Skip to main content

HKS Forge, s.r.o.

Autor: 12. septembra 2018Referencie

Spoločnosť HKS Forge patrí medzi najväčšie kováčne v stredovýchodnej Európe. Jej 25 ročná história je históriou hľadania svojho postavenia v neľahkých časoch spoločenských premien. Je členom skupiny výrobných podnikov spoločnosti Energy Group, ktorá je od roku 2003 jej 100% majiteľom. Zámerom spoločnosti je stabilná pozícia na trhu s výkovkami pre partnerov z oblasti automobilového priemyslu a všeobecného strojárstva, ale aj poľnohospodárskeho a železničného priemyslu.

Oblasť zápustkového kovania je síce neoddeliteľnou súčasťou strojárstva, ale je natoľko špecifickou oblasťou, že bez skúseností prameniacich z dlhých rokov praxe na jednej strane, a bez správneho skĺbenia s technickými výdobytkami dnešnej doby na strane druhej, by jeho napredovanie a životaschopnosť neboli možné. A tak aj v oblasti technickej prípravy výroby spoločnosť prešla od doby keď doménou konštruktéra bola rysovacia doska, kalkulačka a dostatočne dobrá predstavivosť, ktorá mu umožňovala budúcu realitu preniesť na pauzák, po dobu keď jeho hlavným pracovným nástrojom sa stal PC a softvér, za pomoci ktorých spracováva svoje vízie do formy potrebnej pre výrobu. Tento vývoj, hlavne vďaka správnemu pochopeniu vedenia a cieľavedomého prístupu pracovníkov TPV, bol v HKS Forge pomerne kontinuálny, a vždy bol výsledkom skutočných potrieb a možností firmy. Napriek tomu v tomto vývoji bolo možné vždy zaznamenať určité zlomové miesta, ktoré znamenali zmenu v prístupe k daným riešeniam. Takýmto zlomom bol napríklad začiatok tvorby výkresovej dokumentácie prostredníctvom PC v roku 1998. Ďalšími boli masové vybavenie firmy PC, ich zosieťovanie a začiatok ich používania na všetkých úrovniach ako riadenia tak aj výroby, nasadenie CNC strojov vo výrobe náradia, a v roku 2005 začiatok používania simulačných softvérov kovania.

Hlavne posledné spomenuté zmeny a neustále silnejúce tlaky na kvalitu predznamenali ďalší krok vpred v oblasti konštrukcie. Bolo potrebné nielen zabezpečiť adekvátne vstupy pre simulácie procesov kovania, ale aj podklady pre výrobu na CNC strojoch. Súčasne to mal byť ďalší krok vpred v oblasti konkurencieschopnosti a efektivity. Týmto krokom sa stalo zakúpenie softvéru Solid Edge so strojárskou nadstavbou TDS – Technik zaradením do procesu tvorby návrhu. V tej dobe sa jednalo o Solid Edge V 17. V súčasnosti využíva spoločnosť verziu Solid Edge ST.

Tento moment sa stal nadlho zapamätateľnou zmenou v samotnom princípe vytvárania návrhov a tvorby technickej dokumentácie. Presun tvorby návrhu z roviny 2D do priestoru 3D bolo ešte väčším skokom, ako prechod od rysovacej dosky ku PC, nakoľko to, čo sa dovtedy odohrávalo konštruktérovi v hlave, bolo zrazu pri modelovaní viditeľné na monitore. Aj otázka komunikácie tohto softvéru s inými zabezpečila jeho bezproblémové začlenenie do zabehnutého procesu. Komplexnosť a súčastne prehľadnosť pri používaní tohto CAD systému plne pokryla súčasné potreby HKS Forge.

Nasadené riešenie odbúralo odkázanosť spoločnosti na externých dodávateľov modelov. Súčasne podstatne zlepšilo schopnosť komunikácie so zákazníkmi v dátovej podobe, a spoločnosť u nich získala vyšší kredit. Ako certifikovaná spoločnosť zabezpečila aj v tejto oblasti neustále zvyšovanie kvality. Celkový čas konštrukcie náradia sa skrátil v priemere o 30% a jeho súčasťou sa stali aj 3D modely. Implementácia zmien do stávajúcej dokumentácie sa skrátila o neuveriteľných 80%. Solid Edge sa stal základným nástrojom tvorby technickej dokumentácie, a významnou mierou zvýšil efektívnosť tohto procesu.