Skip to main content

V priebehu uplynulých desaťročí prešlo odvetvie výroby nástrojov významnými zmenami. Čoraz komplexnejšie požiadavky trhu, skracujúce sa termíny, cenový tlak konkurencie z Číny a iných rozvíjajúcich sa krajín, ale aj nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu a mnohé ďalšie vplyvy ich dnes stavajú pred náročné výzvy. Na to, aby mohli nástrojári obslúžiť individuálne zadania zákazníkov a zostať konkurencieschopní, je potrebný vysoký stupeň flexibility. Stojí za ňou digitalizácia, dobrá organizácia a strategické riadenie. O integrácii výroby nástrojov, digitalizácii, metodike práce a riadenia, ale aj o odbornosti a budovaní edukovanej komunity nástrojárov sme hovorili s Martinom Vešelényim, obchodným manažérom SOVA Digital.
 

Čo dnes charakterizuje slovenských výrobcov nástrojov?

Odvetvie prešlo v posledných desaťročiach výraznou premenou. Od remeselne orientovanej výroby nástrojov k priemyselnej. Veľká časť slovenských nástrojární je viazaná primárne na automobilový priemysel. Platí, že o priazni zákazníka rozhoduje uspokojenie dodania kvalitného produktu v dohodnutom čase. Nástroje sa vyrábajú iba v jednej alebo malých sériách s nízkymi opakovaniami, čo kladie veľké nároky na zvládnutie plánovania a aj samotný proces a kontrolu výroby. Tu majú slovenskí nástrojári ešte čo dobiehať. V súčasnosti stoja pred niekoľkými kľúčovými výzvami. Okrem iných digitalizovať procesy, zvýšiť integráciu výroby, podporovať odborné zručnosti nástrojárov.

Keby sme mohli paušalizovať, aký je profil nástrojára?

Nástrojárne historicky vznikali vždy okolo schopných ľudí, ktorí majú know-how. Trh sa v ostatnom období dynamicky zmenil, k veľkým zmenám došlo aj na strane zákazníka. To formovalo aj profil nástrojárov. Už to nie sú len špecialisti na jednotlivé spracovateľské postupy, ale sú to univerzálni riešitelia problémov zákazníkov. Sú odborníci, ktorí musia obsiahnuť veľmi komplexnú problematiku. Know-how získavajú postupne v praxi. O ich odborný rast sa však musia postarať samotné firmy. Nevyrieši to za nich nikto iný, aj vzhľadom na to, že výroba nástrojov je veľmi špecifická činnosť. Slovenské školy zatiaľ absolventov s týmto zameraním pripravujú len veľmi okrajovo. Ak študent prejaví záujem o tento smer, musí si nájsť firmu, a s ňou spojiť svoj ďalší odborný rast. Tým, že sú nástrojárne z väčšej časti zákazková prototypová výroba je kompetencia a skúsenosť špecialistov na výrobu nástrojov enormne dôležitá.

Tým, že sú nástrojárne z väčšej časti zákazková prototypová výroba, je kompetencia a skúsenosť špecialistov na výrobu nástrojov enormne dôležitá.

Môžete pomenovať trendy, ktoré sa dajú zachytiť v dnešných nástrojárňach?

Tým, že sa skracujú výrobné cykly výrobkov, zákazníci chcú, aby diel bol kvalitný na prvý raz. Kladú vysoké nároky na presnosť, precíznosť a dodržanie termínov. Štandardným problémom nástrojární je zmenové konanie. Zákazník má často veľa požiadaviek na zmenu. Stáva sa, že nástroj je rozkreslený na 60 percent, a zrazu príde zmena. Veľmi často to znamená začať s procesom návrhu od začiatku, resp. meniť podstatnú časť už vytvorenej 3D konštrukcie. Nástrojárne potrebujú naliehavo pracovať na nastavení efektívneho výkonu a systematickom budovaní zohratého flexibilného celku. Proti zvyšovaniu efektivity nástrojární stojí, okrem pomalej integrácie výroby a nedostatočnej digitalizácii riadenia a procesov, aj na prvý pohľad neškodný, v skutočnosti však veľmi rizikový postoj nástrojárov, z ktorého je zrejmé, že si na straty a plytvania zvykli. Berú to tak, že patria k ich práci, je to proces, a strata je jeho súčasťou. Nemajú vedomosť o tom, ako sa tomu vyhnúť, a preto jednoducho akceptujú, že je to tak.

Vaše hodnotenie viac ako naznačuje, že nástrojárne by mali prejsť zmenou. Kam by mala smerovať?

Zmena je nevyhnutná. Je to postupná vývojová záležitosť, ktorá akcelerovala situáciou spôsobenou Covidom-19. Nástrojári dnes nevyužívajú dostatočne príležitosti, ktoré prinášajú nové technológie, digitalizácia. V digitalizácii potrebujú naliehavo urobiť krok, najprv ten v hlavách manažérov a aj ten reálny. Pri sledovaní dynamiky vývoja priemyselnej výroby, a po vlastných skúsenostiach môžem skonštatovať, že nástrojári prostredníctvom digitalizácie významne zefektívnia svoje prevádzky a zvýšia tak pridanú hodnotu pre zákazníkov vo finálnej výrobe. To je aj pre nás motiváciou pre hľadanie efektívneho využitia všetkých procesov podieľajúcich sa na výrobe nástrojov. Na pozadí aktuálnych výziev musia nástrojárne využiť svoj potenciál, a s tým im vieme pomôcť.

Pri sledovaní dynamiky vývoja, a po vlastných skúsenostiach priemyselnej výroby môžem skonštatovať, že nástrojári prostredníctvom digitalizácie významne zefektívnia svoje prevádzky a zvýšia tak pridanú hodnotu pre zákazníkov vo finálnej výrobe.

Keď sa na to pozrieme dôkladnejšie, s akým problémami, prekážkami sa boria v predvýrobných fázach?

Vyberiem tie najvypuklejšie a najcharakteristickejšie v prierezovej vzorke nástrojární. Na začiatku je to cenovo ponukové konanie. Charakteristickým problémom nástrojární je, že sa pri väzbe na automotive klienta uvoľňuje veľký balík projektov vždy v krátkom časovom okne. Nástrojári sa väčšinou neuchádzajú o jeden projekt, ale reagujú na balík projektov, na ktoré musia urobiť cenové ponuky vo veľmi krátkom čase. Musia byť presné čo do nákladov na realizáciu, a súčasne musia byť aj o zisku. Robia ich skúsení nástrojári. Ak je však takýto človek PN, OČR, alebo odíde, firma zväčša stráca know-how aj preto, že veľká časť nástrojární nemá zriadené univerzálne úložisko týchto vedomostí. Tu sa odkrýva jeden z veľkých problémov nástrojárov, že špecialisti nosia všetko v hlave, prípadne zaznamenané na lokálnych diskoch s komplikovaným zdieľaním s kolegami. Ak o toto know-how nástrojáreň príde, je to veľká strata. Aj s týmto problémom vie jednoducho pomôcť systém, ktorý je veľmi presný a veľmi rýchlo generuje ceny nástroja, navyše umožní identifikovať plytvania, ktoré spomínaní špecialisti berú ako štandardnú súčasť života, a nemajú možnosť vidieť čo by bolo možné robiť efektívnejšie.

Ako vidíte potenciál pre zefektívnenie fungovania konštrukčného oddelenia nástrojární?

Problém v konštrukcii je primárne s distribúciou dát, so zmenovými konaniami a metodikou práce. Každodennou realitou na oddeleniach konštrukcie býva, že konštruktéri sú doslova zavalení prácou, ktorá nie je ich primárnou kompetenciou. Musia často zabiehať do výroby, aby vysvetlili ľuďom, ktorí návrh vyrábajú alebo skladajú, ako to mysleli, obchodník od nich vyžaduje podklady, fotografie, screenshoty rozpracovaného návrhu a podobne. Čo znamená, že svoj produktívny čas nevenujú konštrukčnej práci, ale obslužným aktivitám. Tie môžu predstavovať aj 30 až 50 percent času.

Pracujú konštruktéri podľa metodík?

Nie, metodiku v nástrojárňach nikto nerieši. Tu sa veľmi výrazne ukazujú komplikácie, ktoré sú z jej absenciou spojené. Dnes si vo väčšine konštrukcií každý robí po svojom, na svojom vlastnom piesočku. Platí pravidlo urob to podľa svojho najlepšieho uváženia. Mnohí si hovoria, že ´však každý vie konštruovať´. Častým výsledkom je situácia, že ak príde požiadavka na zmenu, tak sa musí celý nástroj konštruovať nanovo, pretože štruktúra stromu 3D modelu je tak zle postavená, že je to jednoduchšie ako ho opraviť. Dobre nastavená metodika dokáže nástrojáreň veľmi efektívne zrýchliť. Najmä v prípade, že sa dejú neočakávané veci, odíde konštruktér, nemôže pokračovať… Vytvoriť jednotný spôsob práce pre konštruktérov nie je z hľadiska investície náročné, a prínos je ďalekosiahly.

Vytvoriť jednotný spôsob práce pre konštruktérov nie je z hľadiska investície náročné, a prínos je ďalekosiahly.

Trendom, o ktorom sa začína hovoriť čoraz častejšie je bezvýkresová výroba. Ako sa k nej stavajú nástrojárne?

Nástrojári začínajú rozmýšľať ako odbúrať výkresy, aby sa eliminovala chybovosť a zrýchlil sa celý proces. Takto sa dostanú informácie priamo do výroby bez pochýb, či je papier aktuálny alebo už nie. Doba nám ukázala, že musíme inovovať, a toto je jeden zo sledu logických a nevyhnutných krokov. Odbúrajú sa chyby, ktoré plynú z revízií a zmien v konštrukcii či technológii. Je to vyslovene jedna veľká aktuálna téma. Nástrojári však ešte zvádzajú vnútorný boj sami so sebou, či sa do nej pustiť. Majú roky zaužívané svoje postupy, majú svoj papier v ruke, ale súčasne vnímajú, že je to čoraz väčšie riziko. Máme nástroje ako pomôcť nástrojárňam prejsť na bezvýkresovú výrobu a dokumentáciu, ich vyžitie umožní dramatický posun v efektivite.

Ako sa nástrojári starajú o dáta?

Majú zväčša vytvorený systém ukladania dát do priečinkov v štruktúre Windows niekde na firemnom serveri a k tomu ešte dáta uložené na lokálnych diskoch, USB kľúčoch. Tak sa kumuluje množstvo dát, a ľudia strácajú prehľad. S tým sú však spojené komplikácie. Napríklad, jednou z nich je, a to si nástrojári neuvedomujú, samotné vyhľadávanie a ukladanie, ktoré je zbytočnou stratu času a energie. Aj tu zaznamenávame znepokojujúci fakt, že manažéri firiem sú s takýmto stavom zväčša spokojní. Povedia si: ´dáta máme zorganizované´. Ale ľudia, ktorí s takto uloženými dátami pracujú dennodenne, s tým problém majú. Stáva sa, že dáta zabudnú uložiť alebo ich nahrajú do nesprávneho priečinku, stačí jeden chybný „preklik“ a spúšťa sa séria komplikácií. Zbytočných. Ak s chybnými dátami potom niekto ďalší pracuje, chyba sa násobí, podpíše sa na zdržaní, kvalite, zvyšuje náklady, znižuje zisk…

Pozrime sa na technológov, tí definujú proces výroby, a ten treba precízne naprogramovať…

Technológovia doslova trpia na to, či k nim prídu správne dáta. Ich problémom je tiež efektivita práce. CAM programátori by sa mali väčšinu svojho času zaoberať tvorbou programu, prípadne odskúšať či je program dobrý. Musia sa však venovať aj príprave dokumentácie pre výrobu, ktorú už dnes vieme zautomatizovať, a tak čas programátora ušetriť. Na automatizáciu existujú v našej ponuke inteligentné riešenia, ktoré podporia ich prácu tak, aby napríklad odbúrali rutinné programovanie opakujúcich sa dielov. Vytvorenie programu sa tým môže skrátiť z hodiny na päť minút, a to je extrémna úspora času. Veľmi dôležité je odsimulovať program, ktorý bude na CNC centre bežať dlhú dobu a diel, ktorý bude jeho výsledkom, je drahý, a musí byť presný. Programátor si potrebuje byť istý, že program, ktorý od neho odíde, môže bežať aj cez noc, bez prítomnosti operátora, ktorý by pri náznaku problému musel zatlačiť núdzové červené tlačidlo. Toto sú dôležité veci, ktoré však zďaleka nie sú v nástrojárňach samozrejmosťou.

A ak s chybnými dátami potom niekto ďalší pracuje, chyba sa násobí, podpíše sa na zdržaní, kvalite, zvyšuje náklady, znižuje zisk…

Napriek povšimnutiahodným prínosom v efektivite riadenia a výroby, nie je simulácia stále súčasťou predvýrobných fáz výroby nástrojárov, prečo?

Áno, zatiaľ nie je dostatočne implementovaná a využívaná. Ale pri zvyšujúcej sa potrebe optimalizácie sa testovanie návrhov a rozhodnutí postupne začína uplatňovať aj v nástrojárňach. Prispievame k nemu aj našou ponukou jedinečných simulačných riešení od konštrukcie cez prípravu technológie. Vieme ošetriť nielen simuláciu vnútorných pohybov nástroja, ale aj simulácie celého stroja v rámci jeho vlastnej kinematiky. Systém odsimuluje presne ako sa bude hýbať, či vreteno, či stôl daného stroja v reálnom čase. Je to jedinečná forma odladenia, ktoré sa udeje v digitálnej forme. Potom môžeme s maximálnou spokojnosťou pustiť program do výroby a som si istý, že nenastane žiadny problém. Rovnako  jednoducho vieme do vytvorenej simulácie zaniesť aj zmeny zo zmenového konania v konštrukcii. Simulácie sú pre nástrojárov, ktorí vyrábajú na päťosích strojoch, čo je skutočne komplikovaný proces, nutnosťou.

Čím sú vaše riešenia iné ako konkurenčné ponuky?

Poznáme dôkladne trh, ponuky a možnosti našich konkurentov. Preto môžeme tvrdiť, že naša jedinečnosť je v komplexnosti riešení a prístupe. Pozeráme sa na nástrojárne ako na celok a vieme sa pohrať s nastavením procesov tak, aby bola nástrojáreň efektívna v každom svojom procese. To je naša konkurenčná výhoda. Pre každého je iná cesta, pretože každý už má svoje procesy nejako pokryté, používa nejaké nástroje. Vieme riešiť jednotlivé časti, a vieme nastaviť komplexné riešenie pre efektívnu spoluprácu všetkých oddelení a procesov vo firme. Dáta a procesy sú vo firme  previazané, a každý jeden výstup z každého oddelenia je vstupom pre iné oddelenie. Vieme poradiť a navrhnúť riešenie, ako ich komunikáciu a spoluprácu vyladiť.

Čo vás vyrušilo, zaujalo, či prekvapilo pri spolupráci s nástrojárňami?

Je toho viac, ale ako kľúčový vnímam rozpor vo vnímaní a hodnotení vzájomnej komunikácie, zdieľaní dát a informácií naprieč oddeleniami, ktorá je východiskom pri budovaní modernej výkonnej nástrojárne, a firmy všeobecne, z pohľadu manažmentu a samotných nástrojárov. Vnímajú ju rozdielne. Nástrojári hodnotia  komunikáciu s ostatnými oddeleniami ako zlú, nemajú potrebné a správne informácie, a na základe chybných informácií sa robia zlé rozhodnutia. Naopak, manažmenty nezachytili, že v zdieľaní informácií naprieč oddeleniami, aktuálnosťou a korektnosťou dát je problém… Je potrebné si uvedomiť, že tok dát a informácií cez jednotlivé oddelenia dokáže naozaj efektívne zvyšovať výkon celej firmy. Nastáva symbiotický efekt, a odrazu sa vám zlepší príprava cenových ponúk, konštrukcia, technológia, projektové riadenie, všetko naraz. A na to stačí jeden systém, ktorý prepojí komunikáciu tých správnych ľudí a tímov.

Ak sa však tieto problémy odstránia, dokáže sa naozaj efektívne zvyšovať výkon celej firmy, nastane symbiotický efekt a zlepší sa vám zrazu príprava, konštrukcia, technológia, projektové riadenie, všetko naraz.

Počas karanténnych mesiacov ste pre nástrojárov zorganizovali seriál webinárov, ako ste vyhodnotili spätnú väzbu?

Doterajšia práca s nástrojármi nás postavila pred záväzok vytvoriť komunitu, v ktorej chceme byť takým partnerom, ktorý im dokáže poradiť, viesť. Poznáme ich, vieme s čím sa boria a vieme im pomôcť v tom ako používať nástroj, ktorý využívajú a zároveň im poradiť čo majú nasadiť vo svojej práci, aby vyrábali lepšie a rýchlejšie. Zároveň chceme komunikovať a dostávať spätnú väzbu o tom, čo ich trápi, aké sú ich výzvy dnes a v budúcnosti. Vstupujeme do spolupráce s univerzitami, akademickými i odbornými kapacitami v tejto oblasti. Cítim, že to bude veľkým prínosom. Chceme pracovať na podpore budovania moderných nástrojární systematicky. Odvetvie sa musí stať výrazne kooperatívnejším. Svet sa niekam pohol a my chceme nástrojárňam pomáhať držať krok so všetkým čo priniesol.