Skip to main content

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave organizuje v dňoch 3.12., 9.12., 10.12., 16.12., 17.12. v priestoroch Učebnej továrne pre Priemysel 4.0 bezplatné školenie pre pracovníkov malých a stredných podnikov zamerané na aplikácie podporujúce digitálnu transformáciu v podnikoch. Výučbové moduly sa špecializujú na zlepšenie využitia výrobných kapacít podnikov aplikáciou digitálnych dvojčiat, minimalizáciu chýb pri sériovej výrobe s využitím automatickej vizuálnej kontroly kvality, a na monitorovanie technického stavu strojových zariadení pre účely prediktívnej údržby. O priebehu výučby, ale aj o medzinárodnej štúdii, ktorá bola základom pre obsah školenia sme sa rozprávali s Ing. Martinom Juhásom, PhD.

Konzorcium FactoRIS pod vedením Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zrealizovalo štúdiu zameranú na digitálnu zrelosť európskeho výrobného sektora. Čo monitorovala?

FactoRIS je medzinárodný projekt financovaný z Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) zameraný na podporu digitálnej transformácie malých a stredných podnikov (MSP). Zmienená štúdia bola zameraná na analýzu súčasného stavu a potrieb digitálnej transformácie v európskych výrobných MSP, pričom ako vzorky sa vybrali, vzhľadom na projektové konzorcium, najmä tie na Slovensku, v Portugalsku, v Rakúsku a tiež v Taliansku. Motívom bolo posúdiť celkovú digitálnu zrelosť MSP v príslušných krajinách, s cieľom identifikovať konkrétne výzvy v oblasti digitalizácie, na ktoré sa treba aktuálne zamerať. Mali sme zároveň možnosť konfrontovať vlastné výsledky s výstupmi ďalšej štúdie zameranej na hodnotenie pripravenosti európskeho výrobného priemyslu, ktorú v podobnom období realizovala parížska univerzita Mines ParisTech PSL.

V akom štádiu aplikácie sa podľa štúdie slovenské výrobné podniky nachádzajú?

V prípade Slovenska záslužnú prácu odvádza Združenie inteligentného priemyslu Industry4UM, ktoré už piaty rok po sebe mapuje stav aplikácie Industry 4.0 v slovenských podnikoch. Aj pre náš projekt sú informácie z opakovaného prieskumu veľmi užitočné, lebo okrem vyhodnotenia aktuálnej situácie, ktoré vieme urobiť na základe dát získaných v rámci projektového prieskumu, sa odkrýva aj dynamika, akou slovenský priemysel reaguje na tému digitalizácie. Pandemická situácia tvrdo preverila digitálnu pripravenosť podnikov, pričom tie, ktoré mali svoje procesy správne zdigitalizované už pred pandémiou, mali svoju činnosť v čase pandemických obmedzení zasiahnutú menej.

Ako sú na tom slovenské podniky v porovnaní s Európou?

Zber dát sme realizovali v apríli a v máji 2021, teda počas druhej vlny pandémie. Z týchto dát sa ukazuje, že podiel slovenských firiem, ktoré sa digitalizácii vôbec nevenujú, voči predchádzajúcim dostupným dátam poklesol. V porovnaní s ďalšími európskymi krajinami, špecificky so susediacim Rakúskom, však digitalizácia slovenských MSP časovo zaostáva, a podniky tu zatiaľ viac získavajú skúsenosti na menších izolovaných projektoch, zatiaľ čo v ďalších európskych krajinách je podstatne vyšší podiel tých, ktoré už majú prijatú ucelenú stratégiu digitalizácie, a tú implementujú.

V porovnaní s ďalšími európskymi krajinami, špecificky so susediacim Rakúskom, digitalizácia slovenských MSP časovo zaostáva a podniky tu zatiaľ získavajú viac skúsenosti na menších izolovaných projektoch.

Čo sú podľa Vás kľúčové faktory úspechu digitálnej transformácie v podniku? A čo najväčšie prekážky?

Dôležité je mať stále na pamäti, že digitálna transformácia nie je cieľ, je to len pomôcka na to, aby podnik bol v meniacom sa prostredí dlhodobo konkurencieschopný. A tiež to nie je niečo, čo si ako hotové riešenie objednáte z katalógu dodávateľa a necháte dodať na kľúč. Podnik – obchodná spoločnosť funguje vďaka svojim zákazníkom. Úspech podnikania sa odvíja od ich potrieb, a tým rozumie konkrétna spoločnosť sama najlepšie. Kľúčové je uvedomiť si, aké možnosti digitálne technológie prinášajú, a vnímať ich v spojení s cieľmi podniku a jeho budúcnosťou. Je to úloha pre manažment, ktorá musí byť podporená zapojením zamestnancov do zmien. K prekážkam sa podľa prieskumu radí predstava potreby vysokých finančných investícií do digitalizácie s nejasnými ekonomickými prínosmi, a tiež zotrvačnosť a odpor pracovníkov voči zmenám. Tu sa ukazuje, aké dôležité je dať podnikom možnosť oboznámiť sa a otestovať digitalizačné riešenia pred ich zavedením vo vlastných prevádzkach.

Sú podľa zistení štúdie zamestnanci podnikov pripravení na prácu v digitálnom prostredí?

Chýbajúce digitálne zručnosti zamestnancov sú podstatnou výzvou pre veľa podnikov, pričom to nie je len problém slovenského priemyslu. Okrem zvládnutia technológií je dôležitá aj schopnosť vnímať ich potenciál podľa vlastných potrieb podniku a využiť ich na inovácie a zlepšenia. Tréning zamestnancov smerom ku kritickému a tvorivému rozmýšľaniu, ako využiť digitalizáciu na zlepšenie ich činností, je dôležitá úloha, zároveň náročnejšia než zaškolenie na používanie konkrétnej technológie. Implementáciu digitalizačných riešení pomôže podniku realizovať externý dodávateľ, avšak zadanie pre digitalizačný projekt musí byť definované zvnútra podniku – a to dokážu len zamestnanci, ktorí poznajú vnútorné procesy a potreby podniku, a tiež možnosti digitálnych technológií.

Môžu výsledky štúdie pomôcť slovenským podnikom v digitálnej transformácii?

V štúdii sme sa zamerali hlavne na sebahodnotenie digitálnej zrelosti výrobných podnikov, ich vnímanie výziev a príležitostí v rámci digitalizácie v súčasnosti a na to, ako podniky pristupujú k príprave a posilňovaniu  vedomostí a zručností svojich zamestnancov. Projekt FactoRIS, v rámci ktorého sa štúdia realizovala, je priamo zameraný na podporu digitálnej transformácie malých a stredných podnikov v zmysle konceptu Priemyslu 4.0 zakladaním tzv. učebných tovární (z angl. learning factories) – univerzitných zariadení vybavených technologickými demonštrátormi a testbedmi, prispôsobenými na ďalšie vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom cieleného školenia. Konkrétne pracoviská s testbedmi sa pripravili už podľa záverov štúdie.

Na základe zistení štúdie ste pre zamestnancov výrobných podnikov pripravili školenia. Kto ich organizuje a na čo sa zameriavajú?

Školenia sa pripravili v spolupráci univerzít zo Slovenska, Portugalska a Rakúska a sú zamerané na podporu transformačnej cesty výrobných podnikov v európskych krajinách zahrnutých do európskej regionálnej inovačnej schémy EIT RIS. Školenia v rámci projektu organizujú partneri na Slovensku – konkrétne Strojnícka fakulta STU v Bratislave a v Portugalsku, kde je partnerskou organizáciou Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), s podporou rakúskej TU Wien a jej Pilotfabrik Industrie 4.0. Školenia zastrešuje Európsky inovačný a technologický inštitút cez svoju inovačnú komunitu EIT Manufacturing (EITM).

Pre koho sú školenia určené?

Školenia sú určené pre súčasných aj budúcich pracovníkov výrobných podnikov – technikov, vedúcich údržby, priemyselných inžinierov, vedúcich kvality, vedúcich výroby, výrobných riaditeľov, … – vo všeobecnosti všetkých so záujmom o získanie praktických skúseností v problematike Priemyslu 4.0.

Aké výučbové moduly je možné absolvovať v rámci pilotného cyklu školení? Ako sú koncipované tematicky a aká je štruktúra výučby?

Pri koncipovaní školení sa špecificky kládol dôraz na využitie a rozvoj existujúcich výrobných zariadení podniku s cieľom rozbehnúť zmeny bez potreby rozsiahlych investícií. V rámci pilotného cyklu sa výučbové moduly zameriavajú na aplikáciu technológie digitálnych dvojčiat na zlepšenie využitia výrobných kapacít podnikov, minimalizáciu chýb pri sériovej výrobe s využitím metód automatickej vizuálnej kontroly kvality, ako aj monitorovanie technického stavu strojových zariadení pre účely prediktívnej údržby. Výučbové moduly pozostávajú z teoretickej časti, zameranej na oboznámenie sa s problematikou, a z praktickej časti, zameranej na overenie nadobudnutých znalostí v simulovanom výrobnom prostredí so záverečným zhodnotením.

Kľúčové je uvedomiť si, aké možnosti digitálne technológie prinášajú, a vnímať ich v spojení s cieľmi podniku a jeho budúcnosťou. Je to úloha pre manažment, ktorá musí byť podporená zapojením zamestnancov do zmien.

Kto vedie školenia a kde sa realizujú?

Školenia vedú lektori so skúsenosťami s celoživotným vzdelávaním dospelých. Na Slovensku sa školenia realizujú v Učebnej továrni pre Priemysel 4.0 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Teoretická časť je podporená digitálnym výučbovým obsahom s využitím online platformy EITM Skills.move. Nadväzujúca praktická časť školení prebieha na modelových priemyselných zariadeniach prispôsobených riešeným úlohám s využitím moderných digitálnych technológií.

Čo má podnik, či záujemca o školenie urobiť, ak ho chce absolvovať?

Záujem o školenie je potrebné nahlásiť mailom na adresu katarina.grandova@stuba.sk. Aktuálne v období december 2021 je možné absolvovať jednodňové školenie v rámci pilotného cyklu zadarmo – stačí si len vybrať vhodný termín. Tešíme sa na stretnutie v našej učebnej továrni!

Viac informácií v priloženom PDF

Pri koncipovaní školení sa špecificky kládol dôraz na využitie a rozvoj existujúcich výrobných zariadení podniku s cieľom rozbehnúť zmeny bez potreby rozsiahlych investícií.