Skip to main content

Vyrábajte lacnejšie vďaka konštrukcii

Autor: 29. septembra 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Asi by sme len veľmi ťažko hľadali strojársku firmu, ktorá by nechcela vyrábať lacnejšie, pri zachovaní alebo zvýšení kvality. Konštrukcia je miesto, kde sa môže veľmi výrazne ovplyvniť cena výroby, a tým aj celého výrobku. Za účelom hľadania takých konštrukčných riešení, ktoré by zjednodušovali výrobu, vznikla metóda konštruovania nazvaná Design for Manufacturability.

Ideo spôsob návrhu výrobkov tak, aby boli čo najjednoduchšie vyrobiteľné. Na túto tému existuje množstvo článkov, kníh aj vypracovaných metód. Existujú dokonca firmy, ktoré sa zaoberajú poradenstvom v tejto oblasti. Všetky však majú jednu nevýhodu. Vyžadujú, aby si ich konštruktér naštudoval,a snažil sa tieto pravidlá dodržiavať. Priama podpora v CAD systémoch prakticky neexistuje… respektíve, neexistovala až do tejto chvíle.

Spoločnosť Geometric LTD vyvinula pre NX nástroj DFMPro (Design for Manufacturability Pro). Jeho cieľom je viesť konštruktéra tak, aby jeho návrh bol čo najjednoduchšie vyrobiteľný. Tento nástroj je postavený na technológii NX Check-Mate a kontroly, ktoré obsahuje, boli vyvíjané niekoľko rokov v reálnych podmienkach u zákazníkov. Obsahuje teda akúsi zabudovanú databázu znalostí, ako urobiť výrobok tak, aby bol jednoduchšie vyrobiteľný.

Konštrukcia je miesto, kde sa dá najviac ušetriť, ale aj navýšiť náklady na výrobu. Podľa niektorých zdrojov sú náklady na technickú prípravu výroby cca 10% výrobných nákladov, ale ovplyvňuje výrobné náklady asi 70-75%. Preto sa Siemens snaží hľadať spôsoby, ako robiť už návrh čo najlepší. Zvýšenie nákladov v konštrukcii napríklad o 100€, môže znamenať ušetrenie nákladov vo výrobe aj 10 000€. Môže ísť o zníženie nákladov vďaka jednoduchšej výrobe, ale aj na potrebné opravy, ak pôvodný návrh nebol vyrobiteľný. Pre konštruktéra pritom nevznikajú žiadne špeciálne povinnosti. Stačí, ak spustí kontrolu svojho návrhu, a systém mu ukáže, kde sú potenciálne problematické miesta, často aj s návrhom riešenia. Na zobrazenie týchto miest je použitá technológia HDPLM, teda identifikácia problému je jasná a veľmi prehľadná.

Vďaka tomu, že ide o rozšírenie štandardnej funkčnosti NX Check Mate, výsledky je možné prehliadať aj v Teamcentri, rovnako ako akékoľvek iné testy robené touto technológiou.

Typické využitie DMFPro je napríklad pre:

Tvorbu foriem
Kontroluje sa napríklad odformovateľnosť výrobku, hrúbka stien, tvar rebier, podrezania, minimálne polomery a podobne.

Obrobiteľnosť
Vedie užívateľa pri dizajne tak, aby bol výrobok vyrobiteľný konvenčným trieskovým obrábaním pri čo najvyššej kvalite. Obsahuje najmä kontrolu pre vŕtanie,obrábanie prizmatických modelov a sústruženie. Jednou z kontrol je napríklad hľadanie dier s malým priemerom a veľkou hĺbkou, alebo či je vybraná geometria dosažiteľná vybraným nástrojom.

Plechové dielce
Tu je možné kontrolovať napríklad minimálnu vzdialenosť medzi dierami, drážkami, prelismi, minimálne polomery ohybu,tvary zosilnenia hrán a podobne.

Zostavy
Okrem jednotlivých modelov je nástroj schopný kontrolovať aj zostavy. Hľadá najmä kolízie medzi komponentami, či diery pre skrutky vzájomne lícujú, alebo či je diera pre skrutku dostatočne veľká a podobne.

Aj tento nástroj ukazuje, že CAD systémy už nie sú len nástrojmi na zhmotnenie predstáv konštruktéra. Postupne sa do nich zabudováva „inteligencia“, a už dnes dokážu užívateľovi výrazne pomôcť pri jeho návrhu tak, aby bol aj technicky správny.