere nového CAD systému sa nám aj podarilo naplniť. Pokiaľ pred nasadením 3D systému bol pomer medzi tvorivou prácou (návrh a vývoj) konštrukcie zariadenia a netvorivou prácou (samotná tvorba výkresovej dokumentácie) 30% ku 70% v prospech netvorivej práce, po zavedení 3D CAD systému Solid Edge sa tento pomer obrátil v prospech tvorivej práce v pomere 60% ku 40%. Toto je najvýraznejší a najvýznamnejší prínos pre našu spoločnosť.
Aj vďaka implementácii systému Solid Edge na konštrukčné divízie a zvýšeniu pomeru tvorivej práce sa naša spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE a.s. mohla úspešne uchádzať o technicky náročné zákazky v domácich a zahraničných tendroch. Spomedzi mnohých spomeniem najvýraznejší úspech, keď sme získali zákazku pre Európske centrum jadrového výskumu v Ženeve (CERN) Švajčiarsko v konkurencii 78 európskych firiem.
O správnej voľbe svedčia aj ocenenia a úspechy, ktoré sme po zavedení systému Solid Edge dosiahli:.

 • 2003 – CENA VEĽTRHU za MANIPULÁTOR MT 80 A
  Medzinárodný strojársky veľtrh 2003, Nitra
 • 2004 – Cena ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2004 v kategórii „PRESTÍŽNA ORGANIZÁCIA VÝSKUMU A VÝVOJA“
  za dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji výrobkov ťažkej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku
 • 2005 – ZLATÁ PLAKETA 2005 pre ZTS VVÚ KOŠICE – CERN, Švajčiarsko
  za vynikajúce výsledky v produkcii Robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli urýchľovača v CERNe, Ženeva, Švajčiarsko