Skip to main content

Vo výrobách jednoúčelových strojov už nie je veľa priestoru pre splnenie požiadaviek zákazníkov na nižšie ceny a kratšie výrobné časy. Dopyt prevyšuje kapacitné možnosti firiem a vytvára obrovský tlak na efektívne riadenie výroby a zosúladenie všetkých oddelení naprieč firmou. S riešením, ktoré v týchto situáciách dokáže výrobu významne zefektívniť, podnikom pomáha program SOVA INTEGRID PL (Production Line – jednoúčelové stroje). Priblížia nám ho aplikačný inžinier Jozef Ferenčík a obchodný riaditeľ Richard Janáč.

V čom je výroba jednoúčelových strojov špecifická?

Jozef Ferenčík (JF): Pri vývoji a návrhu jednoúčelových strojov musia spolupracovať strojní konštruktéri s elektrokonštruktérmi a PLC programátormi. Skĺbiť všetky tieto profesie a ich výstupy do jedného funkčného celku je veľmi náročné. Nie je nič výnimočné, keď PLC programátor tvorí program na postavenej linke u zákazníka, a často odstraňuje aj chyby, ktoré vznikli na strojnej, alebo elektrickej konštrukcii. Nesúlad medzi jednotlivými návrhmi sa neskôr zložito odstraňuje buď vo výrobe alebo pri uvádzaní do prevádzky u zákazníka, čo výrazne zvyšuje náklady a ohrozuje termíny.

Vývoj jednoúčelových strojov si vyžaduje kvalifikovaných odborníkov v niekoľkých profesijných zameraniach. Majú ich podniky dostatok?

JF: Tak ako vo všetkých technických profesiách, aj tu je samozrejme problém s kvalifikovanými odborníkmi. Dobrou správou je, že na niektorých technických fakultách sú ľudia, ktorí majú veľkú snahu učiť študentov to, čo vyžaduje prax. Nadviazali sme spoluprácu s niektorými z nich a som presvedčený, že máme študentom čo ponúknuť a rozšíriť ich možnosti vzdelávania. Rozbiehame napríklad spoluprácu s Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave. Cieľom spolupráce je dať študentom k dispozícii technológie a know-how v oblasti tvorby digitálneho dvojčaťa tak, aby absolventi boli schopní priniesť tieto technológie na svoje budúce pracoviská.

Ktoré sú najvýraznejšie obmedzenia a prekážky pri kooperácii profesií vo výrobe?

JF: Jednou z najväčších prekážok pri návrhu linky v obvyklom nastavení u výrobcov liniek je, že jednotlivé profesie musia v rámci procesného flow nasledovať za sebou. Elektro projektant nemôže urobiť finálny návrh, kým nie je dokončená mechanická konštrukcia. Podobne PLC programátor musí počkať na dokončenie mechanickej aj elektrickej konštrukcie. Aby odladil program do finálnej podoby, čaká aj na postavenie fyzického stroja. Tým sa všetci dostávajú do časového stresu. Ak meškajú predchádzajúce profesie, obyčajne to musí dobiehať PLC programátor.

Jednou z najväčších prekážok pri návrhu linky v obvyklom nastavení u výrobcov liniek je, že jednotlivé profesie musia v rámci procesného flow nasledovať za sebou.

Jozef Ferenčík

SOVA Digital má unikátne riešenie návrhového procesu jednoúčelových strojov. Čo prinesie firmám ak do procesu zavedú jeho nástroje?

JF: SOVA Digital prináša na trh program SOVA INTEGRID PL (Production Line – jednoúčelové stroje). Jeho významnou súčasťou je riešenie, v ktorom prepájame virtuálny 3D model stroja mechanickej konštrukcie na vývojové prostredie PLC programátora. Výsledok tohto prepojenia je však veľmi významným krokom pre riešenie spomenutých problémov. Programátorovi to prinesie možnosť začať tvoriť program výrazne skôr ako doteraz, napríklad súčasne s elektro projektantom. Okrem toho, že má PLC programátor viac času, program robí v pohodlí svojej kancelárie, nie u zákazníka, a tiež nehrozí poškodenie stroja pri odlaďovaní jednotlivých sekvencií. Na fyzickom stroji už potom iba doladí presné polohy, prípadne rýchlosti.

Predstavte nám program SOVA INTEGRID PL bližšie.

JF: SOVA INTEGRID PL by som rozdelil na dve základné oblasti. Prvou je tzv. „Virtual Commissioning – virtuálne sprevádzkovanie“, ktoré, ako bolo spomenuté, prepája 3D model stroja s vývojárskym prostredím PLC programátora. Inak povedané, vytvorením digitálneho dvojčaťa budúceho stroja. Tou druhou časťou je komplexná správa procesov a dát od spracovania dopytu, cez tvorbu konceptu, detailnej konštrukcie, až po odovzdanie dát do výroby a montáže.

Richard Janáč (RJ): Výroba liniek a jednoúčelových strojov je typická zákazková výroba, kde je veľmi nízka, až žiadna opakovanosť. Každý výrobok je unikátny. Je zložité predstaviť si, ako procesy v takýchto firmách prepájať a digitalizovať. Účelom INTEGRIDu PL je priviesť podniky vyrábajúce linky a jednoúčelové stroje k efektívnej integrácii a digitalizácii procesov.

Ako ovplyvňuje integrované riadenie zákazky postupy a procesy?

JF: V stručnosti sa dá povedať, že umožňuje radiť mnohé procesy paralelne namiesto doterajšieho sériového riadenia. Integrované riadenie v konečnom dôsledku skráti celkový čas riešenia zákazky a zníži náklady. Okrem toho výraznou mierou prispieva k poriadku v dátach, k lepšiemu prehľadu o stave jednotlivých úloh, ktoré súvisia s riešením zákazky, a jasnému nastaveniu pravidiel a zodpovednosti za úlohy.

Integrované riadenie skráti celkový čas riešenia zákazky a zníži náklady. Okrem toho výraznou mierou prispieva k poriadku v dátach, k lepšiemu prehľadu o stave jednotlivých úloh, a jasnému nastaveniu pravidiel a zodpovednosti za úlohy.

Plánovanie a riadenie výroby je kľúčom ku kvalitnému výsledku. Ako plánovať primerane potrebám s efektívnym využívaním všetkých zdrojov vo výrobe?

RJ: Samozrejme, toto je problémom vo všetkých výrobných firmách. Výrobcovia jednoúčelových strojov sa v posledných rokoch dostali do situácie, kedy dopyt prevyšuje kapacitné možnosti týchto firiem, a vzniká tu obrovský tlak na efektívne riadenie výroby a zosúladenie všetkých oddelení naprieč firmou, hlavne však konštrukcie, nákupu a výroby. Hlavnú úlohu tu zohráva ERP systém, ktorý efektívne riadi vnútropodnikové procesy a zdroje, a poskytuje manažérom a vedúcim pracovníkom podklady pre rozhodovanie.

Ako efektívne zvládnuť technologickú prípravu výroby jednoúčelových strojov?

RJ: Výrobcovia jednoúčelových strojov neriešia klasickú technologickú prípravu výroby tak ako bežné strojárske podniky. Samozrejme technológiu pri CNC obrábaní riešia CAM programom, ale čo sa týka samotnej montáže jednoúčelového stroja, tá pripomína skôr lego – je to prevažne skladačka z automatizačných prvkov a štandardných hliníkových profilov, resp. oceľových rámov. Tu je veľmi dôležité, aby mali ľudia vo výrobe k dispozícii prístup k 3D modelu stroja, aby si pri montáži mohli pozrieť, ako je stroj navrhnutý, objasniť si presne každý detail, robiť si rozpady zostáv, a pod. Pri takých veľkých a zložitých zariadeniach sa to už iba z výkresov vyčítať nedá.

Prečo je digitalizácia pre výrobu jednoúčelových strojov dôležitá? Čo do riadenia a výrobných procesov prináša?

JF: Zákazníci neustále tlačia dodávateľov a výrobcov jednoúčelových strojov do nižších cien a kratších časov dodávok. Dodávatelia sú dnes v stave, kedy už nemajú veľa priestoru ako neustále plniť tieto požiadavky zákazníkov. Obyčajne sa to snažia riešiť prijímaním väčšieho počtu ľudí, alebo ich tlačia do zrýchľovania. To sa však nedá robiť stále. Je potrebné výrazne zmeniť spôsob práce. Sme presvedčení, že práve naše riešenie SOVA INTEGRID PL je cestou, ako toto zrýchlenie dosiahnuť, a zároveň znížiť náklady na vývoj strojov.

Výrobcovia jednoúčelových strojov sa v posledných rokoch dostali do situácie, kedy dopyt prevyšuje kapacitné možnosti týchto firiem, a vzniká tu obrovský tlak na efektívne riadenie výroby a zosúladenie všetkých oddelení naprieč firmou, hlavne však konštrukcie, nákupu a výroby.

Richard Janáč

Ako menia procesy vývoja a výroby jednoúčelových strojov simulačné nástroje?

JF: Najväčším prínosom je možnosť odsimulovať si rôzne scenáre funkčnosti stroja, a odhaliť prípadné chyby už vo fáze návrhu. Ak sa na chybu príde už počas návrhu, jej odstránenie býva ďaleko rýchlejšie a lacnejšie, ako na hotovom stroji.

Konštrukcia si vyžaduje dôslednú koordináciu zariadení a integráciu do ďalších procesov. Akými nástrojmi jej pomáha INTEGRID PL?

JF: Pre integráciu rôznych SW nástrojov, ktoré sa v každej firme používajú, nasadzujeme Teamcenter od spoločnosti Siemens. Je to najmä z toho dôvodu, že umožňuje integrovať množstvo softvérových riešení od rôznych firiem, od strojárskych CAD systémov, systémov pre elektro konštrukciu až po vývojárske nástroje PLC programátorov. Okrem toho umožňuje riadiť procesy celej firmy, vrátane projektového riadenia.

Ako postupovať pri aplikovaní programu SOVA INTEGRID PL? Aký je priebeh spolupráce?

JF: To je veľmi rôznorodé, podľa toho o akú firmu ide. Každá firma už má nejaké SW riešenia. V prvom rade sa vždy rozprávame so zákazníkom, aká je jeho predstava o budúcnosti, čo by chcel dosiahnuť, ale aj aké sú jeho najväčšie aktuálne problémy, a podľa toho vybrať a nastaviť vhodné riešenie.

RJ: Súhlasím s Jozefom, vždy sa snažíme so zákazníkom hľadať vhodné riešenia, a pomáhať mu napĺňať jeho vízie. Stáva sa, že zákazník nemá jasnú predstavu ako digitalizovať procesy vo svojej firme, kde začať, aké prekážky musí prekonať…na to sme tu my, aby sme mu na základe našich skúseností pomáhali nastaviť vhodnú stratégiu. Snažíme sa s našimi zákazníkmi budovať dlhodobú spoluprácu založenú na vzájomnej dôvere, chceme byť pre nich partnerom, ktorý ich dokáže neustále posúvať v digitalizácii ďalej na svetovú úroveň.