Skip to main content

Konštrukcia foriem – môže to ísť rýchlejšie

Autor: 24. marca 201515 augusta, 2018NX – Novinky

Aj keď konštrukcia foriem patrí medzi tie zložitejšie oblasti strojárskej výroby, veľkou výhodou je, že postup konštrukcie je možné štandardizovať. Teda v procese návrhu je množstvo krokov, ktoré sa opakujú. Ak necháte, aby softvér tieto rutinné kroky urobil za vás, môžete ušetriť množstvo času, a teda aj peňazí. Poďme sa pozrieť, ako môžete automatizovať tieto kroky v systéme NX.

Analýza zákazníckych dát
Prvým krokom po importe zákazníckych dát by mala byť ich analýza. Tá je dôležitá preto, aby ste už v začiatkoch odhalili možné problémy pri tvorbe dutín. Veľmi jednoducho nájdete optimálny smer odformovania, ak ho nedefinoval zákazník. Prípadne skontrolujete, či bude potrebné robiť ďalšie pomocné vložky.
Veľmi užitočnou analýzou je analýza zatekania dutiny. Na základe výsledkov môžete nájsť optimálne miesto vtoku, či odhaliť problematické miesta, kde by vznikali zvarové čiary, prípadne kde nezatečie tavenina.

Štruktúra zostavy
Zostava formy má v podstate vždy rovnakú štruktúru, a jednotlivé komponenty formy by mali byť na sebe závislé. Teda ak sa urobí zmena na zákazníckom diele, mala by sa prejaviť aj v dutine formy.
NX pri vytváraní formy vytvára vždy štandardnú štruktúru zostavy s presnými pravidlami pomenovania komponentov. Teda na akejkoľvek forme viete aký komponent máte otvoriť, ak hľadáte napríklad upínaciu dosku. Automaticky tiež vytvára geometrické prepojenia komponentov. To znamená, že v prípade, keď máte hotovú formu a zákazník pošle novú verziu dielu, obyčajne ho stačí vymeniť, a systém automaticky prispôsobí aj tvar dutiny.

Tvorba dutín
Aj keď je tvorba geometrie dutín tvorivá činnosť, a prakticky každá dutina je iná a má svoje špecifiká, aj tu je množstvo krokov, ktoré je možné automatizovať. Napríklad zaslepovanie dier. NX má niekoľko nástrojov, ktoré dokážu automaticky zaslepiť bežné druhy dier. Tie, ktoré systém nevie spraviť automaticky, môžete samozrejme urobiť ručne. K dispozícii sú všetky nástroje na tvorbu plôch. Podobne je to s tvorbou deliacej roviny. Vo väčšine prípadov vie systém automaticky vytiahnuť deliacu rovinu z deliacej hrany. V prípade veľmi zložitej geometrie, pre ktorú nemá automatický nástroj, môžete rovinu urobiť aj ručne.

Tvorba rámu
Tvorba rámu je asi jednou z najprácnejších častí konštrukcie formy. NX však obsahuje katalógy komponentov od všetkých známych výrobcov. Tie je možné upravovať, ale aj dopĺňať o vlastné komponenty. Teda štandardné diely užívateľ nemusí modelovať, môže si ich vyberať z katalógov. Ich následná úprava, ako napríklad tvorba dier pre vodiace púzdra, vyhadzovače a podobne, je veľmi jednoduchá. Užívateľ si vyberie, do ktorých dosiek potrebuje urobiť pre daný komponent dieru, a či to bude presná diera alebo s uvoľnením. Systém si potom automaticky namapuje geometrie medzi komponentmi, a vytvorí požadovanú dieru.

Analýza
Jedným z najväčších prínosov modulu NX Mold Wizard je sada špecializovaných analýz pre formy. Napríklad okrem statického hľadania kolízií, je k dispozícii aj kinematická analýza formy, kedy systém hľadá možné kolízie pri otváraní a zatváraní formy.
Aj keď je tvorba formy pomerne zložitým procesom, so správnymi nástrojmi je možné množstvo činností zjednodušiť.