Skip to main content

Vypočítajte si celkovú efektivitu zariadenia (OEE) v Plant Simulation

Autor: 10. januára 201719 októbra, 2018Výroba a logistika

Celková efektivita zariadenia alebo Overall Equipment Effectiveness (OEE) je ukazovateľ efektívnosti využívania zariadení. Jedná sa o kľúčový ukazovateľ pre podniky, ktoré sú v procese neustáleho zlepšovania a zoštíhľovania výroby.

Tento termín sa stal často používaný v oblastiach priemysleného ižinierstva, plánovania výroby alebo lean managmentu. Celková efektivita zariadenia OEE ukazuje skryté kapacity výrobných strojov a zariadení, ktoré môžu využiť výrobné tímy, a dosiahnuť tak zvýšenie produktivity a zníženie nákladov.

OEE môžeme chápať ako sumár strát spôsobený poruchami zariadení, prestojmi, stratami rýchlosti zariadení, nepodarkovosťou, nízkou kvalitou a pod.

 

VÝPOČET KOEFICIENTU CELKOVEJ EFEKTÍVNOSTI ZARIADENIA – OEE

OEE vypočítame ako súčin D – disponibility, V – výkonnosti a Q – úrovne kvality podľa vzorca:

OEE = D x V x Q

Disponibilita zariadenia = ((disp.čas.fond – setupy (zoraďovanie,výmena nástroja -poruchy) / disp.čas.fond ) x 100
Výkonnosť zariadenia = ((teor. čas taktu x počet kusov) / čistý časový fond) x 100
Úroveň kvality = ((počet kusov – počet nepodarkov) / počet kusov) x 100

V tipe si ukažeme, ako jednoducho si môžeme vyrátať OEE pre jeden stroj v Plant Simulation. Tu si stiahnite súbor modelu (.spp) s príkladom výpočtu OEE.

Vstupné parametre modelu: 
Takt stroja = planovaný 55 sek. / skutočný 1 min.
Setup stroja = 15 min., po zmene typu výrobku
Výrobný plán cyklový: Výrobok A = 100 ks
Výrobok B=  50 ks
Celkový pracovný čas (simulačný čas) = 1 deň (3 pracovné zmeny po 8 hod.)
Prestávky: 1x 10 min a 1x 30 min na 1 zmenu
Nepodarkovosť je 5%.

Výsledok: celková efektívnosť stroja je 63,48%.

Ukážka modelu

Vyťaženie stroja