Skip to main content

Aby sme nezabúdali

Autor: 12. februára 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Počas analýz som sa stretol s nasledovným prípadom. V spoločnosti bol ako štandard výmeny dát a dokumentácie definovaný formát PDF. A to hlavne z dôvodu, aby nemal žiadny pracovník problém si dokument zobraziť pomocou univerzálneho prehliadača, nástroja definovaného spoločnosťou. Do uvedeného formátu bolo potrebné uložiť všetku vytváranú dokumentáciu – výkresy, tabuľky, textové správy, a.i.. Každý pracovník bol teda nútený vytvorený alebo upravený dokument vyexportovať do formátu PDF a uložiť ho do informačného systému.

Tieto úkony mali veľký dopad na zaťaženie ľudských zdrojov a znižovali produktivitu práce. V neposlednom rade boli aj zdrojom častých nedorozumení, hlavne v prípadoch, kedy sa dokumentácia v natívnom formáte (CAD) nezhodovala s výmenným formátom.

Riešením je využívanie Engineering Translation Service (ETS) ako súčasti PDM systému TEAMCENTER. Táto služba zabezpečí požadovaný preklad natívneho formátu dokumentu do zadefinovaného formátu, v našom prípade sa jednalo o prevod do PDF, pomocou nástrojov na prevod dát (Translation Solution Toolkit – TSTK).

Jedným z hlavných požiadaviek na ETS je generovanie vizualizačných dát v kontexte na minimálne zaťaženie ľudských zdrojov. Výsledkom je, že ETS je asynchrónny proces, spúšťaný požiadavkou na preklad dokumentu (-ov). Požiadavka na preklad dát je vytvorená konkrétnou akciou užívateľa, systémovými spúšťačmi (Check-in, import dokumentu, a.i…), alebo na pozadí zadefinovaných procesov (toky práce, schvaľovacie procesy, a.i…). Informácia o stave, priebehu a výsledku požiadavky na preklad je zobrazovaná aktuálne počas celého priebehu prekladu dát.

Využívaním PDM riešenia TEAMCENTER s jeho ETS služby sa zabezpečil automatický preklad dokumentov na základe systémového spúšťača Check-in (uloženie zmien do informačného systému a uvoľnenie dokumentu pre ďalšieho užívateľa). Užívatelia už nemusia myslieť na manuálny export do PDF formátu, a tým pádom ani kontrolovať natívny a výmenný formát dokumentu. Zabezpečila sa konzistencia výmenných dát.

Služby je možné využívať aj na prevod dát medzi CAD systémami, ale o tom niekedy inokedy.