Skip to main content

Teamcenter – ako nástroj pre zvýšenie produktivity konštruktéra

Autor: 12. februára 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Okolo systémov pre správu dát a dokumentácie (Product Data Management – PDM) sa z minulosti vytvorilo niekoľko mýtov. Prvým mýtom je, že je to nástroj, ktorý značne komplikuje život konštruktérom. Druhým mýtom spojeným s PDM je náročnosť a doba trvania implementácie. Tretím mýtom, že PDM systémy sú veľmi nákladné na kúpu a zavedenie.

Ten prvý mýtus bol možno v začiatkoch aj trochu oprávnený, pretože ovládanie prvých PDM systémov bolo skutočne dosť komplikované. To je bolesť každého začínajúceho softvéru. Aj CAD systémy na začiatku neznamenali veľký prínos, ale skúsme dnes povedať nejakému konštruktérovi, že sa má vrátiť na tabuľu.
Stav v oblasti správy dokumentácie je vo väčšine firiem riešený na centrálnych diskoch, riadený nástrojmi MS Windows, kde majú právo vkladať dáta len jeden dvaja vybraní užívatelia. Ostatní môžu spravované dokumenty len vyhľadávať, prehliadať, alebo kopírovať. Udržať takúto správu dokumentov v aktuálnom stave nie je jednoduché. Chyby a neaktuálnosť dát sú vysokopravdepodobné.
Ako konštruktér pracuje v PDM systéme Teamcenter? Pozrime sa na jeho základné činnosti, ktoré vykonáva s dátami.

1.  Vytváranie nových dát a dokumentov – pri spravovaní dokumentácie na centrálnych diskoch obvykle konštruktér vytvorí nový dokument, ten si uloží na svoj lokálny disk a potom ho posunie správcovi dokumentácie, a ten ho uloží na príslušné miesto centrálneho disku

a) spôsob práce v Teamcentri

 • v prostredí CAD systému je zabudované ovládanie (takmer identické s ovládaním pod Windows adresármi), ktoré umožňuje vkladať dokumenty do Teamcentra užívateľom priamo
 • vybrané dáta sa z CAD systému, (vopred určené dáta, atribúty, obsah rohovej pečiatky), automaticky prenášajú do Teamcentra

b) prínosy Teamcentra

 • konštruktér pracuje s dokumentami takmer identicky ako pri využívaní nástrojov Windows, s tou výhodou, že dokument nemusí nikomu pripraviť, aby ho vložil do centrálneho úložiska na disku. Dáta sú aktuálne v každom čase.
 • dáta v prostredí Windows nemusí ručne prepisovať, automaticky sa zapíšu do príslušných kolóniek

2.  Vytváranie nových revízií (zmien) – spravovanie zmenovaných dokumentov je najväčšou bolesťou vedenia dokumentácie v prostredí Windows

a) spôsob práce v Teamcentri

 • konštruktér dostane pokyn na vykonanie zmeny, túto vykoná a uloží rovnako ako doteraz cez príkaz „Save as“. Nová verzia je uložená.

b) prínosy Teamcentra

 • nikto sa nemusí zaoberať, kde dokument uložiť, ako ho označiť, toto Teamcenter vykoná automaticky
 • o všetkých revíziách je jasný prehľad
 • systém ponúka vždy poslednú revíziu

3.  Vyhľadávanie dokumentov resp. konštrukčných položiek (súčiastky, skupiny, výrobky, materiály…) – cez explorer Windows je vyhľadávanie dokumentov veľmi zdĺhavé a obmedzené väčšinou na názov dokumentu

a) spôsob práce v Teamcentri

 • zadaním jedného reťazca zo základných identifikačných alebo popisných údajov o dokumente alebo položke
 • rozšírené vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať podľa kombinácie viacerých parametrov chrakteristických pre danú položku resp. dokument

b) prínosy Teamcentra

 • oveľa širšie možnosti pre vyhľadávanie – Teamcenter vedie nepomerne viac popisných údajov o položke ako Windows
 • rýchlejšia odozva – keďže sa jedná o databázový systém, odozvy sú rádovo rýchlejšie ako v prostredí Windows
 • v Teamcentri sa rýchlo nájdu informácie, ktoré v prostredí Windows konštruktér nemá šancu nájsť. Týmto spôsobom môže výrazne zvýšiť opakovanosť použitia konštrukčných riešení z minulosti

4.  Tvorba a spracovanie kusovníkov – v súčasnosti sa v mnohých firmách spracovávajú oddelené kusovníky, ktoré sa potom ručne prepisujú do ERP systému

a) spôsob práce v Teamcentri

 • štandardne sa základ pre kusovníky vytvára pri tvorbe zostavy priamo v CAD systéme, kde sú často pripájané aj ostatné údaje kusovníka, všetky tieto dáta sú automaticky prenášané do Teamcentra
 • kusovníky z Teamcentra sa dajú exportovať priamo do ERP systému alebo do textovej tabuľky, do MS Excelu a pod.

b) prínosy Teamcentra

 • kusovník sa vytvorí jedenkrát, a nikdy ho už nie je potrebné prepisovať
 • nehrozí riziko výskytu chýb vygenerovaných prepisovaním

5.  Schvaľovanie dokmentácie – bez PDM systému sa výkres vytlačí, a dá sa na schválenie (míňa sa papier, ale hlavne sa stráca čas)

b)spôsob práce v Teamcentri

 • konštruktér posunie cez preddefinované workflow vedúcemu, úkon trvá pár sekúnd
 • vedúci priamo v prehliadači Teamcentra (detailne vidí 3D model, i výkres) buď odsúhlasí riešenie, alebo ho vráti späť s pripomienkami, na ktoré môže konštruktér reagovať

c) prínosy Teamcentra

 • urýchlenie práce konštruktéra
 • urýchlenie práce schvaľovateľa dokumentácie
 • úspora papiera
 • všetky úkony sú v systéme zachytené

Počas takéhoto posúdenia sme nenašli jediné predĺženie alebo skomplikovanie práce konštruktéra, ale našli sme množstvo prínosov.

Druhý mýtus o PDM je nafúknutá predstava o náročnosti a dobe trvania implementácie. Implementácia Teamcentra v konfigurácii, ktorá má nahradiť vyššie uvedené činnosti konštruktéra bude trvať rádovo v dňoch. V čom je teda problém? Opäť je to relikt z minulosti. PDM systémy pred desiatimi rokmi sa skutočne dosť náročne parametrizovali. Druhou častou príčinou je definovanie obrovsky širokého záberu, ktorý má PDM systém zastrešiť. Doporučujeme postupovať premyslene a zodpovedne, a implementovať PDM systém postupne. Až nejaká časť funguje (napr. vyššie uvedené činnosti), tak potom sa môže implementovať ďalšia časť. Je to osvedčený a veľmi účinný postup.

Tretím mýtom PDM sú náklady na jeho zavedenie. Napríklad cena zavedenia Teamcentra pre konštrukčné oddelenie je výrazne nižšia ako boli nadobúdacie náklady na CAD systémy.

Teamcenter je nástroj, ktorý firmám skutočne pomáha.