Skip to main content

Observer

Autor: 12. decembra 201719 októbra, 2018Výroba a logistika

V tipe vám predstavíme užitočnú funkcionalitu nazývanú Observer. Observer slúži na sledovanie premenných (variables).

Keď  sledovaná premenná zmení hodnotu, Observer  spustí nami navolenú metódu. Pomocou Observer vieme sledovať hodnoty boolean (true/false), počet MU v objekte (numMU), či je objekt v poruche (failed=true/false), hodnotu (value) objektu variable, rýchlosť (speed), Transporter, zmenu kapacity (capacity) zásobníka, procesný čas (proctime) Singleproc, či je objekt prázdny (empty= true/false), objekt plný (full= true/false) a mnoho iných premenných.

Využitie Observeru si predstavíme na jednoduchom príklade pri poruchovosti (failure) objektu Singleproc. Ak sa Singleproc dostane do poruchy (failed= true), tak spustí metódu „observer_method“ a metóda zapíše do tabuľky „Failures_table” čas  a dátum vzniku poruchy. Ak v Singleproc skončí porucha (failed= false), zapíše do druhého stĺpca tabuľky čas a dátum skončenia poruchy a do tretieho stĺpca zapíše celkové trvanie poruchy (vykoná rozdiel druhého a prvého stĺpca). Po resetovaní simulácie sa pomocou metódy „reset” vymaže obsah tabuľky „Failures_table“.

Simulačný model:

Parametre objektov:
Source: Interval: 0 s
SingleProc: proctime: 60 s
SingleProc: Failures: 60% Availability, MTTR: 10 min.
Buffer: kapacita: 1000
Eventcontroller End time: 8:00:00

Nastavenie poruchovosti SingleProc:

Metóda „Observer_method“:

Vytvorenie Observer v SingleProc:

V Singleproc si otvoríme lištu „Tools“ a zvolíme „Edit Observers“.

Otvorí sa nám okno, zvolíme vytvoriť nový Observer a zvolíme sledovanú premennú Observer Value: „Failed“ a do Executed method: vložíme metódu „Observer_method“.

Metóda „Reset“: 

Po spustení simulácie na 8 hodín dostaneme tieto dáta do tabuľky „Failures_table“: