Skip to main content
Náš príbeh

1991

Vznik SOVA s.r.o.

1991

Prvý predajca 2D CAD systémov na Slovensku

1992

Prvý dodávateľ 3D CAD systémov na Slovensku

1992

Prvá integrácia dát 2D a 3D CAD systémov pre 3D konštrukčné prostredie

1993

Prvý dodávateľ PDM systémov na Slovensku

1996

SOVA CAD Manager - vlastný PDM systém

2001

SOVA Project Manager - systém pre projektové riadenie a PDM

2004

Zavedenie PLM systému Teamcenter na slovenský trh

2007

Vyvinuli sme celopodnikový informačný systém pre strojárske firmy

2008

Prvý dodávateľ 3D simulačného SW pre priemyselnú výrobu

2015

Spustili sme dlhodobý program zameraný na aplikáciu Industry 4.0 riešení v slovenskom priemysle

2016

Predstavili sme koncept digitálneho dvojčaťa

2017

Založili sme Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM

2018

Rozšírenie portfólia na zber a analýzu dát z výroby a logistiky

2020

Otvorili sme prvý testbed Industry 4.0 na Slovensku

2021

Prvé komplexné riešenie digitálne integrovaného podniku
1991

Vznik SOVA s.r.o.

Tím 10 zakladajúcich majiteľov sa začal formovať od augusta 1989. V tomto období začal na Slovensku zabezpečovať federálnu (československú) akciu „2000 pracovísk AIP“. V rámci nej nielen inštaloval, ale aj presviedčal a školil podniky o význame CAD systémov. V štádiu zániku štátnych podnikov sme založili SOVA s.r.o. , aby sa na Slovensku zachovalo vybudované know-how.

1991

Prvý predajca 2D CAD systémov na Slovensku

CAD systémy priniesli významné zvýšenie produktivity pri tvorbe konštrukčných návrhov. Výhodnosť CAD systémov sa prejavovala najmä v tom, že v konštrukčnej práci býva podiel zmien a úprav vysoký, a túto skutočnosť podporila aj osveta o výhodnosti a návratnosti investícií, CAD systémy presvedčili mnohé firmy. Pre ne vzniklo certifikované školiace centrum pre implementáciu CAD softvéru.

1992

Prvý dodávateľ 3D CAD systémov na Slovensku

Kým výstupom z 2D CAD systémov bol len výkres, 3D CAD systémy priniesli možnosť využitia 3D modelu aj na FEM výpočty a analýzy (pevnostné, tepelné, prúdenie...), pre CAM na vytváranie NC programov, jasné a prehľadné zobrazovanie zložitých konštrukčných riešení a podstatne vyššiu produktivitu. Podniky, ktoré robili reálny vývoj, dokázali využívať benefity 3D modelov. Bola to skutočná konkurenčná výhoda.

1992

Prvá integrácia dát 2D a 3D CAD systémov pre 3D konštrukčné prostredie

Výrazne sme podporili prechod podnikov do 3D konštrukčného prostredia. SOVA prišla na trh s riešením postaveným na spolupráci 3D systému I-DEAS a oveľa lacnejšieho 2D nástroja AutoCAD. Zložitejšie veci sa riešili v prostredí 3D, a dáta sa v 2D formáte exportovali do AutoCADu. Tam sa dokončovala výkresová dokumentácia a v AutoCADe sa konštruovali jednoduchšie časti.

1993

Prvý dodávateľ PDM systémov na Slovensku

Konštrukčné systémy produkujú veľa dokumentácie, ktorú je potrebné riadiť a udržiavať revízie a verzie. V tej dobe začali vznikať prvé Product Data Management systémy. SOVA priniesla na Slovensko prvý PDM systém - fínsky EDM, spolupracujúci s AutoCADom a neskôr Metaphase od spoločnosti SDRC, prepojený na I-DEAS.

1996

SOVA CAD Manager - vlastný PDM systém

Vývoj ukázal, že PDM systémy zo zahraničia sú, vzhľadom na vtedajšiu cenu práce, pre podniky na Slovensku nedostupné. SOVA vyvinula vlastné riešenie SOVA CAD Manager, ktorý na začiatku spolupracoval predovšetkým s AutoCADom. Priniesla tak jednoduché a cenovo dostupné riešenie aj pre menšie podniky.

2001

SOVA Project Manager - systém pre projektové riadenie a PDM

Integrácia dát je nevyhnutným krokom ku kvalitnému projektovému riadeniu. Preto sme riešenie SOVA CAD Manager neskôr pretransformovali do ešte vyspelejšieho systému, ktorý bol detailnejším prepracovaním PDM systému a umožňoval prepojenie na viac 2D CAD systémov. Jeho súčasťou bolo zmenové konanie a kompletné projektové riadenie. Na trhu v tom čase bol SOVA Project Manager unikátnym riešením.

2004

Zavedenie PLM systému Teamcenter na slovenský trh

Slovenský trh potreboval riešiť aj správu a riadenie spracovania a distribúcie 3D dokumentácie a ďalšie špecifické úlohy. Týmto potrebám najviac vyhovoval systém Teamcenter, ktorý sme v tomto období začali zavádzať do podnikov. Je stále celosvetovo jeden z najrozšírenejších Product Lifecycle Management systémov a v súčasnosti sa stal súčasťou systém SAP.

2007

Vyvinuli sme celopodnikový informačný systém pre strojárske firmy

Komplexný informačný podnikový systém, neskôr nazvaný CITO, bol vyvinutý na mieru potrieb strojársky orientovaných podnikov. Prepája konštrukčné, predvýrobné, výrobné a technologické systémy, správu dát a dokumentácie v previazaní na CAD systémy. Vďaka integrácii šetrí užívateľom obrovské množstvo práce a prostriedkov, v čom je neporovnateľný s ďalšími dostupnými ponukami na trhu.

2008

Prvý dodávateľ 3D simulačného SW pre priemyselnú výrobu

V tomto období sa na Slovensku začal rozbiehať vývoj a výroba výrobných liniek, najmä pre automobilový priemysel. Na trh sme priniesli kompletné portfólio simulačného SW Tecnomatix, ktorým sme významne podporili konkurencieschopnosť slovenských dodávateľov zložitých výrobných liniek. Nielen dodávkou riešení, ale aj podporou a službami.

2015

Spustili sme dlhodobý program zameraný na aplikáciu Industry 4.0 riešení v slovenskom priemysle

Portfólio SOVA Digital prezentuje vertikálnu a horizontálnu digitalizáciu priemyselných podnikov. Riešenia sme paralelne prepojili aj s programom zameraným na šírenie osvety v oblasti Industry 4.0. Je postavený na vysvetľovaní podstaty a šírení objektívnych informácií do priemyslu a postupnom vytváraní riešení a služieb pre Industry 4.0.

2016

Predstavili sme koncept digitálneho dvojčaťa

Mnohé nejasnosti spojené s digitalizáciou priemyselných podnikov a aplikáciou Industry 4.0 sme prekonali vytvorením praktického konceptu digitálneho dvojčaťa smerovaného do optimalizácie výrobných a logistických procesov. Koncept digitálneho dvojčaťa bol ocenený Cenou ministra hospodárstva SR ako Inovatívny čin roka.

2017

Založili sme Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM

Industry4UM napĺňa poslanie šíriť korektné a aktuálne informácie na tému Industry 4.0. Zbiera, spracováva a šíri informácie zo sveta aktuálnych trendov v priemysle. Prostredníctvom prieskumu mapuje situáciu v podnikoch a sleduje ich potreby v spojení s digitálnou transformáciou. Zároveň vytvára a rozširuje členskú základňu, umožňujúcu podchytiť čo najširšie spektrum potrieb a vytvárať aktivity, ktoré ich napĺňajú.

2018

Rozšírenie portfólia na zber a analýzu dát z výroby a logistiky

Dovtedajšie portfólio sme rozšírili o riešenia, ktoré skompletizovali program digitalizácie výrobných procesov. Digitalizácia si vyžaduje zachytiť množstvo dát, ktoré doteraz neboli zbierané. Riešenia zamerané na zber dát sa zameriavajú predovšetkým na výrobu a logistiku, a využívajú pritom viacero overených technológií a vlastných unikátnych riešení.

2020

Otvorili sme prvý testbed Industry 4.0 na Slovensku

TestBed 4.0 umožňuje priemyselným firmám testovanie procesov či riešení v laboratórnych podmienkach. Podniky si môžu vyskúšať viaceré varianty, implementovať už overené riešenia, a posunúť sa tak v procese digitálnej transformácie. TestBed 4.0 je unikátnym nielen z pohľadu slovenských podmienok.

2021

Prvé komplexné riešenie digitálne integrovaného podniku

V SKL Mechanic sme nasadili komplexné riešenie zahŕňajúce mnohé z doteraz samostatne dodávaných riešení. Je to určite jeden z najkomplexnejšie digitalizovaných podnikov na Slovensku. Rieši zber dát zo strojov, z pohybu materiálu pripojeného na riadenie výroby, a na ich základe upravuje výrobné plány. Pripojenú výrobnú linku optimalizuje digitálnym dvojčaťom. To všetko je napojené na komplexný informačný systém. Pokrýva tak podstatnú časť procesov v podniku.

2021

Spustenie programu SOVA Group - INTEGRID

Program nasmeruje priemyselné podniky k reálnej a úspešnej digitálnej transformácii. Nosnou ambíciou programu je previesť podniky cez riziká, nástrahy a problémy digitálnej transformácie, a doviesť ich do štádia digitálneho podniku.