Skip to main content

Všetci tušíme, že po koronakríze sa nevrátime do stavu, aký tu bol pred ňou. Je potrebné robiť zmeny, a nielen preto, aby sme boli pripravení reagovať na podobné situácie aj v budúcnosti. Kríza postavila výrobné podniky pred výzvy z externého i interného prostredia. Manažmentom firiem dáva šancu pozrieť sa na príležitosti novou optikou. V ich hľadáčiku nesmú chýbať predvýrobné procesy. Tie dnes vykazujú vysokú mieru plytvania, a teda aj potenciál, ktorý dokáže ovplyvniť efektivitu celej výroby. O digitalizácii a manažmente dát, o tom ako zefektívniť predvýrobné procesy, o plytvaní, či o zvyšovaní efektivity na oddeleniach konštrukcie sme hovorili s obchodným riaditeľom SOVA Digital Richardom Janáčom.

K akým zisteniam podľa vás dospeli výrobné podniky v dôsledku udalostí spojených s pandémiou?  Čo odhalila?

Firmy počas pandémie pochopili, ako dôležité je zabezpečiť komunikáciu v tíme, a zdieľanie správnych a aktuálnych dát. Tiež zistili, že je veľa činností, ktoré “nevyžadujú” človeka na pracovisku, pokiaľ je zabezpečená komunikácia a zdieľanie potrebných informácií. Z reakcie zákazníkov vieme, že sa dokonca ukázalo ako vedia byť ľudia v home office efektívnejší v porovnaní s prácou v priestoroch podniku, pretože nie sú vyrušovaní, vedia si lepšie rozvrhnúť svoj čas. Ale v tomto prípade sú však závislí od prístupu ku všetkým informáciám, ktoré potrebujú k svojej práci.

Čo zo spomenutého podľa vás ovplyvní budúcnosť výrob najvýraznejšie?

Kríza podčiarkla fakt, že digitalizácia a manažment dát sú pre výroby nevyhnutnosťou. Prostredníctvom nich sa predvýrobné i výrobné fázy optimalizujú veľmi rýchlo, efektívne a udržateľne. Zabezpečí, aby firemné procesy fungovali štandardne, či sú ľudia doma na home office, alebo v práci, aby všetci mali prístup k aktuálnym informáciám, ktoré potrebujú k výkonu svojej práce. Týka sa to určite aj predvýrobných etáp a samotného manažmentu, ktorý sa tak dokáže rozhodovať rýchlo a efektívne, a má podklady pre samotné riadenie.

Hovoríte o digitálnom riadení procesov a správe dát. Čo je dôležité z vášho pohľadu neopomenúť, či uvedomiť si pri jej plánovaní?

Digitalizácia prináša efekt naprieč celou firmou, pomáha zefektívňovať vnútorné firemné procesy, uchováva know-how firmy, zabezpečuje firemné štandardy, informovanosť ľudí a podporuje efektívnu spoluprácu. Ak chce dnes firma napredovať, udržať krok s konkurenciou, musí digitalizovať. Začať však v každom prípade treba tam, kde dáta vznikajú – preto je dôležité správne podchytiť predvýrobné etapy. Čiže odpoveď na otázku je – čo najviac digitalizovať svoje procesy, prepojiť softvérové aplikácie naprieč firmou a odbúrať fyzické prepisovanie dát zo systému do systému, resp. na papier.

Ak chce dnes firma napredovať, udržať krok s konkurenciou, musí digitalizovať. Začať však v každom prípade treba tam, kde dáta vznikajú – preto je dôležité správne podchytiť predvýrobné etapy.

Prečo je potrebné sledovať a optimalizovať predvýrobné procesy?

Odpoviem príkladom, na ktorom sme nedávno pracovali. Firma sa rozhodla nasadiť SAP ERP, pretože majitelia chceli mať aktuálny prehľad o výsledkoch firmy, o jej hospodárení, bežiacich zákazkách – čo je typická agenda ERP. Avšak už pri analýze pre nasadenie SAPu zistili, že im chýbajú dáta z predvýrobných etáp, aby mohli úspešne rozbehnúť informačný systém. Tu sa ukázalo v plnej “nahote”, že nemali dostatočne pripravené dáta z konštrukcie, technológie, manažment zmien… Toto je prípad veľkej časti firiem, nestačí zbierať dáta len z výroby, ale aj z predvýrobných procesov, zachytiť celý komplex informácií o podniku. Len pri spracovaní dát v tomto rozsahu sa dá pracovať na efektívnom riadení podniku.

Ako sa firmy stavajú k digitalizácii predvýrobných procesov?

K rozhodnutiu sa prepracujú pomaly. Pre mnohé je rozhodnutie postavené na snahe byť progresívny, inovatívny, hľadajú nástroje, riešenia a technológie, ktoré im pomôžu vyriešiť konkrétne problémy na prevádzkach, chcú sa udržať a rozvíjať svoj potenciál. Stoja za nimi zodpovedné manažérske rozhodnutia. Mám napríklad veľmi čerstvú referenciu, v ktorej sa jedna slovenská spoločnosť rozhodla zefektívniť a súčasne uľahčiť prácu montážnikom, nástrojárom a konštruktérom prostredníctvom vizualizácie 3D modelov vo výrobe, tzv. „bezvýkresovej“ montáže. Odbúrali ťažkopádne čítanie a orientáciu vo výkresoch, zjednodušili zmenové procesy, pomohli aj samotným konštruktérom, ktorí tak trávia menej času pri dolaďovaní a vysvetľovaní konštrukčných návrhov priamo vo výrobe. Na to, aby dosiahli výrazné zefektívnenia priamo vo výrobe, začali upratovať na konštrukcii, čiže tam, kde dáta vznikajú. Tak, aby sa do výroby dostali iba dáta, ktoré sú korektné, schválené…

Majú firmy problém identifikovať neefektívne riadenie a prevádzku v predvýrobných procesoch?

Naše zistenia hovoria, že predvýrobné procesy vykazujú veľmi vysokú mieru plytvania. O čo viac je táto skutočnosť prehliadaná, o to väčší dosah má na ďalšie fázy výroby. Konkrétne na oddeleniach konštrukcie sa pod ňu podpisuje neefektívna práca konštruktéra. Konštruktér pripravuje dáta pre iných, tlačí a distribuuje výkresovú dokumentáciu medzi jednotlivé oddelenia a pod. Veľkou chybou býva, že podniky nemajú zavedené konštrukčné a technologické štandardy, sú neprimerane zaťažení zmenovými procesmi, nekomunikujú efektívne s ostatnými zainteresovanými kolegami a oddeleniami. Robia kalkulácie. A kde sú core aktivity?

Naše zistenia hovoria, že predvýrobné procesy vykazujú veľmi vysokú mieru plytvania. O čo viac je táto skutočnosť prehliadaná, o to väčší dosah má na ďalšie fázy výroby.

Aký podiel pracovného času venuje konštruktér kreatívnej práci?

Štatistiky hovoria, že konštruktér venuje kreatívnej práci bežne 30% svojho pracovného času a až 70% ostatným obslužným úkonom. Optimálny pomer by však mal byť opačný. V aktuálnom pomere dochádza k zníženiu produktivity konštruktéra.  A to nielen spomaľuje, ale negatívne ovplyvňuje ďalšie fázy výroby. V praxi vládne „doba papierová“, ktorej aktívne pomáha excel. Mnoho oddelení konštrukcie dnes stále funguje bez digitálnej správy dát, informácie sa posúvajú v papierovej forme alebo na USB nosičoch. Progresívne a inovačné podniky však už digitalizujú, a vzďaľujú sa tým, ktorí ešte spia.

Ako začať s optimalizáciou priamo na oddelení konštrukcie?

Možností a prístupov je mnoho, každý potrebuje niečo iné, každého „tlačí topánka“ niekde inde. Máme napríklad skúsenosti s optimalizáciou a štandardizáciou práce konštrukčného tímu. Na každom z konštrukčných oddelení je možné nájsť množstvo vylepšení zavedením jednotnej metodiky práce. Efekt je už len v tom, že metodika pomáha udržať štandardy spolupráce, napríklad modelovania, takže v začatej práci jedného konštruktéra môže bez problémov pokračovať iný konštruktér. V zásade jednoduchý krok, ktorého výsledný efekt významne ovplyvní rýchlosť, chybovosť, zjednodušenie komunikácie s technológiou, výrobou, atď.

Používanie konštrukčných a technologických štandardov by malo byť samozrejmosťou v každej firme. Ak chýbajú, každý v konštrukčnom tíme si kreslí podľa „svojho“?

Áno. Stáva sa, že namiesto štandardizovaného dielu, ktorý by používali všetci, si každý navrhne, čo chce. Niekto si to spojí takou skrutkou, iný inou, a vo finále to znamená, že sa musí nakúpiť niekoľko druhov spojovacích materiálov namiesto toho, aby kupovali jeden veľkoobjemovo. Takýto postoj generuje vysoké plytvanie. Ak sa kreslí podľa štandardizovaného spôsobu konštrukcie, dodržiavajú sa pravidlá, nikto sa nemôže odchýliť, takýto výrobok sa stáva lacnejším a aj vývoj prebehne oveľa rýchlejšie. Metodiku štandardizácie ponúkame aj v našich službách. Tento princíp sa dá zaviesť aj v menších firmách, s nízkou opakovateľnosťou výroby.

Aký vplyv má na prácu konštruktérov zmenový proces?

So zmenovými procesmi sa borí veľa výrobných firiem. Prichádzajú z rôznych strán. V súvislosti so zmenou materiálov, cenou, dizajnom, špeciálnymi požiadavkami zákazníka. Tu je dôležité, aby o zmene v procese toku zákazky vedeli všetci, ktorí sa toho zúčastňujú, lebo potom sa stáva, že sa zmena síce dostane na papier, ale vyrába sa podľa predchádzajúcej revízie, pretože vo výrobe sa stále pracuje s neplatným výkresom. Nároky kustomizácie a tempo výroby je veľmi vysoké. Stačí však málo, dostať sa do komfortu digitalizáciou dát.

Konštruktér venuje kreatívnej práci bežne 30% svojho pracovného času a až 70% ostatným obslužným úkonom. Optimálny pomer by však mal byť opačný.

Previazanie konštruktéra s ostatnými procesmi v cykle sa javí ako veľký problém. Prečo a s kým?

Problémy sú rôzne. Z pohľadu životného cyklu výrobku je najzložitejšou komunikácia s technológmi. Konštruktér je autorom, povie, ako to bude vyzerať, ako to bude fungovať, a predurčí z čoho sa to vyrobí. Je zodpovedný za svoj návrh. Konštrukčné riešenie by malo mať vysoký stupeň technologickosti, čiže, aby bol výrobok čo najlacnejšie a najrýchlejšie vyrobiteľný. Preto by mal konštruktér s technológom komunikovať, aby už pri samotnej konštrukcii produktu odhaľovali problémy, resp. plytvania, ktoré môžu vznikať pri jeho výrobe. Takým problémom môže byť napr. nevhodne zvolený materiál, príliš malé tolerancie, ťažkosti pri montáži atď… Stav je však taký, že konštruktér kreslí, dokreslí a odovzdá technológovi. Technológ upresní ako sa to vyrobí. Tu nastávajú kolízie a plytvanie. Predimenzované náklady na výrobok sa následne ťahajú cez ďalšie oddelenia. Stáva sa, že pri analýzach, ktoré robíme formou workshopov vo firmách, sa tím pracujúci na jednom výrobku vidí po prvý raz!

Do akej miery ovplyvňuje konštrukcia cenu výrobku?

Náklady na vývoj a konštrukciu sa pohybujú okolo 5 % z ceny výrobku, ale ovplyvňujú náklady výroby až z 80%. Tlak na znižovanie nákladov je v každom podniku. V niektorých podnikoch sa už pri niektorých zákazkách pri podpise zmluvy podpisuje diskont, podľa ktorého je dodávateľ nútený hľadať úspory, lebo musí znižovať každoročne ceny. Tam sú už samotným procesom vedení do toho, aby sa hľadala optimalizácia. Dnes na plošnú optimalizáciu musí pristúpiť každý podnik, konkurencia je tvrdá. Finálne ceny klesajú, náklady stúpajú.

Náklady na vývoj a konštrukciu sa pohybujú okolo 5 % z ceny výrobku, ale ovplyvňujú náklady výrobku až z 80%.

Ako vnímajú podniky náklady spojené s riešením optimalizácií v predvýrobnej fáze?

Podniky so zahraničnou kapitálovou účasťou majú progresívnejší pohľad na optimalizácie procesov prostredníctvom digitalizácie, či použitie softvérového riešenia. Pri slovenských podnikoch stále platí, že ak sa ukáže potreba na softvérové, či komplexnejšie riešenie, náklady sú rozhodujúcim faktorom. Argumenty o zefektívnení, úsporách času a nákladov nepresvedčia. Čo je hmatateľné, napríklad výrobný stroj, do toho zainvestujú, to čo je nehmatateľné, to je problém.

Aký prístup zaznamenávate zo strany manažmentu?

Očakáva sa, že vôľa optimalizovať by mala vychádzať primárne od vedenia firmy. Mala by. Otázkou je, či to vedenie vníma ako problém, alebo nie. Naše zistenia hovoria, že manažéri dnes nemajú focus na konštrukciu a predvýrobné procesy. My im vieme pomôcť s nastavením procesov, nasadením vhodného riešenia, vyškolením ľudí, ale klímu vo firme musí nastaviť manažér. Preto je firmy potrebné edukovať a viesť, aby využívali nástroje a prístupy, ktoré im pomôžu rozvíjať sa. Motivovať ich, byť silnými v riadení projektov a procesov, a prevziať kontrolu nad kľúčovými procesmi ovplyvňujúcimi nákladovosť výrobku.

Čím ste iní ako konkurencia? Každý z konkurentov hovorí o prístupe, najefektívnejšom technologickom riešení…

Iní sme tým, že sa na veci pozeráme komplexnejšie. Každý z našich konkurentov ponúka časť skladačky. Ja si trúfnem povedať, že riešime najväčšiu časť skladačky. Keď riešime predvývoj, vieme sa postupne posunúť aj na výrobu, a zabezpečiť plynulosť dát od obchodníka vstupujúceho do jednaní, cez kalkulácie, konštrukciu, technológiu, až po výrobu. Firmám to dáva zmysel, uvedomujú si to ak ukážeme, ako optimalizácia tečie cez celú firmu. Náš tím má know-how budovaný 29 rokov. Od konkurencie nás odlišuje náš prístup, rozsah našich znalostí o procesoch a ponuka technologických riešení. Každý podnik je špecifický a rovnako špecifické musí byť aj riešenie. Niekedy je riešením zjednodušenie procesov, inokedy odstránenie viacerých prekážok v práci, či vytvorenie dátovej platformy a zabezpečenie komunikácie štandardizáciou a inými opatreniami, ale vždy tak, aby podniky zvyšovali kvalitu, znižovali čas a náklady.