Skip to main content

Riadenie logistiky a skladového hospodárstva

Autor: 12. mája 20211 júna, 2021Zákazková výroba - služby

Riadenie logistiky a skladového hospodárstva

Zabezpečte plynulý a efektívny pohyb materiálu

Zvládnutie logistiky a skladového hospodárstva potrebuje:

 • eliminovať množstvo polotovarov a používaných materiálov
 • mať možnosť, aby predvýrobné procesy (konštrukcia, technológia) navrhovali v podniku už používané materiály a polotovary, a pri nových materiáloch spolupracovali s nákupom
 • spájať objednávky z viacerých zákaziek s cieľom znížiť nákupné ceny a znižovať dopravné náklady
 • mať materiál/polotovar pripravený na sklade s minimálnym predstihom pred použitím
 • mať materiál/polotovar vo výrobe vtedy, keď ho reálne potrebuje
 • presúvať rozpracované časti, dávky vo výrobe s minimálnymi prestojmi
 • zamedziť, aby hotové časti na pracovisku obmedzovali spracovávanie nových častí
 • zabezpečiť, aby všetky položky na skladoch, rozpracované časti na medziskladoch alebo vo výrobe boli rýchlo vyhľadateľné
 • dokázať dôsledne využívať všetky zvyšky materiálu z predchádzajúcich zákaziek alebo operácií

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • nastavenie procesov pre definovanie požiadaviek na nový polotovar/materiál, zaradenie do zoznamu nakupovaných položiek a objednávanie materiálu
 • systém pre riadenie vytvárania požiadaviek na materiál a polotovary, Konštrukcia, Technológia vs. Nákup:
  • IS CITO – eviduje zoznam nakupovaných polotovarov a materiálov, umožňuje vytvárať požiadavky na nákup nových materiálov, generovaných z prostredia CAD systému. IS CITO má túto funkčnosť zakomponovanú ako štandardnú súčasť celku
  • Teamcenter – eviduje zoznam nakupovaných polotovarov a materiálov, umožňuje generovať požiadavky na nákup nových materiálov, poskytované priamo v prostredí CAD systému, spolupracujúci s iným externým ERP systémom, napr. aj s IS CITO
 • objednávkový systém, umožňujúci riadiť celý objednávkový systém, zlučovať objednávky a riadiť termíny objednávania a dodávok v zmysle termínových potrieb zákazky – IS CITO
 • kompletné riadenie skladového hospodárstva – IS CITO
 • monitoring fyzického toku zákazky a logistiky – sledovanie a riadenie pohybu materiálu alebo paliet vo výrobnom procese, vrátane možnosti jeho rýchleho vyhľadania
 • zber dát z výrobných procesov – priamy zber dát zo strojov a zariadení umožňujúci sledovať reálny priebeh vyťaženosti pracovísk, a podľa toho riadiť logistiku

Získate

Zníženie materiálových nákladov

Lepšie využitie výrobných kapacít