Všetky články od

SOVA Digital

HKS Forge, s.r.o.

Autor: Referencie

Spoločnosť HKS Forge patrí medzi najväčšie kováčne v stredovýchodnej Európe. Jej 25 ročná história je históriou hľadania svojho postavenia v neľahkých časoch spoločenských premien. Je členom skupiny výrobných podnikov spoločnosti Energy Group, ktorá je od roku 2003 jej 100% majiteľom. Zámerom spoločnosti je stabilná pozícia na trhu s výkovkami pre partnerov z oblasti automobilového priemyslu a všeobecného strojárstva, ale aj poľnohospodárskeho a železničného priemyslu.

Oblasť zápustkového kovania je síce neoddeliteľnou súčasťou strojárstva, ale je natoľko špecifickou oblasťou, že bez skúseností prameniacich z dlhých rokov praxe na jednej strane, a bez správneho skĺbenia s technickými výdobytkami dnešnej doby na strane druhej, by jeho napredovanie a životaschopnosť neboli možné. A tak aj v oblasti technickej prípravy výroby spoločnosť prešla od doby keď doménou konštruktéra bola rysovacia doska, kalkulačka a dostatočne dobrá predstavivosť, ktorá mu umožňovala budúcu realitu preniesť na pauzák, po dobu keď jeho hlavným pracovným nástrojom sa stal PC a softvér, za pomoci ktorých spracováva svoje vízie do formy potrebnej pre výrobu. Tento vývoj, hlavne vďaka správnemu pochopeniu vedenia a cieľavedomého prístupu pracovníkov TPV, bol v HKS Forge pomerne kontinuálny, a vždy bol výsledkom skutočných potrieb a možností firmy. Napriek tomu v tomto vývoji bolo možné vždy zaznamenať určité zlomové miesta, ktoré znamenali zmenu v prístupe k daným riešeniam. Takýmto zlomom bol napríklad začiatok tvorby výkresovej dokumentácie prostredníctvom PC v roku 1998. Ďalšími boli masové vybavenie firmy PC, ich zosieťovanie a začiatok ich používania na všetkých úrovniach ako riadenia tak aj výroby, nasadenie CNC strojov vo výrobe náradia, a v roku 2005 začiatok používania simulačných softvérov kovania.

Hlavne posledné spomenuté zmeny a neustále silnejúce tlaky na kvalitu predznamenali ďalší krok vpred v oblasti konštrukcie. Bolo potrebné nielen zabezpečiť adekvátne vstupy pre simulácie procesov kovania, ale aj podklady pre výrobu na CNC strojoch. Súčasne to mal byť ďalší krok vpred v oblasti konkurencieschopnosti a efektivity. Týmto krokom sa stalo zakúpenie softvéru Solid Edge so strojárskou nadstavbou TDS – Technik zaradením do procesu tvorby návrhu. V tej dobe sa jednalo o Solid Edge V 17. V súčasnosti využíva spoločnosť verziu Solid Edge ST.

Tento moment sa stal nadlho zapamätateľnou zmenou v samotnom princípe vytvárania návrhov a tvorby technickej dokumentácie. Presun tvorby návrhu z roviny 2D do priestoru 3D bolo ešte väčším skokom, ako prechod od rysovacej dosky ku PC, nakoľko to, čo sa dovtedy odohrávalo konštruktérovi v hlave, bolo zrazu pri modelovaní viditeľné na monitore. Aj otázka komunikácie tohto softvéru s inými zabezpečila jeho bezproblémové začlenenie do zabehnutého procesu. Komplexnosť a súčastne prehľadnosť pri používaní tohto CAD systému plne pokryla súčasné potreby HKS Forge.

Nasadené riešenie odbúralo odkázanosť spoločnosti na externých dodávateľov modelov. Súčasne podstatne zlepšilo schopnosť komunikácie so zákazníkmi v dátovej podobe, a spoločnosť u nich získala vyšší kredit. Ako certifikovaná spoločnosť zabezpečila aj v tejto oblasti neustále zvyšovanie kvality. Celkový čas konštrukcie náradia sa skrátil v priemere o 30% a jeho súčasťou sa stali aj 3D modely. Implementácia zmien do stávajúcej dokumentácie sa skrátila o neuveriteľných 80%. Solid Edge sa stal základným nástrojom tvorby technickej dokumentácie, a významnou mierou zvýšil efektívnosť tohto procesu.

HASMA, s.r.o.

Autor: Referencie

Firma Hasma Krompachy vznikla v roku 1994. Nosným programom bola výroba poistkových spodkov pre nožové poistky. Firma neskôr výrazne expandovala, a rozšírila svoj výrobný program o výrobu NN rozvádzačov rôznych typov a prevedení. Momentálne u nás pracuje asi 60 ľudí a máme strategické postavenie na trhu. Hlavnými odberateľmi našej produkcie sú energetické spoločnosti – VSD, ZSD, SSE – Distribúcia, veľkoobchody a montážne firmy.

Prínosy z používaného riešenia Solid Edge:
Solid Edge nám výrazným spôsobom pomáha pružne reagovať na všetky zmeny a požiadavky trhu, a udržať si tak stabilné postavenie v skupine výrobcov rozvádzačov NN.

  • úspora materiálov pri výrobe prototypov o 100 % (návrhy robíme už len v elektronickej podobe),
  • úspora času pri tvorbe a vykonávaní zmien vo výkresovej dokumentácii o 60 %,
  • úspora materiálových a výrobných nákladov optimálnou konštrukciou o 15 %.

Jaroslav Tokarčík, Manager technical preparation of production, HASMA, s.r.o.

ESOX – PLAST, s.r.o.

Autor: Referencie

ESOX – PLAST – nástrojáreň a lisovňa plastových dielov. Spoločnosť sa zaoberá výrobou foriem pre plastové diely a lisovaním plastových výliskov prevažne pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

 Prínosy z používaného riešenia NX9 CAD/CAM: 
– skrátenie TPV prípravných časov o 50 %,
– zníženie počtu konštrukčných chýb,
– skrátenie prototypovej fázy, zníženie počtu skúšok z 5 na 2,
– flexibilita pri predstavení proto-produktu zákazníkovi,
– výrazné skrátenie času potrebného na zavedenie a realizáciu zmeny.

Ing. Ján Lubelan, Technical manager, Esox s.r.o.

Emerson Branson a.s.

Autor: Referencie

BRANSON je najstaršia divízia akciovej spoločnosti EMERSON, ktorá začala svoju činnosť v Novom Meste nad Váhom v roku 1995. Divízia sa zaoberá výrobou ultrazvukových a vibračných zváracích zariadení na zváranie plastov, ultrazvukových nástrojov a príslušenstva, ktoré sú používané najmä v automobilovom priemysle. Vyrábajú sa tu štandardné a špeciálne systémy pre európsky trh, ako aj zámorie. V roku 2004 získala ocenenie za top strojársky výrobok.

Na tvorbu konštrukčných riešení a následne dokumentácie pre výrobu spoločnosť používa softvér NX od firmy Siemens PLM Software. Vďaka tomuto nástroju sa podarilo výraznejšie skrátiť čas pri polohovaní ultrazvukových nástrojov. Rovnako sme skrátili čas pri konštrukcii lôžok ultrazvukových technológií, dielov pridržiavačov, hot-plate nástrojov a výrazne sa zefektívnila práca pri dizajne celkov ultrazvukových, vibračných strojov.

S nasadením zatiaľ poslednej, šiestej verzie systému NX dosiahla spoločnosť ďalšiu úsporu času a zjednodušenie procesu návrhu vďaka zabudovanej synchrónnej technológii. “Vďaka synchrónnej technológii môžem veľmi rýchlo a jednoducho upravovať objemové, ale aj plošné telesá. Nástroje so Synchronous Modeling sa stali mojimi najpoužívanejšími nástrojmi”, povedal Ing. Bohuš Baranovič z Emerson Branson a.s..

Používaním tejto technológie sa skrátil čas návrhu konštrukčného riešenia cca. o 15%, a vďaka nej môže spoločnosť rozširovať svoj výrobný program.

Konštruktéri v Bransone s napätím očakávajú aké nové možnosti im prinesie synchrónna technológia v najbližších verziách NX.

EKOM spol. s.r.o.

Autor: Referencie

Simulácia pracoviska montáže kompresorov

Spoločnosť EKOM sa zaoberá výrobou bezolejových kompresorov. Je to progresívna firma, ktorá ide s trendom Industry 4.0, a preto sa rozhodla využiť moderné digitálne technológie, príkladom je simulačný softvér – Plant Simulation.

Z celkovej montáže kompresorov bol Plant Simulation aplikovaný v časti montáže, a to na montáži agregátov. Agregát je jedna z montážnych podskupín kompresoru. Základné rozdelenie agregátov je: 1V (jednovalec), 2V ( dvojvalec) a 4VR ( štvorvalec).

Cieľ inštalácie Plant Simulation v EKOMe je:

  • zavádzanie moderných technológií vo firme,
  • využitie programu pre detailné simulácie a kalkulácie, napr. overovanie kapacity linky pre rôzne varianty plánu výroby, vyťaženosti operátorov,
  • porovnanie aktuálneho stavu s prípadnou zmenou v montážnom procese.

Finálna výroba kompresorov sa vo firme riadi 2-týždňovým výrobným plánom, kde prvý týždeň je fixný plán a druhý predbežný.  Na základe plánu výroby sa prideľujú ľudské zdroje na jednotlivé pracoviská. Spoločne sme sa zamerali na zefektívnenie ich operatívneho plánovania výroby.

Po zmapovaní a analýze procesov na montáži agregátov,  sme vytvorili moderný nástroj pre operatívne plánovanie výroby, ktorý umožňuje spoločnosti EKOM simulovať  plán výroby agregátov s kapacitným prepočtom, a určiť efektívny počet montážnych pracovníkov na základe virtuálnej kópie pracoviska.

Vývoj a implementáciu aplikácie sme rozdelili do etáp, ktorým sme pridelili čiastkové ciele:

  • Hlavným cieľom bolo vytvoriť nástroj na podporu operatívneho plánovania s ohľadom na kapacitu pracoviska.
  • Sekundárnym cieľom tohto simulačného modelu bolo porovnať reálny čas výroby s TPV časmi  a aj MTM časmi.
  • Terciárnym cieľom bolo zistiť reálnu efektivitu a vyťaženosť pracovníkov pri rôznych veľkostiach výrobného objemu. 

Výhodou navrhnutého riešenia  je možnosť definovať a meniť parametre tak, aby nástroj dokázal pružne reagovať na aktuálne podmienky. Umožní jedným stlačením tlačidla nahrať nový výrobný plán či nové technologické postupy. Aplikácia umožňuje tieto dáta priamo nahrať do simulačného modelu v dátovom formáte XLS (MS Excel). Parametrický model tak umožňuje pracovať vždy s aktuálnymi dátami.

Zákazník si ešte pred samotnou implementáciou vybral parametre, ktoré potrebuje v rámci operatívneho plánovania sledovať. Na základe týchto parametrov sa mu jedným stlačením v prostredí aplikácie načítajú všetky požadované štatistiky a grafy (obr.2).

Obr. 2: Detailný sumár montáže

Veľmi dôležitou súčasťou parametrického modelu je možnosť zmeny počtu montážnych pracovníkov prideľovaných na pracoviská. Výstupom sú potom analýzy, ktoré zobrazujú vyťaženosť pracovníkov (obr.3), ich prejdenú vzdialenosť a podobne.

Obr. 3: Vyťaženosť pracovníkov

Uvedený model v Plant Simulation v spoločnosti EKOM slúži na porovnávanie reálneho času montáže s TPV časmi, prípadne MTM časmi, prípadne na simulovanie rôznych variant výrobnej dávky.

Veríme, že pre modernú a progresívnu piešťanskú firmu je spoločné riešenie prínosom, a že jeho využívanie bude viesť k efektívnemu využívaniu kapacít montážnej linky na výrobu agregátov.

Spoločnosť EKOM s.r.o. v Piešťanoch je významným výrobcom ekologických kompresorov, ktoré pracujú bez potreby mazania olejom. Tieto špeciálne kompresory sa najmä využívajú v medicínskych, dentálnych aplikáciách, ale aj v priemyselných aplikáciách.

Solid Edge alebo NX?

Autor: NX – Novinky, Solid Edge – Novinky

Ako sa v tom vyznať? Máme si vybrať Solid Edge alebo NX?
Uvedené dva systémy sú síce od jedného dodávateľa, ale každý je určený pre iný segment zákazníkov. Základným rozhodovacím kritériom by mala byť vždy užívateľská potreba.


Máte odberateľa alebo matku, ktorí vám diktujú čo máte používať?

Na trhu existuje mnoho veľkých firiem, užívateľov NX alebo Solid Edge, ktorí vyžadujú, aby ich dcéry alebo subdodávatelia používali buď NX alebo Solid Edge. Pre týchto subdodávateľov/dcér je to koniec diskusie – potrebujú NX alebo potrebujú Solid Edge.

Potrebujete plne integrované CAD / CAM / CAE prostredie?
Ak chcete akúkoľvek kombináciu CAD / CAM / CAE dohromady, mali by ste sa pozrieť na NX , ako na prvý na trhu vôbec (NX má najlepšie integrované prostredie zo všetkých CAD systémov na trhu). Solid Edge má vytvorenú výbornú integráciu s ostatnými nástrojmi z portfólia Siemensu, ale nie je až tak dokonale integrovaný ako NX .

Existujú špecializované aplikácie v NX , ktoré sa zameriavajú na vaše podnikanie?
Môže to byť napríklad konštrukcia foriem alebo postupových nástrojov, pre ktoré má NX vynikajúce aplikácie.
Môže to byť práca s plechmi, pre ktoré zase Solid Edge ponúka asi najlepšie riešenie na trhu.
Ďalším z tých, ktoré je najviac vidieť, je high – end plošné modelovanie. Solid Edge má dobré nástroje na úpravy povrchov, ale nedosahujú úroveň NX.
Existuje niekoľko iných nástrojov v Solid Edge, ktoré neexistujú v NX a naopak. Pritom práve tieto môžu byť kľúčovou požiadavkou pre danú spoločnosť.

Potrebujete, aby užívatelia rýchlo zvládli daný softvér?
Solid Edge sa dá  veľmi rýchlo naučiť a plnohodnotne používať. NX je v porovnaní so Solid Edge na zvládnutie trochu náročnejšie.

Potrebujete svoj systém mať podľa možnosti čo najflexibilnejší?
NX je vo viacerých prípadoch oveľa flexibilnejší. Napríklad, ak Solid Edge ponúka tri spôsoby, ako robiť danú funkciu, NX ich má šesť.

Hľadáte systém na návrh výrobku a potrebujete chŕliť výkresy?
V tom prípade sa najprv pozrite na Solid Edge. Ak zistíte, že Solid Edge niečo nedokáže robiť, tak potom posúďte NX.

Cena je „až“ na prvom mieste?
Ľudia majú predstavu, že základná verzia NX stojí 20.000,- eur.  Čo je nezmysel. Cena za vstupnú úroveň NX v trochu oklieštenej verzii stojí 7500,- eur.
Vstupná verzia Solid Edge začína na úrovni 3.750,- eur (ak nepočítame 2D verziu, ktorá je dodávaná za 0,- eur).
Samozrejme, s rozširovaním funkčnosti idú ceny nahor, ale tieto vstupné verzie, alebo mierne rozšírené verzie majú schopnosť uspokojiť potreby mnohých malých a stredných podnikov.