Skip to main content

Potrebujeme stále výkresy?

Autor: 11. februára 201615 augusta, 2018NX – Novinky

Prakticky od vzniku CAD systémov sa hovorí o tom, že spôsobia koniec používania výkresovej dokumentácie. Viacerí vývojári týchto systémov sa aj z tohto dôvodu zameriavali hlavne na vývoj modelára a CAM modulov, ale tak trochu zanedbávali vývoj modulov na generovanie výkresov. Čoskoro sa však ukázalo, že bez výkresovej dokumentácie to nejde. Základným obmedzením bolo to, že v tých časoch nemal takmer nikto vo výrobe počítač, na ktorom by si dokázal pozrieť model. A ak by aj bol, v modeloch chýbali mnohé doplnkové informácie o výrobku, ako napríklad drsnosti, tolerancie a podobne.

Dnes je výpočtová technika ďaleko dostupnejšia, a nie je problém dielňu vybaviť terminálom, kde si pracovníci môžu prezerať modely. Ako je to ale s poznámkovaním 3D modelov?  Myšlienka vkladať poznámky priamo do 3D modelov nie je nová. Túto možnosť mali mnohé systémy dávno v minulosti. Možnosti však stále nedovoľovali úplne nahradiť tvorbu výkresov. Dnes Siemens ponúka v oboch svojich CAD systémoch (Solid Edge aj NX) možnosť tvoriť 3D poznámky pomocou technológie PMI (Product and Manufacturing Information). Čo teda táto technológia ponúka, a či je schopná nahradiť výkresy si povieme v tomto článku.

Samozrejmosťou je možnosť tvoriť tzv. GD&T poznámky (Geometric and Tolerancing). Nie je teda problém robiť kóty aj s predpisovaním tolerancií, podobne ako vo výkresoch. Rovnako je možné vkladať textové poznámky, predpisovať drsnosti, materiálové špecifikácie, špecifikáciu procesov, vkladať hyperlinkové odkazy, ale je možné robiť aj rezy pre účely tvorby poznámok. Pritom sa dá veľmi jednoducho nastaviť, v ktorých pohľadoch sa má daná poznámka zobraziť. Teda aj veľmi zložitá geometria môže byť prehľadne popísaná a okótovaná tým, že sa PMI poznámky rozdelia do jednotlivých pohľadov, podobne ako vo výkresoch. Poznámku je možné vytvoriť ručne – jej vynesením, rovnako ako vo výkrese. Ale je tiež možné zmeniť existujúce parametre (napríklad kóty zo skice) na PMI poznámky. Ak raz okótujeme nejaký rozmer pri tvorbe geometrie, pre vytvorenie PMI poznámky stačí túto kótu označiť a nastaviť ju ako PMI poznámku. Každá PMI poznámka môže byť asociatívne viazaná na konkrétnu geometriu. Ak napríklad okótujeme jednu dieru, môžeme na túto PMI poznámku naviazať všetky diery, ktoré majú rovnaké parametre. Vždy, keď označíme PMI poznámku, označia sa aj všetky diery, ktoré sú na ňu naviazané. PMI poznámky v NX však umožňujú tvoriť aj tzv. “security annotation”. Je to špeciálny typ poznámky, ktorý sa zobrazí pri otváraní modelu. Obyčajne ide o upozornenie, na aký účel je možné otvárané dáta používať. Až keď užívateľ súhlasí s podmienkami, model sa otvorí.

Vytvorené 3D poznámky je možné prenášať aj do výkresu. Stále teda ostáva možnosť generovať výkres aj s kótami. Využitie PMI poznámok je však oveľa širšie. Napríklad, je možné ich preniesť aj do NX CAM. Ten potom vie s nimi pracovať ako s vlastnosťami geometrie. Ak teda ideme obrábať nejakú geometriu využitím feature-based machining, a systém nájde predpísanú drsnosť alebo toleranciu, vie upraviť postupnosť operácií, prípadne parametre obrábania tak, aby bolo možné tieto požiadavky naplniť.

Veľkú úlohu zohrávajú PMI poznámky aj pri súradnicovom meraní v NX CMM (Co-ordinate Measuring Machines). Ak na riadenie súradnicového meracieho stroja použijete tento modul z NX, je možné porovnať namerané hodnoty s predpísanými, a okamžite tak vyhodnocovať kvalitu výrobku.

To je ukážka len niektorých možností využitia PMI. Tieto poznámky je možné prenášať aj pomocou JT, čo ďalej rozširuje možnosti využitia pre množstvo ďalších profesií. Napríklad aj v produktoch na stanovenie nákladov na výrobok (Product Costing).

Takže, ak sa vrátim k otázke z úvodu. Môžeme dnes robiť bez výkresovej dokumentácie? Samozrejme že nie. PMI len rozširujú možnosti využitia 3D modelov, zvyšujú ich informačnú hodnotu pre iné moduly a profesie, ale výkresy stále sú a dlho budú nevyhnutné. PMI poznámky ich dokážu nahradiť len v určitých špecifických prípadoch, kedy sa napríklad celá výroba robí na CNC strojoch, a konštruktér s CAM programátorom si dokážu všetky informácie vymeniť v 3D modeloch. Ale napríklad pre montáž jednoúčelového stroja je stále jednoduchšie a lepšie mať po ruke papierový výkres.