Skip to main content

Kde všade sú príležitosti na zlepšenie

Komunikácia so zákazníkmi, zadávateľmi
Stáva sa vám, že:

 • dostávate nepresné a nedostatočné zadanie?
 • nepochopili ste sa úplne so zákazníkom pri preberaní zadania?
 • dostávate často zmeny počas realizácie projektu?
 • musíte transformovať dáta pre všetkých zúčastnených do rôznych formátov pre potreby výmeny informácií?
 • nedostávate všetky potrebné informácie, alebo ste nezachytili úplnú komunikáciu?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • nastavenia procesu, pravidiel pri komunikácii so zákazníkom pri zadávaní a riešení projektu, napríklad vytvorením vstupnej šablóny, prípadne presne popísaného manuálu?
 • systému, ktorý riadi zmeny tak ako sa zachytia, a okamžite ich vidia všetci účastníci projektu?
 • prehliadača 3D PDF, prehliadača CAD dát
 • zdieľania prístupu k projektu všetkým účastníkom (stav rozpracovanosti, dokumentácia, plán, harmonogram, poznámky…)
Vyrušovanie pri práci poskytovaním informácií
Stáva sa vám, že:

 • trávite veľa času vo výrobe riešením výrobných problémov?
 • často vyhľadávate alebo pripravujete informácie pre iných, spracovávate reporty?
 • ste zaťažovaní riešením technologických úloh, nákupom materiálov?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • sprístupnenia 3D dokumentácie aj pre výrobu?
 • vedenia dokumentácie o výrobkoch a výrobnej dokumentácie vrátane technologickej do jednotného prostredia, kde je dostupná pre všetkých zainteresovaných, a vždy v správnej revízii?
 • štandardizáciou vlastných špecifík a poznámok na výkresoch?
Dostupnosť a výmena informácií a dát
Stáva sa vám, že:

 • neviete nájsť potrebnú dokumentáciu?
 • musíte požiadať niekoho, aby vám ju poskytol?
 • je dokumentácia dostupná len pre jedného človeka – v jeho mailovej schránke?
 • sú dáta, modely, výkresy uložené na lokálnych počítačoch?
 • je dokumentácia uložená na spoločnom úložisku, a za aktualizáciu zodpovedá pracovník?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • riadenia prístupu k dátam prostredníctvom jednotného systému pre celú firmu?
 • umožniť prístup k projektu aj iným, napr. dodávateľom alebo dokonca zákazníkovi?
Projektové riadenie, plánovanie a organizácia práce
Stáva sa vám, že:

 • sa dosť často neplnia termíny?
 • každý vo firme riadi projekty podľa seba.
 • zistíte, že sa termín nesplní až v čase, kedy sa to už nedá dobehnúť?
 • pracovníci na projekte nespolupracujú alebo je ich spolupráca technicky komplikovaná?
 • niektorí pracovníci sú preťažení a iní nevyťažení?
 • náklady na zákazku sú oveľa vyššie než boli kalkulované?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • štandardizovanej metodiky plánovania a riadenia projektov?
 • vyškolenia pracovníkov na tímovú prácu na projekte?
 • systémom pre plánovanie projektov?
Zmeny na projekte
Stáva sa vám, že:

 • zákazník generuje nové požiadavky, a vy musíte zabezpečiť, aby sa tie požiadavky dostali ku každému zodpovednému pracovníkovi?
 • dvaja ľudia súčasne pracujú na dvoch rozličných revíziách, pritom si myslia, že robia na tej istej?
 • neviete dohľadať kto a kedy zrealizoval zmenu?
 • neviete, ktoré dáta sú správne? Výrobná dokumentácia je správna?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • jednotnej (štandardizovanej) metodiky riadenia zmien?
 • systémom pre riadenie zmien, prípadne celých projektov?
Štandardizácia postupov, procesov
Stáva sa vám, že:

 • sa tá istá vec robí rôznymi spôsobmi?
 • vás podniková štandardizácia obmedzuje v produktivite a flexibilite?
 • je ťažké určiť, kto je za vykonanie potrebnej práce zodpovedný?
 • že máte niektoré pracoviská preťažené a iné nevyťažené?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • štandardizácie procesov, postupov a činností v konštrukcii a TPV?
 • vnútropodnikovej štandardizácie alebo knižníc existujúcich riešení?
 • využívaním knižnice normalizovaných prvkov, používaných dielov, podzostáv, zostáv?
Technologickosť konštrukcie
Stáva sa vám, že:

 • konštrukčné riešenia plne nevyhovujú technologickým možnostiam firmy?
 • ste drahší ako vaša konkurencia?
 • vaši konštruktéri celkom nerozumejú technologickosti riešení?
 • zbytočne vyrábate veľa variantov tej istej súčiastky alebo skupiny, rovnaké riešenie by sa dalo použiť opakovane?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • knižníc technologicky vhodných komponentov?
 • špecializovaných školení vašich konštruktérov?
 • nastavenia procesu, toku informácií a komunikácie medzi konštrukciou a technológiou?
 • systému, ktorý stráži podobnosť
Jednoznačnosť identifikácie komponentov
Stáva sa vám, že:

 • nachádzate vo firme rôzne očíslované komponenty, výkresovú dokumentáciu?
 • sú rôzne označované zmeny, revízie komponentov?
 • strácate veľa času tým, že ťažko a komplikovane nachádzate existujúcu dokumentáciu, ktorú potrebujete k práci?
 • sa pri prepisovaní urobí chyba v identifikácii komponentu?

>>>

 

Skúšali ste to riešiť prostredníctvom:

 • zavedenia jasného systému označovania komponentov, výkresov, dokumentov?
 • zavedenia informačného systému, ktorý dokáže automaticky generovať alebo kontrolovať jednotnosť a správnosť identifikácie?
 • generovania a využívania čiarového, QR kódu alebo inej formy digitálnej identifikácie?