Skip to main content

Engineering 4.0

Engineering 4.0 je súbor riešení zameraných na tvorbu (vývoj, konštrukcia) výrobkov a výrobných procesov od prvého kontaktu so zákazníkom, cez vyhotovenie výrobku, až po jeho likvidáciu. Riešenie je postavené na princípoch Industry 4.0.

Firmy dnes používajú množstvo kvalitných i menej kvalitných softvérových aplikácií, ktoré vzájomne nespolupracujú, čo spôsobuje zdržania, neúplnosť alebo nepresnosť dát, alebo dokonca stratu informácií. Tento stav spôsobuje podnikom významné straty, ktoré si veľakrát ani neuvedomujú.

Engineering 4.0 je otvorené riešenie, prispôsobiteľné ľubovoľnej veľkosti a zameraniu podniku. Vždy sa vytvára pre konkrétne potreby firmy.

Tvoria ho časti:

  • Konštrukcia – nastavuje všetky procesy spojené s konštrukciou/vývojom výrobku, prepája existujúce, doteraz používané riešenie a dopĺňa o prípadné potrebné doplnky a aplikácie. Výsledkom je plynulý tok dát a spolupráca s obchodným oddelením firmy, jasný prehľad plnenia termínov, komunikácia celého tímu, jediná aktuálna verzia dokumentácie v tíme, okamžitá dostupnosť akejkoľvek existujúcej informácie. Aktivity vyústia do priamej komunikácie s technologickou prípravou výroby.
  • Technologická príprava výroby – dáta prebraté z konštrukcie spracováva pre konkrétnu výrobu, komunikuje s okolím, podporuje spracovanie spotreby materiálu, generovanie časov operácií, tvorbu CNC programov a rozvrhuje celú výrobu. Zabezpečuje priame prepojenie, prenos dát do systému plánovania výroby.
  • Procesný Engineering – sa zaoberá optimalizáciou usporiadania výroby a logistiky, tokov procesov. Je priamo napojený na dáta o výrobku, o procesoch, ktoré vznikli vo fáze návrhu výrobku alebo technologických procesov.
  • Výrobný Engineering – jednoduchou a prehľadnou formou sprístupňuje aktuálnu dokumentáciu, umožňuje priamy prenos CNC dát na stroje, eliminuje množstvo papierovej dokumentácie.