Skip to main content

Bratislava 4. december 2019  Hľadanie nových oblastí a foriem spolupráce medzi R&D (výskum-vývoj) centrami a ich spolupráca s technickými univerzitami boli predmetom druhého stretnutia R&D centier slovenských podnikov, ktoré sa konalo 28. – 29. novembra 2019 na Vígľašskom zámku. R&D lídri spolu s dekanmi a študentmi technických univerzít  spolupracovali na vývoji nových foriem spolupráce. Zámerom spoločných stretnutí je z dlhodobejšieho pohľadu posilnenie konkurencie-schopnosti slovenských podnikov postavenej na výskumných a inovačných základoch. Iniciátorom stretnutí R&D lídrov je spoločnosť SOVA Digital v partnerstve s Asociáciou  priemyselných zväzov.

Prístup štátu k podpore rozvoja priemyselného výskumu a vývoja vnímajú zástupcovia centier ako problematický. Opatrenia nie sú dostatočné a pred podniky stavajú úradnícke a byrokratické bariéry. Slovensko zaostáva vo výdavkoch do oblasti priemyselného výskumu a vývoja oproti iným európskym krajinám zhruba štvornásobne. Vláda však trhu stále neponúka efektívne nástroje,“ konštatuje za účastníkov Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital a dodáva, že: „RIS3 vnímame len ako nastavenie kľúča na prerozdelenie eurofondov. Ani zvýšenie superodpočtu pre výskum a vývoj na 150 % pre rok 2019 a 200 % pre rok 2020 nie je vnímané ako systémové opatrenie. Tie sa, žiaľ, nedaria. Preto sme sa rozhodli robiť zmeny zdola. Z nášho pohľadu dokážeme niečo dosiahnuť len takto.“

Dôležitým krokom pre rozvoj priemyselného výskumu a vývoja je vzájomné prepojenie a kooperácia R&D centier. Na realizácii tejto myšlienky podniky spolupracujú aj s Asociáciou priemyselných zväzov (APZ), ktorá monitoruje potreby podnikov a vytvára nástroje na ich naplnenie. Jedným z nich je portál www.spolupracuj.me, ktorý ponúka online register firiem hľadajúcich technické riešenia, zdieľa kapacity a infraštruktúru pre výrobu, výskum, vývoj a inovácie. „Firmy a univerzity prijali náš portál ako platformu na rozvíjanie spolupráce a nadväzovanie kontaktov, čo nás veľmi teší. Okrem párovania ponúk a dopytov pomocou umelej inteligencie, ktorých je aktuálne približne 1500, pracujeme na ďalších funkciách stránky dôležitých pre rozvoj podnikania. Na portáli záujemcovia nájdu pravidelne aktualizované výzvy na uchádzanie sa o finančné prostriedky z eurofondov. V najbližšom období sa chceme zamerať na prehľad a pohodlné pripomienkovanie legislatívy, ktorá sa týka podnikateľského prostredia,“ dodáva generálny sekretár APZ Andrej Lasz.

Na základe iniciatívy z minulého obdobia začali R&D centrá rozbiehať spolupráce so základnými školami a centrami voľného času. „Zástupcovia centier začali viesť pri základných školách a voľnočasových centrách inovačno-technické krúžky. Chceme deti motivovať k zmene pohľadu na štúdium technických predmetov,“ informuje Vladimír Švač, špecialista pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital. Inšpiráciou pre uplatnenie tejto myšlienky bol prístup k výučbe fyziky, ktorý na stretnutí odprezentoval najlepší učiteľ fyziky v Európe za rok 2017 Jozef Beňuška z martinského Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Fyzikálne  javy deťom vysvetľuje prostredníctvom praktických ukážok priamo na hodinách a v Centre pre popularizáciu fyziky.

Jedným z cieľov stretnutí R&D lídrov Slovenska je nájsť optimálny model spolupráce R&D centier s technickými univerzitami a doterajší prístup zmeniť na spoluprácu v rôznych odborných oblastiach a pri vzájomnom využívaní ľudských a technologických zdrojov. Podľa dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice (TU KE) Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH bolo kedysi náročné reagovať pružne na potreby praxe zmenou učebných osnov, obsahu výučby, či štruktúry predmetov. „Dnes to už nie je pravda. Zmenili sme filozofiu a snažíme sa o maximálnu flexibilitu, zvyšovanie kvality a prepojenie s praxou. Vytvorili sme špecializované ústavy, prototypové centrá. Postavili sme technologické inovačné centrum, ktoré je konkurencieschopné. Najviac ma však teší, že ich súčasťou sú mladí ľudia, ktorí sa do procesov aktívne zapájajú,“ skonštatoval dekan TU KE  Jozef Živčák.

Podujatie podporili: Asociácia priemyselných zväzov, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Matador Group, Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., SOVA Digital a.s. a ŽOS Vrútky, a.s.

Podujatia sa zúčastnili: ANDRITZ Slovakia s.r.o., Boge Elastmetall Slovakia a.s., BSH Drives and Pumps s.r.o., Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Embraco Slovakia s.r.o., FoIA, Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o., KraussMaffei Technologies, spol. s r.o., Manz Slovakia, s. r. o., MATADOR Group, Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., ŠVEC a SPOL, TATRAVAGÓNKA, a.s., U-Shin Slovakia s. r. o., Vaillant Group, Valeo Group, ZKW Slovakia s.r.o., ŽOS Vrútky, a.s. a študentské tímy zo strojníckych fakúlt z Košíc, Bratislavy a zo Žiliny, zástupcovia Asociácie priemyselných zväzov a hlavný organizátor podujatia spoločnosť SOVA Digital a.s.

__________

Organizátor a odborný garant  podujatia:
SOVA Digital už 29 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR, za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. SOVA Digital má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.
Viac informácií na www.sova.sk


Partner podujatia:
Asociácia priemyselných zväzov je vyššia zamestnávateľská organizácia, ktorá zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Ako člen Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky reprezentuje viac ako 400 firiem. Asociácia ovplyvňuje hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladie dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť.
Viac informácií na www.asociaciapz.sk