Všetky články od

SOVA Digital

PRAGA Cars s.r.o.

Autor: Referencie

PRAGA Cars s.r.o. – vývoj a výroba závodných áut.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:
úspora času pri vývoji prototypu o 60 %, pri sériovej výrobe o 20 %,
zníženie výroby nepodarkov o 30 %,
presné analýzy pri návrhu náprav s vylúčením zmätkových stavov,
úspora nákladov na vývoj o 28 %,
prehľadnosť a dostupnosť dát pre všetky oddelenia firmy,
rýchle odhalenia kolíznych stavov pri konštrukčnom návrhu,
využiteľnosť produktu na 95 %.

Peter Polak, vývojový konštruktér, PRAGA Cars s.r.o.

ProMinent Slovensko, s.r.o.

Autor: Referencie

je slovenským zástupcom spoločnosti ProMinent – svetovo etablovaným výrobcom dávkovacích čerpadiel, dávkovacích systémov a technológií pre úpravu vody.

V súvislosti s hlavnou víziou spoločnosti „Experti v chemickom dávkovaní a úprave vôd“, ProMinent Slovensko prináša zákazníkom progresívne riešenia a technológie úpravy vôd a dávkovania v energetike, výrobe pitnej vody, chemickom, potravinárskom a nápojovom priemysle.

Transformáciou spoločnosti z predajcu komponentov na dodávateľa komplexných riešení vznikla potreba prechodu z 2D kreslenia na 3D platformu. Išlo predovšetkým o uľahčenie procesu návrhov montážnych celkov dávkovacích zostáv a zariadení, ich transfer do viacerých 2D pohľadov ako projekčných podkladov pre projektantov. Taktiež bolo nutné zvýšiť projekčné kapacity, zlepšiť prípravu výroby a montáže, prezentovať zákazníkovi riešenia spoločnosti a uľahčiť zákazníkovi/projektantovi implementáciu zariadení a celkov.

Podnet pre nasadenie riešenia Solid Edge bol inicializovaný materskou spoločnosťou ProMinent, ktorá nasadila SE aj vo svojich výrobných závodoch.

Používanie konštrukčného riešenia Solid Edge prinieslo nasledujúce výhody:

 • posun spoločnosti od dodávateľa komponentov k dodávateľovi komplexných technologických celkov bez potreby navyšovania personálnych kapacít projekcie
 • minimalizovanie subdodávky externých projekčných prác
 • zvýšený podiel projektov s detailnou prípravou výroby a montáže
 • zlepšenú komunikáciu požiadaviek a spätnej kontroly s materskou spoločnosťou hlavne pri tvorbe zložitejších, zákaznícky orientovaných celkov.

„Našli sme jednoduchú a cenovo prijateľnú 3D platformu pre stredne veľkú spoločnosť, ktorá sa primárne nesústredí na výrobu alebo projekciu, no tieto činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti firmy.“
– Ing. Mikuláš Krescanko, ProMinent Slovensko, s.r.o.

www.prominent.sk

Slovenské a Švédske zastúpenie ProMinent partnersky dodávalo komplexnú technológiu výroby pitnej vody z Baltického mora. Návrh technológie a projekciu realizoval ProMinent Slovensko, s.r.o. aj s využitím nástroja Solid Edge ST7.

Výsledkom je Úprava Vôd s výkonom 125m3/h pre dodávku pitnej vody pre severnú časť ostrovu Öland, patriacemu Švédskemu kráľovstvu.

ORVEX spol. s r.o.

Autor: Referencie

ORVEX spol. s r.o. – výroba lesných traktorov LT 100, záberových reťazí na kolesá a príslušenstva na ťažbu dreva.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:

 • zníženie času na výrobu LT100 o 20 % (skrátenie času na výrobu celého traktora),
 • úspora výrobných a technologických nákladov na výrobu LT100 o 30 %,
 • zrýchlenie zmien vo výkresovej a technickej dokumentácii o 15 %.

Dipl.Ing. Ján Slovík, konštruktér, ORVEX s.r.o.

NES Nová Dubnica s.r.o.

Autor: Referencie

NES Nová Dubnica s.r.o. je firma zameraná na vývoj, výrobu a predaj zariadení výkonovej elektroniky, pohonov a automatizačnej techniky. Dodáva technologické zariadenia vysokej technickej úrovne s dôrazom na vlastné firemné know – how. Firma sa tiež špecializuje na komplexné elektrotechnické dodávky v investičnej výstavbe v gumárenskom, automobilovom, chemickom, sklárskom, potravinárskom a textilnom priemysle, realizuje dodávky pre energetiku, elektrárne, cementárne, vápenky, vodárne a železnice.

Podstatu pracovnej náplne vývojovej konštrukcie NES tvorí návrh skriniek z oceľových profilov, plechových krytov, montážnych a ovládacích panelov, rozmiestnenia prvkov v rozvádzačoch, návrh silnoprúdových medených pásnic pre rozvádzače (vstupy, výstupy a prepojenia), vŕtania hliníkových chladičov (vŕtacie plány pre otvory…) a iné práce. Spoločnosť NES používala na kreslenie technickej dokumentácie 2D CAD, ale to im už nepostačovalo a hľadali výkonnejšie, modernejšie a perspektívnejšie 3D CAD riešenie. Po mesačnom testovaní a odskúšaní práce na vlastných príkladoch v Solid Edge, rozhodli sa pre tento produkt.
Koncom roka 2005 zakúpili 2 licencie systému Solid Edge so strojárskou nadstavbou TDS – Technik. Veľmi rýchlo sa v tomto systéme naučili pracovať vďaka jeho jednoduchosti, intuitívnosti ovládania a prístupnosti používateľského prostredia. Neskoršie školenia ešte rozšírili tvorivé možnosti a rozsah použiteľnosti jednotlivých funkcií a modulov tohto kvalitného 3D riešenia v konštruktérskej praxi oboch pracovníkov.

Solid Edge využívajú naplno pri svojich projektoch. Iný CAD systém v konštrukcii už nepoužívajú. Solid Edge im so svojimi vlastnosťami na ich prácu plne vyhovuje. Tento prostriedok používajú niečo vyše pol roka, ale už teraz im prináša nemalú úsporu času, skvalitnenie a zjednodušenie práce. Viditeľné je zvýšenie ich produktivity práce, badateľné je i skvalitnenie výstupov.

Asi najviac pri svojej technickej vývojovej a konštrukčnej práci využívajú modul PLECH na komplexný návrh plechových súčiastok, rozvin plechových dielcov a na generovanie exportných súborov do formátu DXF pre výrobu plechových dielov v kooperácii (pre rezacie alebo páliace stroje).
Samozrejme, veľmi výhodná je pre nich i asociativita modelového a výkresového priestoru a z toho plynúca rýchla a jednoduchá editácia, čím sa výrazne skracuje doba návrhu.

Ing. Daniel Išteneš, vedúci konštrukcie, dnes hodnotí: „Solid Edge je efektívne riešenie. Plne vyhovuje našim potrebám a sme spokojní, že sme si ho zvolili za náš pracovný nástroj. Pri vývoji nových prvkov je úspora času oproti starému systému najmenej 20%. Pri úprave alebo prispôsobovaní už existujúcich prvkov je to až 80%.“

Konštruktér Andrej Valábek dopĺňa: „Zatiaľ sme nedokázali naplno zúžitkovať všetky jeho možnosti, chystáme sa lepšie využiť aj vizualizácie v module Virtual Studio Plus na kvalitnejšiu prezentáciu našich výrobkov.“

Vedúci konštrukcie ešte dopĺňa: „V blízkej budúcnosti chceme kontinuálne zvyšovať kvalitu a možnosti PC pracovísk, aby sme mohli ešte viac zefektívniť našu prácu. Tým chceme prispieť k zvyšovaniu produktivity, zvyšovaniu konkurencieschopnosti, k minimalizovaniu nepodarkovosti a modernými riešeniami dosiahnuť najvyššiu kvalitu našej produkcie.“

MTS, spol. s r.o.

Autor: Referencie

Firma MTS spol. s.r.o. dodáva špičkové produkty a technológie pre rôzne oblasti priemyselnej výroby, najmä pre výrobcov automobilov a ich príslušenstva, ale aj výrobcov strojov a zariadení.

Ťažiskom výrobného programu je automatizačná technika a automatizácia výrobných procesov. Firma realizuje vlastný vývoj strojov, zariadení a kompletných technologických celkov. Stojí za množstvom projektov a riešení podľa špecifických požiadaviek zákazníkov, ku ktorým poskytuje vlastné know-how vo forme odborného poradenstva, servisu a školení.

Podnetom k pristúpeniu prijatia riešenia NX a Teamcenter bola snaha zefektívniť interné procesy tak, aby firma zvládla úlohy súvisiace s rozvojom firmy a s narastajúcim počtom zamestnancov. Hľadali sme taký
PDM/PLM systém, ktorý by komplexne vyriešil naše potreby a zefektívnil komunikáciu a prácu na
projektoch, ale aj v rámci jednotlivých oddelení firmy.

Pri hľadaní vhodného riešenia sme vychádzali z týchto potrieb: 

 • vnútrofiremné zdieľanie dát a ich centralizácia,
 • zefektívnenie tímovej práce na projektoch, uľahčenie práce na opakujúcich sa projektoch,
 • zabezpečenie dostupnosti a aktuálnosti dát,
 • automatizácia rutinných činností,
 • podchytenie a úplná kontrola projektu vo jeho všetkých fázach (uchovanie histórie projektu),
 • definovanie procesov od návrhu a vývoja produktu cez výrobu a montáž, až po jeho expedíciu ku konečnému zákazníkovi,
 • zavedenie firemného workflow, a pod.

Z neustále narastajúcich potrieb sme teda usúdili, že budeme musieť pristúpiť ku komplexnej zmene v doterajšom systéme práce a tomu prispôsobiť aj software, ktorý nám umožní flexibilne reagovať na potreby zákazníkov a tým sa udržať medzi špičkou na trhu a byť konkurencie schopným podnikom.
Z tohto dôvodu sa nám prijatie NX a Teamcenter javilo ako najlepšie riešenie, a to nielen z pohľadu aktuálnych potrieb firmy, ale aj pre potreby budúcnosti.

KNOTT spol. s r.o.

Autor: Referencie

KNOTT spol. s r.o. – výrobca komponentov prívesovej techniky a priemyselných bŕzd.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge: 

 • kvalitné foto-realistické vizualizácie a ich jednoduchá modifikácia v reálnom čase boli do veľkej miery rozhodujúcim faktorom pre získanie nového zákazníka, čo spoločnosti prinieslo možnosti ďalšej spolupráce na jeho projektoch,
 • redukcia nákladov určených na externé marketingové aktivity až o 60 %,
 • príprava profesionálnych podkladov určených na prezentáciu produktov zákazníkom vo vlastnej réžii.

Miroslav Viktorin, KNOTT spol. s r.o.

Ing. Alexander Pivovarník – INGMETAL

Autor: Referencie

Nástrojáreň INGMETAL sa špecializuje na výrobu foriem na lisovanie expandovaného polystyrénu a polypropylénu. Firma má vlastné oddelenie konštrukcie a programovania, kde sa na základe požiadaviek zákazníkov modelujú a programujú formy s využitím softvéru NX.

Prínosy z používaného riešenia NX:

 • minimalizácia kolízií jednotlivých prvkov konštrukcie na 0.1 %,
 • skrátenie času konštruovania o 60 %,
 • zrýchlenie zavedenia zmenového konania o 60 %,
 • skrátenie času potrebného na technicky presnú vizualizáciu požiadaviek zákazníka o 70 %.
Ing. Pavel Pavelka, Head of CAD design dept., INGMETAL