Skip to main content

Keď si zoberieme koľko rozhodnutí sa dnes v zákazkovo orientovaných podnikoch robí na základe odhadu, koľko času sa stráca zbytočnými aktivitami, pretože manažérom chýbajú informácie. Koľko je v nich intuície, emócií, chybných úsudkov ústiacich do plytvania, chýb a strát… Uvedomíme si, že je tu obrovský priestor na zlepšovanie. O tom, ako to dosiahnuť, ako priviesť zákazkové podniky k digitálnemu systému riadenia, a o novom programe SOVA INTEGRID CP (Custom Production – zákazková výroba), ktorý im v tom pomáha, sme sa rozprávali s Radovanom Benkovským, projektovým manažérom CITO Digital.

Zákazkovo orientované podniky sú veľkou časťou vášho portfólia, čím dnes spolu s nimi prechádzate?

Zákazkovo orientované podniky sú veľkou skupinou podnikov, a na Slovensku sú najčastejším typom výrob v segmente malých a stredných podnikov. Charakterizuje ich veľmi nízka opakovanosť, vysoká rozmanitosť aktivít, veľmi ťažko sa v nich aplikuje automatizácia, pretože sa veci neustále menia, veľmi ťažko sa informácie pripravujú, zbierajú, ale aj vyhodnocujú. Podnikom to prináša výrazne nižšiu efektivitu, straty, plytvanie a chybovosť rozhodnutí, ako pri sériových výrobách. Mnohé však pochopili, že riešením je pre nich digitalizácia, rešpektujúca špecifiká zákazkovej výroby. Dodávatelia IT sa primárne zameriavajú na väčšie výrobné podniky, vyznačujúce sa vysokou opakovanosťou. A na trhu tak vzniká medzera. Práve pre túto skupinu výrob sme sa rozhodli vytvoriť v SOVA Group špecializovanú sekciu, ktorá rozumie potrebám zákazkovo riadených firiem, a má práve pre tento typ podnikov pripravený špecializovaný integračný program SOVA INTEGRID CP.

Zákazkovo orientované výroby musia na dynamiku trhu reagovať veľmi rýchlymi strategickými rozhodnutiami. Ako im v tom pomáha SOVA INTEGRID CP?

Základným aspektom pružnej reakcie na požiadavky trhu je mať prehľad o interných procesoch, o aktuálnych dostupných kapacitách, o finančných hodnotách skladov a mnoho, mnoho ďalších. Tieto informácie je potrebné mať k dispozícii online, a to sa dá zabezpečiť digitalizáciou procesov a priebežným zberom dát, ktoré sú ďalej spracovávané na rôzne analýzy. Preberanie dát je možné zabezpečiť aj automatizovanými krokmi, ako napr. zber dát zo strojov. Základom je mať informácie, správne ich vyhodnocovať, a na základe nich sa správne rozhodnúť. Presne tieto riešenia INTEGRID CP ponúka, a takýmito možnosťami posúvame našich zákazníkov vpred.

Radovan Benkovský

Prečo je prehľad o celom výrobnom reťazci práve pri zákazkovej výrobe kľúčový?

Zákazkovo orientované podniky sú charakteristické zložitosťou svojich zákaziek, výrobkov a množstvom špecifických operácií v jednom čase a v rôznych stavoch rozpracovanosti. Náročnosť sledovania každého čiastkového procesu vo výrobe rastie exponenciálne s rastúcim počtom výrobkov vo výrobe, čím vzniká silná potreba tento proces digitalizovať. Mať k dispozícii prehľad o celom výrobnom reťazci je dôležité práve z dôvodu nadväznosti jednotlivých operácií a pripájajúcich sa procesoch ako nákup materiálu, príjem na sklad, výdaj zo skladu, logistika, optimálne využívanie obmedzeného počtu nástrojov a prípravkov, kooperácie či plánované údržby strojov. Bez celkového prehľadu je veľmi náročné dozvedieť sa o problémoch a úzkych miestach. Digitalizácia a jasná definícia zodpovedností pomáha identifikovať nielen problémy, ale aj potenciálne komplikácie včas, a dáva možnosť riešiť ich predtým ako nastanú.

Náročnosť sledovania každého čiastkového procesu vo výrobe rastie exponenciálne spolu s rastúcim počtom výrobkov vo výrobe, čím vzniká silná potreba tento proces digitalizovať.

Celkový prehľad o výrobnom reťazci zabezpečuje ďalšie výhody, ako:

 

 • sledovanie stavu a termínov nakupovaných položiek či kooperácií
 • aktuálny stav výrobkov z pohľadu rozpracovanosti
 • aktuálny plán výroby s vyhodnotením prípadného meškania
 • možnosti riešenia pre meškajúce zákazky, výrobky
 • sledovanie nedokončenej výroby
 • priebežné vyhodnocovanie stavu zákazky, sledovanie nákladov
 • identifikácia výrobkov, ktoré je možné expedovať

Každý podnik je unikátny a vyžaduje si individuálny prístup. Ako prebieha vzájomná spolupráca na riešeniach?

Okrem toho, že sa na každý podnik pozeráme individuálne, prihliadame na to, aby nami implementované riešenia boli v súlade s hlavnými procesmi podniku. Následne sa zameriavame na špeciálne a konkrétne potreby, ktorými sú podniky špecifické a riešime ich na mieru, v spolupráci so zákazníkmi. Tým dosahujeme celkové zrýchlenie rôznych procesov, ktoré sme identifikovali ako problematické (cenotvorba, špecializované štítky, vizualizácie pre pracovníkov vo výrobe, automatická tvorba kusovníkov a technologických postupov…). Takto zachytávame všetky procesy od komunikácie so zákazníkom až po expedíciu výrobku a finálne vyhodnotenie plánovaných a skutočných nákladov. Všetky dôležité produkčné procesy digitalizujeme, zobrazujeme podstatné výkonnostné a finančné ukazovatele, a poskytujeme tak nástroj pre efektívne a komplexné riadenie.

Ktoré problémy riadenia podnikov so zákazkovou výrobou vnímate ako najvypuklejšie? Z čoho vyplývajú a ako ich riešite?

Podniky sú pod každodenným tlakom, v prvom rade potrebujú produkovať, prichádza veľké množstvo dopytov, ktoré je potrebné rýchlo spracovať, výroba je preťažená, objednaný materiál neprišiel načas… Všetky každodenné problémy, s ktorými sa podniky stretávajú, postupne ústia do stále menej detailného spracovania podkladov, plánovania výroby odborným odhadom, objednávania materiálu na poslednú chvíľu, a pod. Je to prirodzené, keď sa nemáte o čo oprieť z pohľadu dát z minulosti, alebo neviete či si môžete dovoliť akceptovať ďalšiu zákazku. Vo všeobecnosti vidím úzke miesta v kalkuláciách, riadení vývoja, plánovaní a riadení výroby spolu s riadením skladového hospodárstva a logistiky. Všetky spomínané úzke miesta je možné vyriešiť postupnými a cielenými krokmi, k čomu smerujeme aj našich zákazníkov.

Pri zákazkových výrobách je každá zákazka iná, preto mnoho údajov chýba a veľa informácií je nepresných. Ako v týchto podmienkach zjednodušíte a zefektívnite plánovanie?

Plánovanie výroby je vo všetkých výrobných podnikoch kľúčovým aspektom riadenia, keďže má dopad na efektivitu využitia existujúceho majetku. Ten by mal byť využívaný na maximum. Ak ktorýkoľvek z procesov nefunguje ako jeden celok, dochádza k úzkym miestam, ktorým sa dá len veľmi ťažko vyhnúť. Plánovanie výroby ovplyvňujú viaceré faktory, ktoré môžu viesť k neuspokojeniu konečného zákazníka, ak nie je zabezpečené ich sledovanie a riadenie. Na všetky spomínané faktory sa zameriavame, a riešime ich prostredníctvom SOVA INTEGRID CP postupnými krokmi tak, aby dokázali podniky plynule fungovať a produkovať.

Digitalizácia a jasná definícia zodpovedností nám prináša možnosti identifikovať nielen problémy, ale aj potenciálne komplikácie včas, a mať možnosť riešiť ich predtým ako nastanú.

Faktory ovplyvňujúce plánovanie zákazkovej výroby:

 

 • definícia a riešenie priorít zákaziek v procese plánovania
 • kapacity výrobných zariadení, kooperácií
 • kontrola nad skladovým hospodárstvom a aktuálnou zásobou
 • plán nákupu materiálu
 • sledovanie skutočného stavu výroby
 • zmeny, odchýlky a ich riadenie v rámci plánovania
 • nepodarky, nekvality a ich riešenie
 • stav medziskladu, optimálne vyťaženie kapacít a predbežné plnenie termínov dodania
 • výpadky vo výrobe spôsobené poruchami

Ďalším úskalím je spracovanie cenových ponúk. Aké možnosti ponúka program pre upresnenie a skrátenie ich spracovania?

Spracovanie cenovej ponuky s odhadom nákladovosti býva častým úzkym miestom. Vytvorenie „kvalifikovaného odborného odhadu“ je závislé na skúsených pracovníkoch, ktorí dokážu zadefinovať ideálnu, nepodhodnotenú, ale zase ani príliš prestrelenú cenu. Takýchto skúsených pracovníkov však nemá každá spoločnosť. Podniky sa tak dostávajú do nepríjemnej situácie, kedy nedokážu určiť, či na zákazke vo finále zarobia alebo prerobia. Niektoré spoločnosti si časom zaviedli svoje know-how do kalkulačných vzorcov v exceloch, čo je z krátkodobého hľadiska správny krok pre vyriešenie aktuálnej situácie. Ale takéto podporné súbory nedokážu reagovať na často sa meniace podmienky na trhu, ako napr. aktuálne výrazné kolísanie cien vstupných materiálov.

Ako sa teda dá dopracovať k presným kalkuláciám?

Základným krokom k spresneniu kalkulácie je definícia aspoň hrubého odhadu práce vo výrobe, výpočet spotreby materiálu a taktiež odhad kooperácií. Všetky tieto informácie spracovávame v našom riešení pomocou využívania existujúcich dát v systéme. To znamená, že aj menej skúsený kalkulant si dokáže zabezpečiť podklady k cenovej ponuke od jednotlivých oddelení, alebo si priamo dokáže nájsť pomocou inteligentných filtrov podobné výrobky, a od nich sa pri tvorbe cenovej ponuky odraziť. Dokáže si tiež prehliadať reálne náklady, ktoré vznikli na výrobku v procese. Týmto spôsobom sa vie veľmi rýchlo dostať buď k hrubému odhadu ceny, alebo, ak je to potrebné, aj k veľmi presným detailom. Zlepšenie práve tohto náročného a veľmi podstatného kroku ponúkne aj program INTEGRID CP, ktorý spresní a zrýchli cenotvorbu ešte výraznejším spôsobom ako doteraz.  

Vo všeobecnosti vidím úzke miesta v kalkuláciách, riadení vývoja, plánovaní a riadení výroby spolu s riadením skladového hospodárstva. Všetky spomínané úzke miesta je možné vyriešiť postupnými a cielenými krokmi, k čomu smerujeme aj našich zákazníkov.

Ako pri nárokoch na rýchlu prípravu technologických podkladov, či zložitom zákazkovom plánovaní docieliť ziskovosť zákaziek?

Z pohľadu termínov a nákladov je v zákazkovej výrobe nereálne pripravovať pre jednotlivé operácie detailné technologické postupy s výpočtami časov. Väčšia zodpovednosť sa prenáša na výrobu. V zákazkovej výrobe sú preto zamestnávaní vyššie kvalifikovaní pracovníci, ktorí dokážu vyrobiť súčiastky alebo celé zostavy len na základe výkresovej dokumentácie. To je samozrejme obrovská výhoda a aj dôvod, prečo podniky dokážu fungovať a dodávať kvalitné výrobky. Ale to, či je výroba riadená a plánovaná efektívne, či sú výrobky ziskové alebo či je materiál objednávaný včas, už nedokáže určiť takmer nikto. Práve tieto oblasti podchytí INTEGRID CP, ktorý pomôže nielen technickej príprave výroby, ale rovnako aj oddeleniu plánovania výroby.

Ako začať s identifikáciou ziskových zákaziek?

Začať je potrebné zjednodušenou definíciou technologických postupov, s ohľadom na aktuálne kapacity predvýroby. V tejto oblasti ponúkame pomoc prostredníctvom identifikácie podobných výrobkov, ktoré už boli vo výrobe spracované. Možnosťou využitia existujúcich dát sa výrazným spôsobom skracuje čas spracovania a prípravy technickej dokumentácie pre výrobu. Tieto dáta sú následne podkladom pre plánovanie výrob. Docieli sa tým riadenie celého procesu, spresní sa kalkulácia výrobkov. Zákazníci sa dokážu dostať k porovnaniu plánovaných a skutočných nákladov, a teda zvyšovaniu ziskovosti zákaziek. Časť dát sa spracuje touto formou a pre tie, ktoré nemajú vhodných predchodcov, sa urobí zrýchlený odhad. Týmto spôsobom dokážeme získať potrebné dáta pre samotné plánovanie a riadenie výroby aj pri menej presných odhadoch.

Keď to všetko zhrnieme, ako program pomáha zvyšovať efektivitu a kvalitu zákazkovej výroby?

Pokiaľ chceme v podnikoch dosiahnuť zvyšovanie efektivity a kvality, či už z pohľadu výrobkov alebo práce, základom je už spomínaný prehľad o celom procese. Podniky ho nemajú. Každý riadiaci pracovník „cíti“, či je podnik riadený a smerovaný efektívne, ale poukázať na konkrétny problém alebo potenciálne zlepšenia, je často náročné. Digitálnou transformáciou ponúkame našim zákazníkom potrebný a chýbajúci prehľad nad procesmi komplexne, zhora, alebo v prípade potreby naopak, aj naozaj detailne. Základom je mať všetky relevantné informácie k dispozícii práve vtedy, keď je potrebné rozhodovať. Zabezpečí sa tým postupné zvyšovanie efektivity a kvality pomocou súhry pracovníkov, výrobných procesov a tokov dát, celkovej synergie.

Základom je mať všetky relevantné informácie k dispozícii práve vtedy, keď je potrebné rozhodovať. Tým sa zabezpečí postupné zvyšovanie efektivity a kvality v podniku pomocou súhry pracovníkov, výrobných procesov, tokov dát a celkovej synergie.

Podniky si musia uvedomiť, že digitalizácia je cesta…

zameraná na zásadné skvalitnenie riadenia a fungovania podniku. To je základný a kľúčový výsledok

po ktorej sa musí ísť krok za krokom. Niektoré kroky sú väčšie iné môžu byť menšie. Každý by však mal byť reálny, dobre pripravený, naplánovaný a investične návratný

ktorá by mala byť nakreslená vopred, aspoň jej základné míľniky, a pokiaľ si na to netrúfame, tak by sme mali mať premyslené aspoň dva tri kroky dopredu

ktorej jednotlivé etapy by mali na seba nadväzovať alebo by mali byť pripravené, aby na seba nadväzovali, ak už aj niečo preskočíme, lebo je to aktuálne dôležitejšie, určite sa k tomu preskočenému vrátime alebo sa niekde určite stretneme

na ktorej kým nedorazíme do najbližšieho stanoveného cieľa, tak by sme nemali začínať ďalšiu etapu.

Cieľom by nemala byť inštalácia nejakého riešenia, ale každodenná rutinná prevádzka podniku. Rozhodujúcu rolu tu hrajú ľudia. Nie vždy sa však myslí na ľudí, na ich pripravenosť akceptovať zmeny, na ich motiváciu hľadať riešenia, a hlavne na ich schopnosť dokázať efektívne pracovať s dodanými technológiami.