Skip to main content

Predchádzajte problémom ešte pred zadaním linky do výroby

Dnes si podniky často potrebujú nechať vyrobiť a nasadiť novú výrobnú linku, zložitejšie pracovisko alebo jednoúčelové zariadenie, alebo je bežné, že potrebujú ich rozsiahlejšiu úpravu alebo presun do iných priestorov. Väčšinou sa jedná o pomerne zložité zariadenia a činnosti. Podniky to riešia cez externých dodávateľov, výrobcov. Nakoľko výrobcovia obvykle konštruujú a aj vyrábajú zariadenie, potrebujú jasné a zrozumiteľné zadanie. Medzi objednávajúcou firmou a dodávateľom vznikajú pri odovzdávaní informácií prirodzené komunikačné šumy. Neodovzdajú sa detailne všetky informácie, predstavy sa vzájomne neodkomunikujú dostatočne detailne alebo sa účastníci plne nepochopia… Bežne sa stáva, že už pri tvorbe návrhu a v priebehu výroby sa musia robiť mnohé zmeny, alebo dodané zariadenia sa musia v čase implementácie upravovať. Tým vznikajú na obidvoch stranách dodatočné náklady a ohrozujú resp. neplnia sa termíny.

Kedy je vhodné využiť túto službu:

Pri rozhodnutí nechať si vyrobiť alebo upraviť výrobnú linku alebo zložitejšie zariadenie alebo jednoúčelový stroj (JUS).

Pre koho je služba určená:

  • Veľké a stredné výrobné podniky – automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Výsledkom služby je

Virtuálny 3D model linky, (JUS), spracovaný vo vopred dohodnutej miere detailu

V prípade potreby je zoskenovaný priestor výrobnej haly, v ktorom je lokalizovaný umiestnený 3D model výrobnej linky (JUS)

Postup SOVA Group

1

Analýza

krátka analýza situácie, potrieb a možností riešenia
2

Virtuálny model

vytvorenie virtuálneho modelu výrobnej linky, zložitejšieho pracoviska alebo jednoúčelového zariadenia, ktoré zobrazí vonkajšie usporiadanie
3

Aktualizácia

aktualizácia virtuálneho modelu na základe zmien vyvolaných v celom priebehu
4

Sken

zoskenovanie priestorov, do ktorých by malo byť zariadenie umiestnené (využíva sa to v prípade, ak sa jedná o umiestnenie zariadenia do obmedzených priestorov)

Získate

Eliminovanie nedostatkov

Tím výrobného podniku si vďaka virtuálnemu modelu dokáže vnútorne vyjasniť všetky svoje požiadavky, zapracovať požiadavky z ostatných útvarov podniku, výrazne eliminovať nedostatky a chyby v zadaní

Layout

Virtuálny model slúži na overenie priestorového usporiadania (layoutu) a hlavne umiestnenia do skutočného reálneho priestoru

Parametre

Virtuálny model sa stane centrálnym prvkom komunikácie o technických a technologických parametroch pri odovzdávaní zadania dodávateľovi

Prostriedok

Virtuálny model bude slúžiť ako prostriedok komunikácie v čase jeho výroby u dodávateľa

Komunikácia

Virtuálny model bude slúžiť ako prostriedok komunikácie v čase jeho výroby medzi pracovníkmi objednávateľa a dodávateľa na upresňovanie detailov i na zapracovanie prípadných zmien. Je to obrovská výhoda, pretože sa táto komunikácia dá vykonať online, nie je potrebné cestovať, a dá sa výrazne skrátiť čas a zvýšiť flexibilita úprav

Zmeny

Do virtuálneho modelu je možné v priebehu procesu výroby zapracovávať zmeny a aktualizovať ho

Detail

Virtuálny model slúži na upresňovanie detailov v čase implementácie

Bez špecialistu

Podnik nepotrebuje nakúpiť špecializovaný softvér na vytváranie virtuálneho modelu, nemusí mať špecialistu vyškoleného na tento softvér

Prostredie

Zákazník služby dostane virtuálny model a prostredie, v ktorom si ho zobrazí, a ten zároveň poskytne aj svojmu dodávateľovi