Skip to main content
Všetky články od

Jozef Ferenčík

Zobrazenie ťažiska

Autor: CAD

Od NX12 sa zmenil spôsob merania geometrie a aj vytváranie symbolu ťažiska meraných telies. V tomto krátkom videu si ukážeme ako je možné zobraziť symbol ťažiska v novších verziách NX.

Otvorenie a porovnanie dvoch revízií toho istého komponentu

Autor: CAD

Pomerne bežne sa stáva, že potrebujeme porovnať dve revízie toho istého komponentu. Pokiaľ nemáte príslušnú licenciu v Teamcenter, ktorá umožní takéto porovnanie priamo v PDM systéme, môžete porovnanie urobiť v NX. Štandardne vám ale NX neumožní mať súčasne otvorené rôzne revízie rovnakého komponentu. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako zmeniť toto správanie.

Zobrazenie názvov komponentov v 3D zostave

Autor: CAD

Občas je potrebné zobraziť názvy komponentov zostavy v 3D priestore. Najjednoduchší spôsob je pomocou VISUALIZATION PREFERENCES – VIEW – DECORATIONS – SHOW OBJECT NAMES. Tento spôsob je však použiteľný iba v NX (neprenesie sa do JT, a teda nezobrazíme popis v prehliadačoch). Ak potrebujeme tieto popisy vidieť aj v prehliadačoch, je možné vytvoriť kusovník v 3D priestore, vyniesť pozície a namiesto čísel pozícií zobraziť napríklad názvy komponentov.
Vo videu je použitý prehliadač XpresReview, ktorý je dostupný zdarma. Ak potrebujete pomoc s jeho získaním, budeme radi ak nás budete kontaktovať.

Model riadený atribútmi

Autor: CAD

Ukážka, ako si môžete vytvoriť model, ktorého rozmery budú riadené atribútmi. Táto metóda je vhodná v prípade, že máte viac variantov jedného modelu, a varianty chcete prepínať jednoduchým výberom príslušného variantu.

Predbehnúť konkurenciu je možno jednoduchšie ako si myslíte

Autor: NX – Novinky

Vývoj dnešných výrobkov je multiprofesný
V súčasnosti sa pri návrhu výrobkov stále viac spájajú rôzne inžinierske profesie, ako napríklad mechanická konštrukcia, elektro konštrukcia a PLC programátori. Každá z týchto profesií má svoje špecifické nástroje, ktoré umožňujú jednoduchšie, rýchlejšie a kvalitnejšie navrhnúť svoju časť finálneho výrobku. Takáto spolupráca rôznych profesií však prináša aj problémy.

Prvý problém vzniká už pri tvorbe a prezentácii konceptu funkcie stroja, či už zákazníkovi alebo konštruktérskemu tímu. Pokiaľ sa koncept rozkresľuje na papier, ale aj ak sa urobí zjednodušený model v CAD systéme, popis jeho funkčnosti sa spisuje do ďalšieho dokumentu. Tu môže vznikať množstvo nedorozumení a chýb pri interpretácii tohto popisu, ale môže sa tiež stať, že sa prehliadne dôležitý detail, ktorý má vplyv na cenovú ponuku alebo funkčnosť stroja .

Ďalším problémom je vzájomná závislosť jednotlivých profesií. Ak mechanická konštrukcia nemá dokončenú svoju časť práce, elektro konštrukcia si síce môže pripraviť základné komponenty, ale presné parametre môže špecifikovať, až keď je dokončená mechanická konštrukcia. Podobne závislí sú PLC programátori od mechanickej konštrukcie, ale aj elektro konštrukcie. Sú teda na konci tohto reťazca. To im spôsobuje nemalé problémy pri ukončovaní projektu, najmä ak projekt mešká. Programátori sú tí, ktorí majú potom najmenej času na dokončenie svojej práce. Navyše, pri odlaďovaní stroja sa môžu ukázať chyby mechanickej, či elektro konštrukcie. Opravy v takejto neskorej fáze sú obyčajne nákladnejšie a zdĺhavejšie, ako opravy v skorších fázach projektu.


Tradičná práca na projekte mechanickej konštrukcie, elektro konštrukcie a PLC programátorov

Vývoj sa dá výrazne skrátiť paralelnou prácou všetkých profesií
Existuje však riešenie, ktoré dokáže spojiť jednotlivé profesie už pri tvorbe konceptu. Zjednodušenému modelu zostavy stroja je možné pridať kinematické väzby a ich vzájomné závislosti, ako napríklad sledovanie stavu snímača, a na základe neho spúšťať či zastavovať jednotlivé časti stroja. Nezáleží pritom, v akom CAD systéme bol urobený základný model stroja. Tiež je úplne jedno, či všetky komponenty stroja sú robené ako samostatné komponenty zostavy, alebo len ako tzv. „Multi body teleso“. Tvorba takéhoto funkčného konceptu pritom zaberie len zlomok času z tvorby statického modelu stroja. Umožňuje však ďaleko lepšie pochopenie funkčnosti stroja, a vytvorenú logiku riadenia je možné exportovať vo formáte PLC Open XML, ktorý môže PLC programátor použiť ako podklad pre tvorbu PLC programu. Podobne z jednotlivých pohonov je možné exportovať ich charakteristiky priebehu krútiaceho momentu, výkonu, otáčok…, a použiť ich ako podklady pre výber vhodných parametrov pohonu. V prípade použitia katalógu pohonov SIZER od firmy Siemens, je dokonca možné tieto charakteristiky načítať, a systém podľa priebehu vyhodnotí vhodnosť vybraného pohonu.


Paralelná spolupráca mechanickej konštrukcie, elektro konštrukcie a PLC programátorov

Všetky tri profesie teda môžu začať so svojou prácou hneď po vytvorení konceptu. Vytvorená kinematika stroja na zjednodušenom modeli sa pritom zachová, aj keď sa zjednodušené časti nahradia detailnou konštrukciou. Teda pôvodný koncept sa postupne dopĺňa o detailnú strojárenskú konštrukciu, parametre elektro komponentov, a je možné napojiť signály z PLC na jednotlivé pohony či snímače, a overovať funkčnosť programu na virtuálnom modeli stroja. To prinesie výraznú úsporu času a peňazí pri odlaďovaní stroja, ale odhalí aj prípadné chyby jednotlivých profesií.


Koncepčný návrh manipulátora s vytvorenou kinematikou a logikou

Nástroj sa volá NX Mechatronics Concept Designer
Riešenie, ktoré umožňuje spojiť všetky tri profesie, teda mechanickú konštrukciu s elektro konštrukciou a PLC programátormi sa nazýva NX Mechatronics Concept Designer od spoločnosti Siemens. Je to jeden zo systémov od Siemensu, ktoré prepájajú virtuálny svet s reálnym. V tomto prípade je určený pre simuláciu práce jednotlivých výrobných strojov. Siemens má v portfóliu aj riešenia pre simuláciu a programovanie výrobných buniek, ale aj pre optimalizáciu tokov v celom výrobnom závode.

NX Mechatronics Concept Designer dokáže spolupracovať nielen s natívnymi dátami NX, ale aj s dátami z ľubovoľného, na trhu bežne používaného CAD systému.


Detailný návrh manipulátora s napojením na riadenie z TIA Portal

Môžete, ale nemusíte si ho kúpiť. Využite naše služby
Všetky tieto riešenia sa dajú zakúpiť ako hotové produkty. Teda zákazník si zakúpi príslušný produkt, pracovníci SOVA Digital ho vyškolia na jeho používanie, a následne zákazník za asistencie našich pracovníkov začne so systémom pracovať na reálnom projekte. V prípade, že zákazník nevie plnohodnotne využiť takéto riešenie, prípadne nemá naň kapacity, ponúka spoločnosť SOVA Digital možnosť spolupráce, kedy vypracujeme celý virtuálny model stroja aj s napojením na PLC riadenie. Zákazník si tak môže overiť správnosť návrhu stroja a odladiť program na virtuálnom modeli. Môže tiež meniť parametre vstupov a simulovať rôzne scenáre správania sa stroja.

Ak máte záujem vyskúšať takúto formu spolupráce, prípadne sa chcete dozvedieť viac o tomto riešení, neváhajte nás kontaktovať.

Porovnávanie PMI poznámok

Autor: CAD

Ak už používate PMI poznámky, určite sa vám stalo, že ste potrebovali porovnať ich zmeny v rôznych verziách alebo revíziách modelu. NX1847 obsahuje nový nástroj, ktorým takéto zmeny zistíte veľmi jednoducho.

Tvorba objemovej geometrie z rastrových obrázkov

Autor: CAD

Skúšali ste niekedy vytvoriť v CAD systéme objemový model z obrázku? Ak áno, asi viete, že to nie je jednoduché. NX1872 však prichádza s novou funkčnosťou, vďaka ktorej si môžete vytvoriť napríklad čajník s Da Vinciho Poslednou večerou v priebehu pár minút.

Nové väzby v NX a ich využitie v Animation Designer

Autor: CAD

Nová verzia NX1847 obsahuje nové typy väzieb „Joint“ a v NX1872 pribudli aj „Couplers“. Oba tieto typy zjednodušujú tvorbu kinematických zostáv, a je možné ich prevziať aj do modulu Animation Designer.
V tomto videu si ukážeme použitie väzby „Slider“ a následné rozpohybovanie zostavy v Animation Designer.

Tvorba užívateľského dialógu pre výber variant zostavy

Autor: CAD

NX umožňuje pre definíciu rôznych variant zostavy používať okrem štandardných „Arrangements“ aj tzv. „Reusable objects“. Tie sú výhodnejšie v prípadoch, keď potrebujete definovať väčšie množstvo variant, pretože stačí vybrať, ktoré parametre bude užívateľ meniť a v akom rozsahu. Jednotlivé kombinácie parametrov si potom vyberá užívateľ v prehľadnom dialógu.