Skip to main content

Zvýšte produktivitu svojej výroby

Autor: 28. apríla 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Aký výpadok vám spôsobuje nábeh novej výroby? Dokážete predvídať vplyvy zmien na produktivitu a kvalitu výroby? Dá sa vôbec pripraviť na zmeny, a pritom produkovať kvalitné a cenovo prijateľné produkty?

Práve pre tieto účely vyvinula spoločnosť Siemens simulačný nástroj Plant Simulation, ktorý umožňuje spoločnostiam analyzovať dopad ich investičných rozhodnutí. Kľúčovým prvkom tohto nástroja je možnosť optimalizácie na základe hodnotenia hlavných ukazovateľov výkonnosti. Ako to teda je s dnešnými výrobnými možnosťami? Plant Simulation posilňuje presnosť a správne nastavenie výrobných systémov bez akejkoľvek nutnosti investície do nových výrobných zariadení. Pointa tohto riešenia je práve v overovaní, ako daný proces môže byť nastavený správne. Po analýze nárokov, potrieb, obmedzení a výrobných možností môžem výrobu spustiť bez zdĺhavého nábehu výroby.

Využitím experimentálnych a analytických nástrojov obsiahnutých v simulácii užívateľ získa nielen praktický náhľad na výkonnosť systému, ale aj návod na uskutočnenie zmien v jeho neefektívnych miestach. Týmto spôsobom sa ľahko eliminujú miesta s neprimeranými nárokmi na čas a financie. V súčasnosti sa stále viac odvetví začína pripravovať na krátky životný cyklus výrobkov. High Tech a elektrotechnický priemysel sú asi najvýraznejšími odvetviami, kde sa nároky na kvalitu, nízku cenu a rýchlosť produkcie výrobku neustále monitorujú. Využitím simulácie však riadene znížime veľký počet možných výrobných variantov, skrátime tak zbytočne zdĺhavý nábeh výroby, čo sa v neposlednom rade odzrkadlí na znížení nákladov na výrobu.

Kun-hee, CEO Samsung Electronics: „Budúcnosť nie je zaručená, pretože väčšina našich kľúčových produktov bude za 10 rokov zastaralých.“

Prínosy zavedenia Plant Simulation:

  • vytvorenie komplexnej analýzy toku materiálu
  • optimalizovanie veľkosti objednávok
  • redukovanie rozpracovanej výroby vo výrobnom procese
  • riadenie vyťaženosti strojov a dopravných zariadení
  • identifikácia výkonu pracovníkov (obsluhy)
  • vysoká schopnosť predikcie
  • overovanie schopnosti časového a objemového zvládnutia objednávky
  • pružné riadenie výroby
  • možnosť hľadania príležitostí pre budúci rast a tvorba variantov riešení
  • podrobná dokumentácia stavu a výkonnosti súčasnej výroby

Momentálne stredne veľké a menšie spoločnosti sa snažia využívať čoraz viac simulačné riešenia pre optimálne nastavenie ich výrobných kapacít. Proces výroby v jednotlivých oddeleniach je čoraz zložitejší, a preto je potrebné zaviesť komplexný nástroj pre správne nastavenie výroby.

Naši zákazníci oceňujú možnosti plánovania vysoko inovatívnych materiálových tokov vo svojich prevádzkach. Sú schopní vstúpiť do implementačnej fázy s vysokým stupňom spoľahlivosti a presnosti. Pomocou softvérového riešenia Plant Simulation od spoločnosti Siemens je možné vytvárať celopodnikovú koncepciu materiálových tokov. Výkonnosť výroby je optimalizovaná a nadimenzovaná tak, aby spĺňala nároky, ktoré sú od nej požadované. Vytvorením simulačného modelu budete mať vždy prehľad a kontrolu nad situáciou. Všetky v minulosti použité riešenia, momentálny stav, ale aj budúce možnosti a vízie budú jednoducho a prehľadne spravované v nástroji Plant Simulation, a budú súčasťou know how vašej spoločnosti.

Michael Burke, projekt manažér Siemens Magnet Technology: „Plant Simulation je naozaj ohromný – je logický, ľahko pochopiteľný a môžeme okamžite vidieť, čo by mohol urobiť pre nás.“