Skip to main content

Generovanie inovačných riešení vo forme hackathonu

Jedná sa o unikátnu aktivitu na trhu, silne zameranú na hľadanie riešení vybraných problematických oblastí v podniku. Dosahuje sa to prostredníctvom intenzívne pracujúcich, zmiešaných tímov zostavených zo zamestnancov priemyselného podniku (zákazníka) a SOVA Digital. V rámci hackathonu sa vytvorí viacero nezávislých návrhov, z ktorých sa vyberie najvhodnejšie riešenie.

Účel:

  • generovanie inovačných riešení problematických oblastí v podniku
  • nazeranie na problémy iným pohľadom, skúsenosťami a návrhmi

Určené pre:

  • manažérov, inžinierov, technikov a špecialistov v priemyselnom podniku

Forma

  • pracovné stretnutie priamo v priemyselnom podniku s cieľom detailne identifikovať a pochopiť problematické oblasti v podniku a vygenerovať spoločné inovačné riešenia
  • spolupráca a diskusia zostavených zmiešaných tímov
  • záverečné vyhodnotenie a predstavenie možností praktickej aplikácie navrhnutých riešení vo forme prezentácií

Inovačný hackathon tvoria aktivity zamerané na identifikáciu, pozorovanie, využitie inovačných metód a techník, diskusiu, generovanie nápadov, prezentácie, detailné spracovanie

Obsah inovačného programu

Hackathon bude pozostávať z troch etáp (obvykle trvajúcich 2 dni):

1

Prípravná fáza

Zákazník a SOVA Digital vyberú 1 problematickú oblasť, ktorá sa bude spoločne riešiť. Vytovria sa zmiešané tímy, vyšpecifikujú sa problematické oblasti, a počas hackatonu budú tímy vytvárať vlastné návrhy riešení. Vznikne viac rôznorodých pohľadov na jednu problematickú oblasť. Po prestavení návrhov sa spoločne vytvorí jedno finálne riešenie.
2

Definičná fáza

Hľadanie, identifikácia a definícia problémov (vo výrobných priestoroch), detailný rozbor skupiny problémov a výber, prezentácia o problémoch, generovanie inovačných nápadov a riešení. Záverom v tejto fáze je výber najvhodnejšieho riešenia.
3

Detailné spracovanie riešenia

Detailné spracovanie finálneho inovačného riešenia, záverečná prezentácia, vyhodnotenie

Podnik získa

Rýchle a dôsledné riešenie vybraných potrieb podniku

Zlepšené zručnosti a schopnosti využívať kvalifikované inovačné postupy vo vnútri podniku