ODSTRAŇUJME PLYTVANIE
z práce konštrukcie

AJ VY TO POZNÁTE?

V poslednom období často počujeme vo firmách:

„Sme preťažení a práce stále pribúda.“

„Musíme odmietať zákazky, pretože ich nestíhame spracovať.“

„Na trhu nie je dostatok kvalifikovaných pracovníkov.“

V KAŽDEJ FIRME

je neustále potrebné

ZVYŠOVAŤ PRODUKTIVITU.

Oddelenie konštrukcie nevynímajúc. Vždy existuje viac možností ako to dosahovať. Tou prvou by malo byť hľadanie spôsobov, ako veci robiť lepšie.

Plytvá sa na vašej konštrukcii alebo u vás všetko beží takmer ideálne? Väčšinou si ani my sami neuvedomujeme, že plytváme. Pri tak zložitej práci, ako je konštrukcia, veľmi často ani nevidíme, kde všade sú príležitosti na zlepšenie.

Kde všade sú príležitosti na zlepšenie?

Komunikácia so zákazníkmi, zadávateľmi
Stáva sa vám, že:

 • dostávate nepresné a nedostatočné zadanie?
 • nepochopili ste sa úplne so zákazníkom pri preberaní zadania?
 • dostávate často zmeny počas realizácie projektu?
 • musíte transformovať dáta pre všetkých zúčastnených do rôznych formátov pre potreby výmeny informácií?
 • nedostávate všetky potrebné informácie, alebo ste nezachytili úplnú komunikáciu?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • nastavenia procesu, pravidiel pri komunikácii so zákazníkom pri zadávaní a riešení projektu, napríklad vytvorením vstupnej šablóny, prípadne presne popísaného manuálu?
 • systému, ktorý riadi zmeny tak ako sa zachytia, a okamžite ich vidia všetci účastníci projektu?
 • prehliadača 3D PDF, prehliadača CAD dát
 • zdieľania prístupu k projektu všetkým účastníkom (stav rozpracovanosti, dokumentácia, plán, harmonogram, poznámky…)
Vyrušovanie pri práci poskytovaním informácií
Stáva sa vám, že:

 • trávite veľa času vo výrobe riešením výrobných problémov?
 • často vyhľadávate alebo pripravujete informácie pre iných, spracovávate reporty?
 • ste zaťažovaní riešením technologických úloh, nákupom materiálov?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • sprístupnenia 3D dokumentácie aj pre výrobu?
 • vedenia dokumentácie o výrobkoch a výrobnej dokumentácie vrátane technologickej do jednotného prostredia, kde je dostupná pre všetkých zainteresovaných, a vždy v správnej revízii?
 • štandardizáciou vlastných špecifík a poznámok na výkresoch?
Dostupnosť a výmena informácií a dát
Stáva sa vám, že:

 • neviete nájsť potrebnú dokumentáciu?
 • musíte požiadať niekoho, aby vám ju poskytol?
 • je dokumentácia dostupná len pre jedného človeka – v jeho mailovej schránke?
 • sú dáta, modely, výkresy uložené na lokálnych počítačoch?
 • je dokumentácia uložená na spoločnom úložisku, a za aktualizáciu zodpovedá pracovník?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • riadenia prístupu k dátam prostredníctvom jednotného systému pre celú firmu?
 • umožniť prístup k projektu aj iným, napr. dodávateľom alebo dokonca zákazníkovi?
Projektové riadenie, plánovanie a organizácia práce
Stáva sa vám, že:

 • sa dosť často neplnia termíny?
 • každý vo firme riadi projekty podľa seba.
 • zistíte, že sa termín nesplní až v čase, kedy sa to už nedá dobehnúť?
 • pracovníci na projekte nespolupracujú alebo je ich spolupráca technicky komplikovaná?
 • niektorí pracovníci sú preťažení a iní nevyťažení?
 • náklady na zákazku sú oveľa vyššie než boli kalkulované?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • štandardizovanej metodiky plánovania a riadenia projektov?
 • vyškolenia pracovníkov na tímovú prácu na projekte?
 • systémom pre plánovanie projektov?
Zmeny na projekte
Stáva sa vám, že:

 • zákazník generuje nové požiadavky, a vy musíte zabezpečiť, aby sa tie požiadavky dostali ku každému zodpovednému pracovníkovi?
 • dvaja ľudia súčasne pracujú na dvoch rozličných revíziách, pritom si myslia, že robia na tej istej?
 • neviete dohľadať kto a kedy zrealizoval zmenu?
 • neviete, ktoré dáta sú správne? Výrobná dokumentácia je správna?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • jednotnej (štandardizovanej) metodiky riadenia zmien?
 • systémom pre riadenie zmien, prípadne celých projektov?
Štandardizácia postupov, procesov
Stáva sa vám, že:

 • sa tá istá vec robí rôznymi spôsobmi?
 • vás podniková štandardizácia obmedzuje v produktivite a flexibilite?
 • je ťažké určiť, kto je za vykonanie potrebnej práce zodpovedný?
 • že máte niektoré pracoviská preťažené a iné nevyťažené?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • štandardizácie procesov, postupov a činností v konštrukcii a TPV?
 • vnútropodnikovej štandardizácie alebo knižníc existujúcich riešení?
 • využívaním knižnice normalizovaných prvkov, používaných dielov, podzostáv, zostáv?
Technologickosť konštrukcie
Stáva sa vám, že:

 • konštrukčné riešenia plne nevyhovujú technologickým možnostiam firmy?
 • ste drahší ako vaša konkurencia?
 • vaši konštruktéri celkom nerozumejú technologickosti riešení?
 • zbytočne vyrábate veľa variantov tej istej súčiastky alebo skupiny, rovnaké riešenie by sa dalo použiť opakovane?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • knižníc technologicky vhodných komponentov?
 • špecializovaných školení vašich konštruktérov?
 • nastavenia procesu, toku informácií a komunikácie medzi konštrukciou a technológiou?
 • systému, ktorý stráži podobnosť
Jednoznačnosť identifikácie komponentov
Stáva sa vám, že:

 • nachádzate vo firme rôzne očíslované komponenty, výkresovú dokumentáciu?
 • sú rôzne označované zmeny, revízie komponentov?
 • strácate veľa času tým, že ťažko a komplikovane nachádzate existujúcu dokumentáciu, ktorú potrebujete k práci?
 • sa pri prepisovaní urobí chyba v identifikácii komponentu?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • zavedenia jasného systému označovania komponentov, výkresov, dokumentov?
 • zavedenia informačného systému, ktorý dokáže automaticky generovať alebo kontrolovať jednotnosť a správnosť identifikácie?
 • generovania a využívania čiarového, QR kódu alebo inej formy digitálnej identifikácie?

Naša dlhoročná spolupráca so spoločnosťou SOVA Digital nám umožňuje služby tejto spoločnosti hodnotiť ako flexibilné, poskytované na profesionálnej úrovni a v požadovanom časovom rámci.

Dipl.-Ing. Jozef Manduch, ZKW Slovakia

Profesionálny prístup, ochota vždy pomôcť, inovatívne riešenia a nepoznanie slovného spojenia „nedá sa“ sú atribúty, prečo sa spoločnosť KNOTT v oblasti CAD, CAM a simulácií rozhodla pred viac ako 15-timi rokmi pre spoločnosť SOVA Digital. Rozhodnutie, ktoré posunulo spoločnosť KNOTT k popredným výrobcom komponentov pre prívesovú techniku a priemyselné brzdy.

Ing. Jozef Steinhübl, KNOTT

Inštalácia a technická podpora pri inštalácii prebehla bez problémov. 3D CAD nám výrazne uľahčil a zjednodušil celý proces od návrhu, až po výrobu našich jednoúčelových zariadení v rámci Industry 4.0. Je veľkým pozitívom, že pomocou tohto systému dokážeme vytvárať a prezentovať rýchle riešenie 2D layoutov.

Ing. Peter Ikrényi, ENL SK