Skip to main content

Komplexné riešenie manažmentu kvality

Autor: 29. septembra 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Systém riadenia kvality od spoločnosti Siemens poskytuje jedinečné komplexné riešenie pre firmu. Umožňuje identifikovať, analyzovať, zachytávať a vytvárať kritické miesta kvality, a pracovať s týmito údajmi počas celého životného cyklu výrobku. Pri podpore vášho návrhu,  výroby či produkcie poskytuje manažment kvality cenné informácie o kvalite pre každého, kto ich potrebuje, kedy ich potrebuje, a vo forme zodpovedajúcej jeho požiadavkám. Môžete tak použiť nasnímané informácie z vyrobených kusov pri plánovaní procesu, kde môžu byť vykonané ďalšie optimalizácie.

Tento proces riadenia kvality je možné rozdeliť do troch navzájom prepojených častí.

Prvou častou je vytvorenie trojrozmernej tolerančnej analýzy označovanej aj akoSiemens VSA (Variation Analysis).Analýza sa vytvára na základe digitálneho prototypu obsahujúceho údaje o jeho geometrii, tolerancii a informáciách o montáži. Program potom počíta s týmito údajmi, a viete tak zistiť či nebude problém pri montáži, alebo upravovať jednotlivé tolerancie ešte v predvýrobných etapách. Na základe štatistických metód viete aj dopredu vyhodnotiť, koľko kusov súčiastok bude vyhovovať daným toleranciám.

Druhou častou je príprava programov pre súradnicové meracie stroje, ktoré budú vykonávať fyzickú kontrolu už vyrobených súčiastok. Táto príprava je realizovaná v produkte Siemens NX CMM, kde na základe geometrických údajov (PMI) na digitálnom modeli súčiastky sa môže automaticky pripraviť merací program pre konkrétny merací stroj. Pričom pred odoslaním programu do stroja si ho vieme ešte odsimulovať na virtuálnom modeli stroja, a tak zabrániť možným kolíziám ešte pred samotným meraním na stroji.

Treťou časťou je zhromažďovanie, analyzovanie a spracovanie zosnímaných údajov zo súradnicových meracích strojov, a ich uloženie do databázy, aby boli kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii. Systém umožňuje veľmi rýchle a jednoduché porovnanie dát z rôznych výrobných jednotiek, procesov, operácií a dosiahnutej kvality. A to v ľubovoľnom časovom intervale. Toto riešenie v užívateľsky príjemnom prostredí  nesie názov Siemens DPV (Dimensional Planning and Validation). Spracované údaje o vyrobených súčiastkach sú potom okamžite dostupné aj pre konštrukciu, ktorá na ich základe môže urobiť úpravy, a tak ovplyvniť výrobné náklady. DPV tak uzatvára slučku medzi konštrukciou a výrobou.

Ukážky práce v jednotlivých častiach tohto riešenia nájdete v nasledovných videách:
Siemens VSA
Siemens NX CMM
Siemens DPV Analysis
Siemens DPV Reporting