Skip to main content

Predbehnúť konkurenciu je možno jednoduchšie ako si myslíte

Autor: 16. januára 2020NX – Novinky

Vývoj dnešných výrobkov je multiprofesný
V súčasnosti sa pri návrhu výrobkov stále viac spájajú rôzne inžinierske profesie, ako napríklad mechanická konštrukcia, elektro konštrukcia a PLC programátori. Každá z týchto profesií má svoje špecifické nástroje, ktoré umožňujú jednoduchšie, rýchlejšie a kvalitnejšie navrhnúť svoju časť finálneho výrobku. Takáto spolupráca rôznych profesií však prináša aj problémy.

Prvý problém vzniká už pri tvorbe a prezentácii konceptu funkcie stroja, či už zákazníkovi alebo konštruktérskemu tímu. Pokiaľ sa koncept rozkresľuje na papier, ale aj ak sa urobí zjednodušený model v CAD systéme, popis jeho funkčnosti sa spisuje do ďalšieho dokumentu. Tu môže vznikať množstvo nedorozumení a chýb pri interpretácii tohto popisu, ale môže sa tiež stať, že sa prehliadne dôležitý detail, ktorý má vplyv na cenovú ponuku alebo funkčnosť stroja .

Ďalším problémom je vzájomná závislosť jednotlivých profesií. Ak mechanická konštrukcia nemá dokončenú svoju časť práce, elektro konštrukcia si síce môže pripraviť základné komponenty, ale presné parametre môže špecifikovať, až keď je dokončená mechanická konštrukcia. Podobne závislí sú PLC programátori od mechanickej konštrukcie, ale aj elektro konštrukcie. Sú teda na konci tohto reťazca. To im spôsobuje nemalé problémy pri ukončovaní projektu, najmä ak projekt mešká. Programátori sú tí, ktorí majú potom najmenej času na dokončenie svojej práce. Navyše, pri odlaďovaní stroja sa môžu ukázať chyby mechanickej, či elektro konštrukcie. Opravy v takejto neskorej fáze sú obyčajne nákladnejšie a zdĺhavejšie, ako opravy v skorších fázach projektu.


Tradičná práca na projekte mechanickej konštrukcie, elektro konštrukcie a PLC programátorov

Vývoj sa dá výrazne skrátiť paralelnou prácou všetkých profesií
Existuje však riešenie, ktoré dokáže spojiť jednotlivé profesie už pri tvorbe konceptu. Zjednodušenému modelu zostavy stroja je možné pridať kinematické väzby a ich vzájomné závislosti, ako napríklad sledovanie stavu snímača, a na základe neho spúšťať či zastavovať jednotlivé časti stroja. Nezáleží pritom, v akom CAD systéme bol urobený základný model stroja. Tiež je úplne jedno, či všetky komponenty stroja sú robené ako samostatné komponenty zostavy, alebo len ako tzv. „Multi body teleso“. Tvorba takéhoto funkčného konceptu pritom zaberie len zlomok času z tvorby statického modelu stroja. Umožňuje však ďaleko lepšie pochopenie funkčnosti stroja, a vytvorenú logiku riadenia je možné exportovať vo formáte PLC Open XML, ktorý môže PLC programátor použiť ako podklad pre tvorbu PLC programu. Podobne z jednotlivých pohonov je možné exportovať ich charakteristiky priebehu krútiaceho momentu, výkonu, otáčok…, a použiť ich ako podklady pre výber vhodných parametrov pohonu. V prípade použitia katalógu pohonov SIZER od firmy Siemens, je dokonca možné tieto charakteristiky načítať, a systém podľa priebehu vyhodnotí vhodnosť vybraného pohonu.


Paralelná spolupráca mechanickej konštrukcie, elektro konštrukcie a PLC programátorov

Všetky tri profesie teda môžu začať so svojou prácou hneď po vytvorení konceptu. Vytvorená kinematika stroja na zjednodušenom modeli sa pritom zachová, aj keď sa zjednodušené časti nahradia detailnou konštrukciou. Teda pôvodný koncept sa postupne dopĺňa o detailnú strojárenskú konštrukciu, parametre elektro komponentov, a je možné napojiť signály z PLC na jednotlivé pohony či snímače, a overovať funkčnosť programu na virtuálnom modeli stroja. To prinesie výraznú úsporu času a peňazí pri odlaďovaní stroja, ale odhalí aj prípadné chyby jednotlivých profesií.


Koncepčný návrh manipulátora s vytvorenou kinematikou a logikou

Nástroj sa volá NX Mechatronics Concept Designer
Riešenie, ktoré umožňuje spojiť všetky tri profesie, teda mechanickú konštrukciu s elektro konštrukciou a PLC programátormi sa nazýva NX Mechatronics Concept Designer od spoločnosti Siemens. Je to jeden zo systémov od Siemensu, ktoré prepájajú virtuálny svet s reálnym. V tomto prípade je určený pre simuláciu práce jednotlivých výrobných strojov. Siemens má v portfóliu aj riešenia pre simuláciu a programovanie výrobných buniek, ale aj pre optimalizáciu tokov v celom výrobnom závode.

NX Mechatronics Concept Designer dokáže spolupracovať nielen s natívnymi dátami NX, ale aj s dátami z ľubovoľného, na trhu bežne používaného CAD systému.


Detailný návrh manipulátora s napojením na riadenie z TIA Portal

Môžete, ale nemusíte si ho kúpiť. Využite naše služby
Všetky tieto riešenia sa dajú zakúpiť ako hotové produkty. Teda zákazník si zakúpi príslušný produkt, pracovníci SOVA Digital ho vyškolia na jeho používanie, a následne zákazník za asistencie našich pracovníkov začne so systémom pracovať na reálnom projekte. V prípade, že zákazník nevie plnohodnotne využiť takéto riešenie, prípadne nemá naň kapacity, ponúka spoločnosť SOVA Digital možnosť spolupráce, kedy vypracujeme celý virtuálny model stroja aj s napojením na PLC riadenie. Zákazník si tak môže overiť správnosť návrhu stroja a odladiť program na virtuálnom modeli. Môže tiež meniť parametre vstupov a simulovať rôzne scenáre správania sa stroja.

Ak máte záujem vyskúšať takúto formu spolupráce, prípadne sa chcete dozvedieť viac o tomto riešení, neváhajte nás kontaktovať.